is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 971, 10-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. H. VAN WIJK, Wijnhandelaar, -• Gevestigd in 1869J

Heerengracht 281 eu Bloein gracht 119, | blijft steeds aanbevelen zijn zachte BORDEATJXWIJN per 5 flesch ƒ 0.50, MEDOC ƒ0.60, St. ESTEPHE ƒ 0.75, ROODS PORT * a PORT ƒ 0 80 en ƒ1.—, WITTE dito ƒ1.10, MUSCAAT, SAMOS $ ƒ 0.90, VERMOTJTH ƒ 1.25. (9161) i

VOOR FEESTEN TERUGNAME VAN ONGEOPENDE FLESSriIEN. §

IIX »T MEUBELHUIS j

zijn voorhanden Complete Ameublementen in eiken- en notenhout. $ Moderne genres. Smaakvolle vormen. Degelijk en scherp concurreerend ^ VIJZELGRACHT 7. Tel. 5366. JOH. BLOM. S

(9105) i

V nu. TOPMAN & Zn. \ HnisMeramenMement s

X \ Meubelfabrikanten^^"1 \

BUREAU X^XWloOMSractat geleverd. j

ISS'Sr^NStoelen, Crapeauds\* ]

voor studie. enz. (9934) ,

Helder Wanclieii.

DAMES! wilt gij uw Waschgoed door bronwater behandeld hebben, j zendt dan briefkaart aan B. KOK-DE BRUIN, Brouwersgracht; 26—28, Amsterdam. (8155) |

Groet goed 4, klein 3, 2 en 1 cent per stuk. Wollen Dekens stoo-! men 40 en 50 ct. Katoenen Dekens 40 en 50 ct. Molton Dekens 20! en 25 ct. Alles met 8 dagen thuis. Let s. v. p. op het adres:

Brouwersgracht 26 eu 28.

Van Vollenhiven's Extra »nt|| „01.logerie Suisse,

is onrervalsclit verkrijgbaar bij ^ Haarlemmerdijk 27.

Wed. w. c.buddingtH,^ gf Staande Prachtklok

Oude Schans 44, 5 met WEKKER,

^ lang 55 cM., breed 30 cM. Bestellingen franco huis k 12i/s 5 s m St a & cent per i/» Fleseh. (11) ^ «If»

g. h. hooreman. | (Leerling E. MOBACH).

Horlogerie Suisse^ ^ De ondergeteekende heeft nog

Haarlemmerdijk 27. ^ eenige uren beschikbaar voor orgel-

WEkKEKI $ sen. Inlichtingen omtrent con-

met vergulde -f 4| /■W'l/ Sditiën te bekomen aan zijn adres: kast J (2 ^ Noorderstraat 99. De Heer H. BIJLE-

met nikkelen I è> Sf $ VELD is bereid op aanvragen aan-

kast / \ beveling te geven. (9962)

5 SONBEEK, Organist.

Verandering van adres. Dames leest toeli!

Het van ouds bekend Atelier van Damescostumes en Dienstbodenjaponnen voorheen Kalverstr. 136 en Beerenstr. 11, dat alhier Haarlemmerstr. 3 gevestigd is geweest, is thans verplaatst naar Nieuwendijk 155, boven het manufacturenmagazijn van den heer C. GARRELS. (Ingang portiek). Zooals bekend is: Goederen, des Maandags en Dinsdags gebracht, kunnen zonder passen des Zaterdags netjes en tegen concurreerende prijzen afgeleverd en afgehaald worden. (9869)

Het goedkoopste en soliedste

IBMjMBfy HF* ffPÉ BjF® HfF® Naai- Hladres van BRANDSTOFFEN is bij

■Sr Ar r machines I *REUZE"'

IpgF ■ n m H m Illd^IIlllCo gj^ BROUWERSGRACHT 224, uitsluitend bij H. BBUCKMAM. M\ telefoon 3298. (28)

Steeds in voorraad, in grootste sortoering Specialiteit IO

3Stj^^xm;^.ch:xitbs «Cm fin Mff Mblffit.

nn van de beste fabrikaten, in verschillende prijzen. Op de meeste Ateliers wordt bij voorkeur op ■i1Jllbl uu •L,ulo1 ■wj PFAEE-Naaimachines gewerkt. Borduuronderricht en uitvoerige handleiding van het Machine- Vraag Monsters en Prijscourant. | Borduren gratis. (8147)

m Spuistraat 119-121-123. Utrechtschestraat 30. gj> Boek_ en Courantdrukkerij:

DE ROEVER Kuöber & Bjucels, ■KaKii Amsterdam.

Schotsche Zendingskerk {ingang Amstel.}

finitenpvom flWrrclslite FeestavoM

met Wesselman's American Biograaf van. Edison,

Dinsdag 19 September 1905. Aanvang 8 nnr.

MT Rijk uitgebreid Programma. Levende Beelden.

Opgeluisterd en gecombineerd door den Reuzen-grammophoon en sprekende Reclamator. Tot slot in nevelbeelden de Rust van Golgotha's kruis. Opening der deuren half zeven. (9990)

Kaarten a 20 cent voor de gaanderijen en 30 cent voor beneden, verkrijgbaar Jacob van Campenstraat 116 en's avonds a/d Kerk (ing. Amstel).

HIJS' ISruinbrood. !■■■■■[■■■■ HTS' Boombrood. W Horlogerie Suisse,

sjS Haarlemmerdijk 27. HIJ S Melkbroou, ^ HGouden Dames Horloges van af ƒ 8.

Bovenstaande broodsoorten welkt ^ HGouden Heeren Horloges vanaf ƒ 15. door hunne aangename smaak en $|zi|veren Heeren en Dames Hor|oge8 voedzaamheid uitmunten, mogen ïn^H van af ƒ 290 (9972)

geen huisgezin ontbreken. *H - Zondags gesloten. -

Vraag proef. (7191) ^

Horlogerie Suisse, ^ Aïïierik. ORGEL f 60.

Haarlemmerdijk 27. ^ Te koop een zeer moor Amerik. Orgel

K^o-iilillAiiiii! 5 met spiegel, 5 octaafs, bijna nieuw.

S $ Piano's en Orgels tegen betaling van

met PRACHTSLINGER, * ƒ 3 tot ƒ 5 per maand in alle merken

lang 115 cM., breed 45 cM. $ook Duitsche van af ƒ 80.

/IA Xdfe $ FRANS ESSER,

■ $ verl Rozengracht 236, naast de Ü Brandweer. (9378)

! PHOTOGRAFIE i MAX COSMAM, Galerij 4$.

GLANZEND. DOF (Platina).

! 6 Albumportretten met proef ƒ1.— 6 Albumportretten met proef ƒ2.—

! 12 » » » »1.50 12 » » » »3.—

j I Cabinetportret »1.— 4 Cabinetportret »1.50

! Volgende exempl. per stuk. . » 0.50 Volgende exempl. per stuk . . » 0.75

; 6 Cabinetportr. m. pr. (7 st.). » 3.50 H11T

5 SALONFORMAAT. SALONFOBMAAT.

j ƒ 2.50, ƒ 4.—, ƒ 6.— en hooger. ƒ 3.50, ƒ 6.—, ƒ 9.— en hooger.

; tferqrnoten naar oude portr. zeer billijk. — Broches. Dasspelden etc, naar Iedere lotoflr.

BUTTENAAR'S

! MEUBILEERINRIGHTING

S alom bekend. (9160)

\ BILDERDIJKSTRAAT 186-188-174 176.

| De M- 61 EooiiMaiÈl „DE EENDRiGHT",

KERKSTRAAT 345 b/h AMSTEL VELD,

$ evert uitsluitend EEN SOORT prima Roomboter, thans ƒ 0.75 p. V» k'1»> f7206) J. W. VAN BRONKHORST.