is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 973, 24-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blati. s:

,*, Aan de Gemeente wo rdt bekend gemaakt dat de collecte voor den kerkedienst zal gehouden worden op Zondag 1 October e.k. aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

, *, De predikanten zullen Maandag vergaderen ten huize van ds van Loon.

, * , Tot de gemeenschap der kerk is toegelaten :

Dorothea Wilhelmina de Jongh, Korte Marnixstraat 6.

, *, Aan het opzicht des kerkeraads heeft zich onttrokken:

Frederik de Vries, Marnixstraat 15.

, * , In de maand Augustus 1905 zijn met kerkelijke attestatiën uit deze gemeente vertrokken:

Antonia Freeman, Ter Haarstraat 17, naar

Bergen op-Zoom.

Vrouwtje de Wilde, Nes 45, naar Brussel. Willem Breeuwer, Nieuwstr. 24, naar Overtoom. Jantje Breeuwer—Barmentloo, idem, naar idem. Elisabeth Hulzebos, B.-Gasthuis, naar Soerabaya. Anna Bremer, Damrak 24, naar Zeist.

Bouke de Vries,Vrolikstraat 263,naar Hilversum. Helena de Vries—Vos, idem, naar idem. Diderika Petronella Harrenstein, Keizersgracht

269, naar Vlaardingen.

Gesina Brinkman, 2e Wittenburgerdwarsstr. la,

naar Amerika.

Annigje Reinders, Sarphatistraat 13, naar

's-Gravenland.

Willem F. Coops, 2e Jan Steenstraat 17, naar

Watergraafsmeer.

Johanna C. Coops—Luca, idem, naar idem. Johan A. Coops, idem, naar idem.

Annigje L. Vat—Coops, idem, naar idem. Cornelia Regoort (Wed. Vastenhout), Elandsgracht, naar Overtoom.

Wilhelmina van Zwieten (Wed Nijhuis), Haarlemmer Houttuinen 2a, naar Alfen a/d Rijn. Hendrik Schön, Tollenstraat, naar Overtoom. Tonia Schön—Grijn, idem, naar idem.

Daco Engeltje Colerus, Haarlemmerdijk 33,

naar Kampen.

Hermanus van der Pot, Czaar Peterstraat 134,

naar Amersfoort.

Maria Hobbelink. Ie Oosterparkstraat 169, naar Haarlem.

Hendrikus Enserink, Keizersgracht 162, naar Zutfen.

Hendrikus Mastenbroek, le Hugo de Grootstraat 19, naar Hilversum.

Jannigje Timmerman, Oosterpark 27, naar Ommen.

Albert Buuning, Rietlanden 184, naar Bussum. Aagje Buuning—Kool, idem, naar idem. Cornelis Woortman, Fagelstr. 47, naar Overtoom. Dina Christina Woortman—Hörchner, idem, naar idem.

Barend Gerritsen, 2e Oosterparkstraat 93,naar

Noord—Amerika.

Sietze van Dekken, Pieter Nieuwlandstraat 45,

naar Watergraafsmeer.

Frouwkje van Dekken—Dokkum, idem,naar idem, Roelofje de Wilde, Ceintuurbaan 308, naar

's-Gravenhage.

Cornelis van der Bijl, Kastanjeweg 33, naar Castricum.

Maria v. d. Bijl—v. d. Kraan, idem, naar idem. Maria Vinke (Wed. Meskes), Wagenaarstraat 40,

naar Veenendaal.

Heltina Meijer, Oude Looierstraat 100, naar

Woubrugge.

Elisabeth Prins, Mauritskade 69, naar Hillegom. Anna Elisabeth Heule, Tilanusstraat 67, naar Hilversum.

. * , In de maand Augustus 1905 zijn met kerkelijke attestatiën in deze gemeente zich komen vestigen:

Trijntje de Bash—Blok, Conradstraat 25, van Bresken s.

A.lida Theodora Selle, Haarlemmerdijk, van Kampen.

Jan Vermeulen, 3e Wittenburgerdwarsstraat 40,

van Nieuwveen.

Elisabeth Vermeulen—Bos, idem, van idem.

.Tnhanna TCnrnlina van Raaien Tor ÏTaaref raa + 4 7 J

van Nijmegen.

Anna Maria Sophia Kniese, Lindenstraat 62,

van Overtoom.

Margje Dreise—de Boer.Wijde Lombardsteeg 3,

3 hoog, van Steenwijk (B).

Hellena de Boer, Da Costastraat 84, 3 hoog,

van 's-Gravenhage.

Hendrina Puijman, De Wittenstraat 77, 2 hoog, van Velp.

Maria Elisabeth Cornelia de Bruijn, Rozengracht 92, van Leiden.

Wilhelm Schüssler, 3e Oosterparkstraat 124,

1 hoog. van 's-Gravenhage.

Maria Schüssler—Noodwang, idem, van idem. Jantje Hagen—Mastenbroek, 3e Wittenburgerdwarsstraat 29, van Watergraafsmeer. Jannes Schaart, Laurierstraat 228, 1 hoog,

van Zwartsluis.

Dieuwke Schaart Visser, idem, van idem. Evertje Wilhelmina Wijnen, Keizersgracht 702, van Baarn.

Pieter Delgman, v. Oldenbarneveldtstraat 2,

van Hardenberg.

Hilligje Schilder, Joden Breestraat 156, van Kampen.

Aaltje Deutekom—van 't Riet, Ceintuurbaan

214, 1 hoog, van Aarlanderveen.

Lijskje Geerts Postma, Van Swindendwars-

straat 3, 1 hoog, van Eernewoude.

Gillis Johannes Kolfuers, Haarlemmerstraat 82,

1 hoog,*van Zaandam.

Elisabeth Kollaard, Handelskade 18,'van Hellevoetsluis.

Frederik Meijster, Bilderdijkkade 19a, 1 hoog,

van Haarlem.

Maria Messet, idem, van idem.

GijsbertTromp, Militaire Hospitaal, van Utrecht. Johanna Tromp—Vet, idem, van idem. Elizabeth Jacoba Top—Van der Valk, Van Oldenbarneveldtstraat 67, van Schoonrewoerd. Cornelia Klos, ...?... van Diemen. Elisabeth Klos, van idem.

De twee laatst genoemden worden verzocht hun adres aan den kerkeraad op te geven.

. * , Wijk II. Vergadering van wijkgecommitteerden en corporatieleden Dinsdagavond te 8 uur in de Boomslootkerk.

. * . Wijk VI. Vergadering der corporatie op Donderdag 28 September e. k. des avonds te 8 uur in het wijklokaal Govert Flinckstraat 191.

, Wijk VII. Vergadering van gecommitteerden en corporatieleden op Vrijdag 29 Sept., des avonds te 8 ure, in de doopkamer der Raamkerk.

, ' , Wijk VIII. Vergadering van corporatieleden D. V. op Donderdag 28 September, 's avonds te 8 uur precies in de consistoriekamer der Oude Kerk.

In dank ontvangen :

Voor den kerkedienst: de gewone collecte f 496 021/2, extra collecte ƒ 516.721/2- Extra giften door brs collectanten Boomsiootkerk van H. een gedeelte van eene ongedacht ingekomen schuldvordering ƒ 2 50, voor het electrisch licht van idem ƒ 2.50; van N. N. dankoffer bij herstel van eene krankheid ƒ 20.—; Funenkerk eerste loon van P. ƒ 1.50; Raamkerk van P. S. op moeders verjaardag ƒ 1.—; Haarlemmerpoortkerk N. N. 2 coupons a ƒ 2.—; door brs diakenen Keizersgrachtkerk B. H. H. ƒ 6.—; Funenkerk voor de verlichting van L. f—.25; door br H. W. Vermeulen van L. ƒ 10.—.

Erfenissen en legaten: door br J. de Lange van wijlen den heer B. de Boer ƒ200.—.

Voor den missionairen dienst: door brs diakenen Keizersgrachtkerk van B. H. H. ƒ2.—, Haarlemmerpoortkerk van J. E. ƒ 2 50.

Voor het kerkgebouw te Djocja: door brs collectanten Keizersgrachtkerk van A. M. S. ƒ 1.—.

Namens de financieele commissie, D. KING.

Staat van de diaconale kas van 12 tot 19 Sept. 1905.

Saldo in kas ƒ 79.34

Collecten » 1491.60

Giften '....» 69.20

Legaat B. de Boer ...... . » 200.—

Busjes '....» 200.—

ƒ 2040.14

Ondersteuningen » 1203.10

Commissie lijdenden v. allerleiaard » 25.—

Ouden van dagen » 600.—

Onkosten » 0.40

Saldo in kas » 211.64

ƒ 2040.14

Ingekomen voor de armen: ———

Keizersgrachtkerk J. C. S. ƒ3.—; Boomslootkerk N. N. dankoffer bij herstel uit krankheid ƒ 20.—; Keizersgrachtkerk onder letter B. H. H. ƒ 6.—; door tusschenkomst van br van Vleuten van een weduwe ƒ 1.—; Raamkerk ingekomen van N. N, bij het avondmaal uit dankbaarheid ƒ 100.—; bij diaken. J. de Lange van de erven op verzoek van wijlen den heer B. de Boer ƒ 200.—. Te zamen ƒ 330.—.

Ingekomen voor de weezen:

Keizersgrachtkerk onder letter B. H. H. ƒ 1—; bij diaken J. de Lange van de erven op verzoek van wijlen den heer B. de Boer ƒ150—.

Te zamen ƒ 151.—.

Ingekomen voor de ouden van dagen:

Keizersgrachtkerk onder letter B. H. H. ƒ1.—; bij diaken J. de Lange van de erven op verzoek van wijlen den heer B. de Boer ƒ150.—.

Te zamen ƒ 151.—.

De financ. commissie der diaconie.

Nog ingekomen Buiten-Amstelkerk van W. W. f 2.50 voor ds Wielinga op Soemba en voor hetzelfde doel in de Oude Kerk ƒ 2 50.

Te zamen f 5.—. Commissie voor het suppletiefonds voor het onderwijs van de kinderen der gemeente.

Onder dankzegging ontvangen, door den heer P. Oranje, van Piet en Jantje ƒ 0.20, van Jacobus Grootmoeder en Tante, halve centen ƒ 0.50, van M. W. ƒ 0.25, van Gerrit halve centen ƒ 0.25, dito van Steven ƒ 0.50, schipperskinderen ƒ 0.30; door den heer II. W. van der Meulen, van L. ƒ 10.—; door heeren diakenen van B. H. H. ƒ 2.—; Haarlemmerpoortkerk A. Z. ƒ 3.—. Tezamen ƒ 17.—.

P. N. HöWELER, penningmeester.

Martelaarsgracht 16.

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.

Door den heer J. de Lange in hartelijken dank ontvangen van de erven op verzoek van wijlen den heer B. de Boer een bedrag van ƒ 300 ten bate onzer scholen.

Namens het bestuur, G. VAN SITTEREN Jr., penningm.

Gereformeerde Ziekenverpleging.

Met hartelijken dank ontvangen: gecollecteerd Keizersgrachtkerk B. H. H. ƒ2.—.

Ds N. A. DE GAAY FORTMAN, voorz.

W. KUYPER. secr./penningm.

Gereformeerde Ziekenverpleging.

»Uwe goedertierenheid, Heere ! zij over ons ; gelijk als wij op U hopen."

Deze bede van den psalmdichter is ook voor ons een voortdurende behoefte.

De hope maakt ons blijde en ons vertrouwen op 's Heeren goedertierenheid maakt ons sterk door Zijne beloften, daarom blijven wij in 't geloof voortarbeiden.

Steunt ons in dien arbeid met uw gebed en uwe gaven.

Met vriendelijken dank vermelden wij voor de lift ontvangen te hebben :

Van een dankbare patiënte ƒ10.—; letter II. ƒ25.—; van wijlen mej. wed. v. d. Heuvel ƒ25.—.

De commissie voor meubileering: J. BüHRMANN, Nieuwe Leliestraat 142, C. INGWERSEN, Paul Krugerstraat 17. Watergraafsmeer.