is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 966, 06-08-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 6 Augustus 1905.

19® Jaargang No. 966

pmsierdamscne KerRlofla

Officieel Orgaan

VAN

DE GEREFORMEERDE KERK.

Abonnementsprijs f 1, ; franco per post f 1,25 per f Uitgevers f Prijs "der

jaar, b<j vooruitbetaling M roldoen. ft | W. KIRGHNER l elke regel meer IA Cent».

zonderljjke nummers aan ia Kiosken & Cents. ^ Bloemgracht 133. Telefoon 4449. j Groote letters naar plaatsruimte. JB.CJ

GODSDIENSTOEFENINGEN

IN DE WEEK VAN

6 tot 12 Augustus 1905.

. van ^en DOOP zal plaats hebben Zondagavond

TAa0l?fwï^?^SS^?^TKERE:' OUI)E KERK, RAAMKERK, PLANENKERK, BUITEN-AMSTELKERK en HAARLEMMERPOORTKERK; Dinsdagavond in de OUDE KERK en Woensdagavond m de KEIZERS GR ACHTKERK. Aan te schellen bij den koster.

Zondag 6 Augustus.

Catechismus, afdeeling 32.

Collecte voor den Kerkedienst aan het einde van alle Godsdienstoefeningen.

keizersgrachtkerk .10 uur voorm. F. ZANTING E, pred. te Hoorn.

6 » av. C. VAN PROOSDIJ.

OUDE KERK 10 uur voorm. W. F. A. WINOKEL,

pred. te Sloterdijk. 51'* * av* E. H. RULLMANN, pred. te Ermeloo.

HAAMKERK 10 uur voorm. E. Th. PLOOS VAN AMSTEL,

vroeger pred. te Oosterend. 6 > av. F. 'ZANTINGE. boomslootkerk. . . 10 uur voorm. E. H. RULLMANN. plantagekerk . . . 10 uur voorm. C. VAN PROOSDIJ.

5Va » av. L. NEIJENS.

funenkerk ..... 10 uur voorm. H. W. VAN LOON.

6 » av. N. A. DE GAAT FORTMAN. buiten-amstelkerk . 10 uur voorm. L. NEIJENS.

6 » av. W. H. GISPEN.

haarlemmerpoort-

KERK. 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

6 » av. W. F. A. WINOKEL.

!

Dinsdag 8 Augustus.

OUDE KERK 7 Va uur av. W. H. GISPEN.

Woensdag 9 Augustus.

OUDE KERK 2 Va uur nam. Huwelijksbevestiging.

keizersgrachtkerk . 8 uur av. E. Th PLOOS VAN AMSTEL

Donderdag 10 Augustus.

keizersgrachtkekk . 1 Va en 2Va uur nam. Huwelijksbevestiging. |

. van ^en DOOP zal plaats hebben Zondagavond

in do lTWTKTm?HriT> Ar<TTrnx7"niT>Tr rtTTTiin tt-ttt*-» tt _ .

"l"—wiuouagavuuu in ae uujjh; juskji en woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK. Aan te schellen bij den koster.

Oflüele

BericÉi

| , Vergadering van den kerkeraad Don5 derdag iO Augustus, des avonds te 7 uur. $ Praeses, dr P. J. Wijminga; scriba, ds L. Neijens. i Stukken en brieven, voor den kerkeraad be§ stemd, moeten minstens 24 uren vóór de ver§ gadering bezorgd , worden aan het kerkelijk 5 bureau, Keizergracht 566, om nog in behan5 deling te kunnen komen.

^ De kerkeraad vestigt er de aandacht van de i leden der gemeente op, dat brieven, die onge5 teekend bij hem inkomen, ongelezen ter zijde worden gelegd.

Aanvragen voor den H. Doop, huwelijksbevestiging en attestatiën. Gecommitteerden des kerkeraads houden ! zitting Donderdag iO Augustus des avonds van 1 balf zes tot half zeven ure, in het gebouw I Kerkstraat 109, voor hen,

| die kinderen hebben aan te geven voor den j P00Pi (met vertoon van trouwbewijs en bewijs van lidmaatschap der ouders en geboortebewijs van den Burgelijken Stand, van het kind);

die attestatiën hebben in te dienen (met opgave van adres), of aan te vragen (laatstgenoemde met inlevering van bewijs van lidmaatschap) ;

die ondertrouwd zijnde hun huwelijk wenschen bevestigd te zien (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz.

Praeses, ds J. C. Sikkel.

KERKELIJK BUREAU. De sub-scriba houdt in een der lokalen aan de Keizersgrachtkerk zitting tot het geven van inlichtingen, tot het in ontvangst nemen en afgeven van attestatiën en tot het behandelen van aanvragen voor bediening van den Heiligen Doop of voor Kerkelijke bevestiging van een huwelijk, des Maandags en des Vrijdags van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's namiddags.

» * » ZÜ die zich wenschen te voegen bij de Gereformeerde Kerk, kunnen zich daartoe aanmelden des Donderdags in de Kerkstraat 109, tusschen 5i/a en 61/3 ure, of bii eenen der Dienaren des Woords of der Ouderlingen Tot het Avondmaal toegelaten leden der Kerk, die een bewijs van inschrijving in het lidmatenboek wenschen te bezitten kunnen zich aanmelden, met opgaven van naam voornamen, geboortejaar en woonplaats bii eenen der Dienaren des Woords of der ouderlingen, of aan het bureau.

* , Vergadering van diakenen, op Dinsdag 8 Augustus 1905, avonds 7 uur, Kerkstr. 109