is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 973, 24-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiUAt. i.

de het rapport goed te keuren en den deputaten J dank te zeggen, wordt aangenomen. Over het ^ voorstel Breukelaar c. s. inzake het benoemen ï van vijf deputaten brengt ds Rudolph rapport ^ uit. De conclusie luidt: het voorstel van ds ^ Breukelaar c. s. aan te nemen en de daarin J bedoelde deputaten te benoemen met last en ^

volmacht een nieuwe overeenkomst, rakende het ^ verband tusschen de Gereformeerde Kerken en 5 de Theologische Faculteit der Vrije Universi- ^ teit te ontwerpen, en dit concept vóór 1 Februari ^ ■1908 aan de kerken te zenden. Deze conclusie ^ wordt aangenomen,

De praeses komt terug op: ^

Letter A, 4: Verzoek van de provinciale synode ^ van Gelderland om steun voor den arbeid in de ^ Rijn-Provinciën. Hij zegt dat de bedoeling, gelijk $ nu bleek, niet was financieelen maar zedelijken J steun te vragen, door aanbeveling bij de over- ^ heden in het buitenland van den deputaat van $ Gelderland Hij stelt daarom voor aan dit ver- ^ zoek te voldoen. Aan deputaten voor de cor- 5 respondentie met de hooge overheid wordt opge- ^ dragen deze zaak door t'usschenkomst van onze 5 overheid te regelen.

Na regeling van eenige werkzaamheden voor 5 de volgende week en rondvraag wordt Ps 90: 4 ^ gezongen. De praeses gaat voor in dankzegging j en gebed en sluit de zitting.

Woensdag 6 September. Morgen zitting. > De praeses opent de zitting, verzoekt te ! zingen Ps. 17 : 3, leest Filipp 3 : 1—16 en ! gaat voor in den gebede. !

De presentielijst wordt afgelezen. Een deel ! der deputaten uit het Noorden ontbreekt en ! kon eerst tegen 11 uur de vergadering bereiken. \ De notulen van de zittingen van jl. Vrijdag | worden gelezen en vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen deelt een | der afgevaardigden van Overijsel mede dat op | verzoek van dr Hania, ds J. J. Westerbeek van Eerten in zijn plaats voorgedragen wordt als primus deputaat voor de benoeming van professoren.

Ingekomen:

lo. een schrijven van ds Wessels van Dwingelo met verzoek om te bepalen dat bij emeritaatsaanvrage, zoo spoedig mogelijk tegenwoordig zijn deputaten van de betreffende kerken van classis en synode; wordt in handen gesteld van een der commissies van praeadvies.

2o. Een bezwaarschrift inzake het besluit inzake A, 1; wordt gesteld in handen van commissie I.

3o. Een schrijven van ds Vogelaar te Groningen met bezwaar tegen een artikel in Hollandia over de splitsing van Friesland en Zuid-Holland. Wordt uitgesproken, dat de synode zich niet aansprakelijk kan stellen voor de beschouwing van een of ander blad en dat ze zich bij hare beslissing plaatste op het standpunt van het recht.

Met het oog op de afwezigheid van sommige broeders wordt de behandeling der groote stukken uitgesteld, en met die van eenige andere zaken aangevangen.

Letter E, 14, 3: Rapport van deputaten voor de Zending: Advies inzake de visitatie der zendingsposten op het terrein. De conclusies der commissie van praeadvies die bij monde van ds Dijkstra rapporteert, luiden aldus:

a. In beginsel uit te spreken, dat die visitatie gewenscht is.

b. Aan deputaten der Generale Synode tot de Zending op te dragen, na ingewonnen advies van de zendende kerken en van de afzonderlijke vergadering van Dienaren des Woords op Java, een conceptregeling te ontwerpen en bij de volgende Generale Synode in te zenden.

c. Intusschen de afzonderlijke vergadering op te dragen jaarlijksch een overzicht van den stand der zending, voorzoover dit per correspondentie mogelijk is, bij deputaten der Generale Synode in te zenden.

De conclusies worden aangenomen.

Inzake E, IV enz. Javaansche Bijbelvertaling, catechetische leerboeken, enz. wordt eveneens door ds Dijkstra gerapporteerd. De conclusies luidende:

lo. Dat de Generale Synode op heden niet ^ in staat is over al deze punten een genoeg- ^ zaam voorbereid oordeel te vellen. 5

2o. Echter in het algemeen voorzooveel zij ^ daarover oordeelen kan, instemming te betuigen ^ met de gedane voorstellen.

3o. Aan de afzonderlijke vergadering over te ^ laten deze voorstellen uit te werken en, van b ; vertaling vergezeld, in te zenden bij deputaten ^ i der «Generale Synode tot de zending, die ze ^ i vergezeld van hun advies aan de volgende ^ j Generale Synode voorleggen.

4o. Deputaten voornoemd op te dragen den ^ i catechismus van Jansz, wanneer ze oordeelen ^ < dat de revisie voldoende is en de kosten niet ^ ! te zwaar zijn, te laten drukken.

I Worden aangenomen.

; In letter E, 8: rapport van deputaten voor $ ! de Zending onder de Joden. Rapporteur kr ^ ! Hiensch. De conclusiën der commissie van ^ 5 praeadvies luiden:

5 lo. Deputaten dank te zeggen voor al hunnen ^ $ arbeid, inzake de Zending onder de Joden ver- 5 5 richt, en een anderen deputaat te benoemen $ 5 in plaats van wijlen ds Gezelle Meerburg. $ 5 2o. Het voorstel van deputaten om de Joden- 5 5 zending in het zendingsblad eenige beschikbare ! 5 ruimte te geven niet aan te nemen a. omdat ! 5 die begeerde ruimte niet beschikbaar is, wijl j ^ zelfs voor de Zending onder de heidenen de j 5 tegenwoordige omvang van het Zendingsblad ! 5 te klein is. b. dat een vergrooting van ons | $ Zendingsblad hoe bescheiden ook, een verhoo- > 5 ging van de kosten, onvermijdelijk tengevolge ! 5 zou hebben, waardoor het voordeel van genoemd j $ blad ten bate der Zending belangrijk zou ver- j ? minderen. 1

5 3o. Om aan deputaten voor deze Zending, het | $ gevraagde aantal gedrukte exemplaren van het j 5 ingediende rapport ter hand te stellen. ^ 4o. Inzake de Zending onder de Joden te blij^ ven bij het bepaalde in art. 167 synode van S Arnhem 1902.

$ 5o. Aan de te benoemen deputaten op te 5 dragen om de oprichting te bevorderen van 5 plaatselijke zendingscomité's (uitgaande van ^ den raad der gereformeerde kerk) tot bearbei5 ding van Joden binnen haar ressort, en deze i te steunen.

^ Komt aan de orde:

J Letter E, 1 in verband met no. 20 Zendings5 rapport: Financieel rapport van de deputaten

5 der Generale Synode voor de Zending. Derap$ porteur ds Brenkelaar stelt namens zijne com-

6 missie de volgende conclusiën voor:

5 a. de rekening en verantwoording van de 5 deputaten der Generale Synode voor de Zen* ding goed te keuren en hen te déchargeeren; 5 b. den quaestores dank te betuigen voor al 5 hunne besogne;

i c. den heeren J. C. v. Schaik, D. v. Eyk en H. v. $ Meijenfeldt dank te zeggen voor hunnen arbeid; ^ d. aan de te benoemen deputaten voor de 5 Zending op te dragen: 1. om voor ditmaal naar $ art. 27 der zendingsorde namens de Generale ^ Synode quaestores te benoemen ; 2. om namens 5 de Generale Synode eene krachtige opwekking 5 te richten tot alle zendende kerken om naar ^ vasten regel en getrouw de 10 pCt. van al haar 5 inkomsten te storten in de generale kas en tot $ de kerken, die nog geen eigen zending hebben $ om alles wat bij haar voor de zending inkomt 5 aan de generale kas af te dragen; 5 3. om zoo spoedig mogelijk een algemeene 5 collecte in alle kerken uit te schrijven en na $ verloop van ten minste één jaar desnoods nog^ maals een algemeene collecte te houden ; 5 4. om in geval van uiterste noodzakelijkheid 5 ter voorkoming van stagnatie in den gang van $ zaken, zoo mogelijk, voorschot op te nemen J voor rekening der gezamenlijke kerken tot een . 5 maximum van ƒ 10.000;

, 5 5. om. zoo mogelijk, in de balans de reëele 5 waarde der gebouwen in Indië te boeken; $ 6. Aan de te benoemen deputaten voor de $ Zending ter uitvoering van het bepaalde in | 5 art. 18 alinea 2 der Zendingsorde dezelfde \ \ instructies te vertrekken, die de Generale Synode $ van Arnhem aan deputaten voor de Zending gaf.

5

Worden aangenomen.

Over nummer 21, Zendingsrapport: »De ten name stelling van de goederen op het Zendingsterrein" rapporteert ds Breukelaar. De conclusiën luiden:

a. Deputaten dank te zeggen voor hun rapport en advies, gegeven aan de kerk van Heeg;

b. de kerken te adviseeren, zooveel mogelijk in overeenstemming met dit advies te handelen.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Over E. VII, e: Verslag van het Petronella hospitaal, rapporteert dezelfde. Aangenomen wordt de conclusie van het rapport, luidende: Bovendien draagt de Generale Synode aan hare deputaten op aan de kerk van Amsterdam voor haar medischen dienst, op haar gemotiveerd verzoek desnoodig te steunen met een jaarlijksche subsidie tot een maximum van f 3000, tot aan de eerstkomende Generale Synode.

Dr Honig rapporteert over het Zendingsrapport, lett. E. van het agendum. De conclusiën luiden:

lo. Aan de gewezen deputaten der Generale Synode voor de Zending warmen dank te brengen voor hunnen veelvuldigen arbeid;

2o. Het uitgebrachte rapport goed te keuren en het zegel te hechten aan den arbeid der deputaten in het rapport vermeld, voorzoover die goedkeuring nog niet mocht zijn gegeven;

3o. Voornoemde deputaten te déchargeeren;

en 4o. De te benoemen deputaten der Generale Synode voor de Zending uit te noodigen hun rapport minstens veertien dagen voor den aanvang der synode aan de leden der synode toe te zenden en hunne secundi, waaraan dan des! noodig een supplement kan worden toegevoegd.

Aldus wordt besloten.

Aan de orde komt thans het rapport over ! de leerverschillen. Prof. Lindeboom stelt eenige ; vragen omtrent verschillende uitdrukkingen in ! het rapport en ook stelt hij eenige amendementen ! voor. Besloten wordt deze in handen van de ; commissie te stellen. Ook andere leden geven ! daarop nog verbeteringen van redactie of amenI dementen. Daarop komt aan de orde rapport

• over het rapport van deputaten in zake art. 36. > Dr Wagenaar rapporteert. De behandeling van ^ het praeadvies wordt uitgesteld tot na de pauze.

Namiddagzitting.

^ Bij het openen van de middagzitting laat $ de praeses zingen Ps. 119:9.

5 Namens de commissie van praeadvies inzake 5 een schrijven van ds T. met verzoek om emeritaat, $ rapporteert dr de Moor. De conclusie, strekkende J tot niet-inwilliging van het verzoek, wordt ^ aangenomen. Een voorstel van ds Gispen, dsT. $ tot op de volgende Generale Synode te steunen 5 met een jaarlijksche uitkeering van ƒ 400, wordt i verworpen. , ,

5 De discussie over het rapport inzake art. 00 5 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, wordt ge5 opend. Daaraan nemen deel ds Breukelaar, is de $ Geus, prof. Rutgers, prof. Honig, ds Dijkstra, 5 prof. Kuyper, dr Wagenaar, ds Gispen, prof. ^ Bavinck en dr de Moor.

$ In stemming wordt allereerst gebracht de ^ conclusie der commissie voor praeadvies, strek5 kend om dank te betuigen aan deputaten ad $ hoe voor hunnen arbeid.

5 De tweede conclusie, strekkend om te verkla? ren dat het tegen art. 36 ingebrachte gravamen $ voor de woorden: »om te weren alle afgoderij $ en valschen godsdienst enz." op Gods Woord

* gegrond is, wordt met ééne der adviseerende en $ twee der beslissende stemmen tegen, aange5 nomen.

5 Wordt besloten tot een avondzitting, die ^ aanvangen zal om half acht, ter voortzetting J van de behandeling dezer zaaK Deze zitting ^ wordt gesloten.

Avondzitting.

5 Gezongen wordt Ps. 138 :1.

5 Ingekomen is een stuk van den heer Nagel Jr. $ te Rotterdam, met verzoek dat de door hem S ingezonden stukken nogmaals nauwkeurig mogen ^ onderzocht worden. Wordt gesteld in handen $ van de betreffende commissie.