is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 971, 10-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertenties!, f,

De advertentien maken geen deel 5 uit van het officieel orgaan. \ (

— -5

Op den 31 sten Augustus werd ons ^ door 's Heeren goedheid een wel ge- J, schapen ZOON geboren.

W. C. BRASSEM. A. D. BRASSEM, (9992) geb. Spieker. 5'

§<

Ondertrouwd: ij

BENJAMIN WILLEM LINDEBOOM S1

;

JACOBA MARIA COZIJNSEN. $, Receptie: 13 September van 7—9^j uur, Prinsengracht 342. ^ (

Huwelijksvoltrekking 21 Septem- ^ ber, 21/3 uur, Keizersgrachtkerk. 5

5

Ondertrouwd : 5.

P C. SPUIJBROEK

en ^1

W. M. LENSVELT.

Amsterdam, 31 Aug 1905. Huwelijksinzegening 14 Septem-^ ber 1905, ten 11/2 uuri Keizers- $ < grachtkerk. (38) ^

• s

Getrouwd : 51

JOHANNES GERLOF VOS

en s

ALBERTHA ANDREA WITTPEN, 5 die mede namens wederzijdsche 5 familie hunnen hartelijken dank ^ betuigen voor de vele bewijzen van ^ belangstelling bij hun huwelijk on-$ dervonden. (30)^

Amsterdam, 7 September 1905, 5

Getrouwd :

JOHAN HENDRIK MUSCH Jr. §.

en s

JANNETJE HELEN A. WOLBERS. $ Tevens betuigen wij mede namens 5 wederzijdsche familie hartelijk dank ^ voor de vele treffende blijken van ^ belangstelling ondervonden bij ge-$ legenheid van ons huwelijk. (33) $ Amsterdam, 7 September 1905. 5

Getrouwd : &

PIETER ALBERTUS VAN GELDER ^ en ^

CORNELIA WACHTELS, $ die, mede namens wederzijdsche ^ familie hartelijk dank zeggen voor 5 de bewijzen van liefde en belang- $ stelling die zij bij hun Huwelijk^ mochten ondervinden.

Amst., 31 Augustus 1905. (1) jj

—— - ^

Getrouwd : i

GODFRIED BELLE VAN WIJN- i GAARDEN

en 5

ALIDA CATHARINA BROERSE $ die mede namens wederzijdsche $ familie hartelijk dank zeggen voor$. de vele blijken van belangstelling^ bij hun huwelijk ondervonden.

Amsterdam, 7 Sept. 1905. (39) ^

~1880—1905.

Den 12den September 1905 D. V. ^ hoopt onze geachte leeraar

Ds D. J. KARSSEN, den dag te herdenken waarop hij J

idóóï £5 \&as j

het predikambt aanvaardde.

Dat de Heere hem nog lang moge $ sparen is de wensch van de (9983) Catechisanten, i

i

Den 12en September a. s. hoopt 5 onze zeer geachte herder en leeraar5

Ds D. J. KARSSEN den dag te herdenken, waarop hij $

25 jaren

in dienst van het Evangelie werk- ^ zaam is. Waar zijn catechetisch 5 onderwijs zoovelen tot zegen geweest ^ is, zij het ons vergund hem hartelijk 5 dank te zeggen voor wat hij in die jaren voor de jongelingschap hier^ ter stede was, hem daarbij de ver- $ zekering gevende onzer hoogachting 5 en trouw en hem toebiddende de ^ wijsheid die van boven is om nog 5 jaren als een getrouw dienaar voor 5 de gemeente te mogen arbeiden. 5 Dat de Heere hem zegene uit Sion 5 tot in lengte van dagen.

OUD-CATECHISANTEN. |

Zoo de Heere wil en zij leven, ^ hopen onze geliefde Ouders

CORNELIS HESTERMAN

en

ANNA BARENDS den 9den September hunne

20-jarige Echtvereniging j

te herdenken.

Hunne liefhebbende kinderen, \ CORNELIS. i

SOPHIA ELIZABETH. ALEXANDER.

PETRUS JOHANNES. JOHANNES FERDINAND. & ANNA.

CATHARINA MARIA. GEERTJE. 5

MARGARETHA.

Laagte Kadijk 27, (huis). (9989) ^

Heden overleed te Middelburg, in den ouderdom van vijftig jaren, onze zeer geliefde broeder en behuwdbroeder, de heer

LEENDERT ORANJE,

In de vorige dagen gezond en krachtig, was hij in de laatste maanden een toonbeeld van diep en smartelijk lijden, dat hij echter door de genade en in de kracht des Heeren met groot geduld en stille onderwerping mocht dragen.

Het leven was hem Christus; wij vertrouwen vastelijk, dat het sterven hem gewin is geweest.

P. ORANJE. M. H. ORANJE—

Littooij. Amst., 4 Sept. 1905. (9991)

Heden ontsliep zacht en kalm, berustend in de verlossende liefde van zijnen Heere en Heiland, Jezus Christus, mijn geliefde Echtgenoot en Oom

PIETER HOOGENBOOM,

in den ouderdom van ruim 83 jaren.

Wed. HOOGENBOOM—

Kakum.

en Nicht HOOGENBOOM— Weyland. Ede, 2 Sept. 1905. (19.)

5

Heden overleed zacht en ■ kalm, in de hope des eeuwigen 9 levens, na een korte ongesteld- 9 heid, in den ouderdom van 9 ruim 73 jaar, mijn geliefde H Echtgenoot, Vader en Behuwd- Q vader, de Heer

PIETER WILLEM DIKKENBERG.

Wed. P. W. DIKKENBERG— B Tijsseling.

S. BRUSSEE.

P. M. BRUSSEE-

Dikkenberg. N. J. DIKKENBERG. A. E DIKKENBERG—

Hekhuizen.

Amsterdam, 1 Sept. (9998) Marnixstraat 232.

Heden overleed plotseling I onze eenige lieveling

JOHANNES,

in den leeftijd van 3 maanden. I H. I. H. J. PRINSEN. ■ L. PRINSEN—De Raaf. I Amsterdam, 5 Sept. 1905. Potgieterstraat 65. (40) I

s VAN SCHELVEN brengt bij dezen zijnen hartelijken dank aan allen, die op 27 Augustus jl. van hunne vriendelijke belangstelling blijk gaven.

Dankbetuiging.

De overtalrijke bewijzen van belangstelling, mij betoond ter gelegenheid van mijn 80sten verjaardag, maken het niet mogelijk, anders dan langs dezen weg mijn diepgevoelden dank daarvoor te betuigen. (2) Wed. W. SMIT—Hoppe.

tfHSCHE N* 1.». EERHART, Eüiliur, '♦ff

Specialiteit Haarsnijden Am-Brosse.

Wagenaarstr. 36. Zondags gesloten.

KOOP en VERKOOP uw

GOUD en ZILVER in »De Gouden Beker".

Nieuwe Leliestraat 25, Amst.

Groote sorteering Trouw- en Verlovingsringen, 14 en 18 karaats.

SIGARENMAGAZIJN „CUBA" DEBETAZ & Co.

GRAVENSTRAAT 17.

HAARLEMMERSTRAAT 79. (6424) TELEFOON" 6424.

Christel. Zangv.

„Concordia".

Directeur: B. LIENEMAN.

Voor de a.s. Ultroering kunnen nog eenige DAMESen IIEERENLEDEN worden aangenomen.

Repetitie Woensdagavond. Aanvang gi'j uur,Von Zeseni straat 50. (9996)

De Catechisanten van ds. D. J. KARSSEN worden verzocht Maandag 11 September tusschen 7 en 10 uur te komen Planciusstraat 19. (9984)

DE COMMISSIE.

GEMENGD ZANGKOOR „BETH-EL".

Zeer welkom zijn Dames en Heeren welke lid wenschen te worden van bovengenoemd Zangkoor. Repetities des Dinsdagsavonds van 81/2—10 uur i. h. gebouw Singel 127. (17)

L. S.

De Christelijke School te Terbregge, een gemeente van pl.m 118 zielen, meest arbeiders, doet een beroep op uw christelijke offervaardigheid.

Door stichting en verbouwing rust een groote schuld op de school wat door de gemeente onmogelijk zonder hulp kan gedelgd worden.

Beleefd doch dringend vragen wij u dan ook, als Br. CORNELIS LAK u komt opzoeken, hem in deze met uw liefdegave te steunen.

Met heilbede en broedergroete, (20) HET BESTUUR.

Gevraagd een fatsoenlijk

DAGMEISJE,

niet beneden 17 jaar. Zich aan te melden bij Mevr. J. F v. d. WETERING, Sarphatipark 54, huis. (10)

Mevr. v. EEGHEN—v. MARLE, Willemsparkweg 205, vraagt tegen 1 Nov. een

Xeukomdd,

die goed koken kan, genegen is eenig huiswerk te doen en 's zomers mede naar buiten te gaan. Niet jonger dan 25 jaar. Zich aan te melden Maandag- of Dinsdagavond tegen 8 ure. (9994)

Mevrouw VAN DE STADT, Koninginneweg 49 boven, vraagt een

mi dagmeisje

van half acht tot half vijf. (34)

DIENSTBODE

of noodhulp gevraagd, van goede getuigen voorzien, Keizersgracht 425. (36)

Dagmeisje

gevraagd. Adres: Conmelinstraat 38 (huis). (9988)

Gevraagd

een flinke DIENSTBODE voorden dag, niet beneden 17 jaar. Loon ƒ2.— tot ƒ2.50 naar bekwaamheid. Adres: le Helmersstr. 155, huis. (30)

LONDEN.

Gevraagd voor dadelijk een net gezond meisje, niet boven 26 jaar, in een kleine familie; flink kunnende werken en burgerpot koken. Loon 225 gulden. Goede getuigen vereischt. Brieven franco lett. N Z adres dezer courant. (13)