is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 982, 26-11-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BImIS.

BIJBELLEZING.

Lokaal Reinwardtstraat 42.

"Woensdagavond 8 uur.

G. N. HOGERVORST.

* . * Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt dat de collecte voor den Kerkedienst zal gehouden worden op Zondag 3 December e.k. aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

Verkiezingen.

Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt dat, aangezien het getal namen tot het benoemen van ouderlingen en diakenen door de leden der gemeente op gegeven zóó gering is, de leden op nieuw in de gelegenheid gesteld worden gedurende deze week namen op te geven van broeders die zij voor den dienst van het ouderling- en diakenschap geschikt achten.

De opgaven moeten gedaan worden met juiste aanduiding van voornamen, woonplaatsen en huisnummer. Bussen waarin deze briefjes geworpen moeten worden staan van Maandag 27 November tot Zaterdag 2 December 1905 bij de kosters van de Keizersgrachtkerk, Oude kerk, Raamkerk, Plantagekerk, Funenkerk, Boomslootkerk en Haarlemmerpoort kerk van 9 tot 3 uur 's middags en van 8 tot 10 uur 's avonds.

N. A. DE GAAY FORTMAN, praeser.

C. VAN PROOSDIJ,seriba

Amsterdam, 23 November 1905.

, *, De vergadering der Predikanten zal Maandag gehouden worden ten huize van ds Gispen.

, * . Vergadering van brs ouderlingen op Vrijdag 1 Dec. 1905, 's avonds 71/2 ure, Kerk¬

straat 109.

Trouwe opkomst gewenscht.

Verlichting Keizersgrachtkerk.

Over het weinig voldoende van de verlichting in genoemd kerkgebouw wordt sinds lang geklaagd Ook is de Commissie van Beheer er van overtuigd, dat verandering in dezen zeer gewenscht is. Reeds geruimen tijd zijn zelfs

Êlannen tot verbetering bij haar aanhangig, ie eenige reden, waarom nog niet verder is gegaan, ligt in den toestand der geldmiddelen,

die — de Commissie erkent het met waar¬

deering — wel eenigszins vooruit ging, maar nog steeds niet normaal is, in zoover de gewone inkomsten niet voldoende zijn om de gewone

uitgaven te bestrijden.

Thans echter drong ook de Kerkeraad bij de

commissie aan om voor betere verlichting te zorgen. Wat zij bij dezen meent ter kennis van de gemeente te moeten brengen, opdat deze door het beschikbaar stellen van de vereischte middelen aan de commissie gelegenheid geve zonder bezwaar aan het verlangen van den Kerkeraad te voldoen. Daarvoor zal buiten wat reeds inkwam nog een bedrag van ongeveer ƒ 600 noodig zijn. Reeds heeft zich uit de Gemeente een commissie gevormd om voor dit

doel werkzaam te zijn, bestaande uit de broeders: Ds II. W. VAN LOON, Keizersgracht 239. J. BOUMAN. Kerkstraat 249.

P. SCHENSEMA, 2e Weteringdwarsstraat 31.

J. A. VAN DONSELAAK, Jacob v. Lennepk. 14. D. GOLDSCHMEDING, Keizersgracht 305.

Moge het medegedeelde de gemeente opwek¬

ken de handen dezer broeders te vullen en alzoo, in dankbaarheid over het licht des Woords,

dat de Heere ons schenkt, er toe mede te wer¬

ken, dat ook in het mindere, in het stoffelijke, de verlichting beantwoorde aan de billijke behoeften.

Be commissie van beheer

Mr D. P. D. FABIUS, voorz. G. SCHUTTE, secretaris. Amsterdam, 23 Nov. 1905.

, * , Gecommitteerd zijn voor wijk II, omvattende de buurten G, H, J, K, L (ten Zuiden van het IJ), M, N, O, R, S, RR, SS. TT en U (westelijk deel) :

praeses : ds H. W. van Loon, Keizersgracht 230.

Ouderlingen:

J. A. van Waarden Jr., Lange Dijkstraat 13, voor het westelijk deel van buurt U (begrensd door Schippersgracht, Rapenburgerplein, Rapenburgerwal, Waalseindsgracht, Oostelijke doorgang, het IJ, Oosterdoksluizen, Oosterdok en Nieuwe vaart);

P. J. Rullmann, N. Z. Voorburgwal 53, voor de buurten H en J;

J. Bouman, Kerkstraat 249, voor de buurten R, S en SS;

L. Berk, Marnixkade 59, voor de buurten K en M;

D. J. Swen, Oude Zijds Voorburgwal 196, voor de buurten N en O;

W. van Eek, De Clercqstraat 10, voor de buurten L en TT;

G. Gratz, Marnixstraat 333, voor de buurt G;

H. H. Grijn, Willemstraat 206, voor de buurt RR.

Diakenen:

A. C. Goldschmeding, Warmoesstraat 109 (het gedeelte tusschen Westerdokstraat, Korte Prinsengracht, Prinsengracht, Leliegracht, Oude Leliestraat, Singel en Droogbak).

W. F. Buré Jr., Oude Schans 38 (het gedeelte van Raadhuisstraat no. 6 tot 2, Paleisstraat zijde Paleis, Vijgendam, Damstraat, O. Z. Voorburgwal, L. Niezel, Oude Brugsteeg, Kolksteeg, N. Z. Kolk, Korte Kolksteeg, Korte Korsjespoortsteeg, Singel tot Raadhuisstraat).

(het gedeelte

tusschen Singel, Korte Korsjespoortsteeg, Korte Kolksteeg, N. Z. Kolk, Kolksteeg, Oudebrugsteeg. L. Niezel. O. Z. Voorburgwal. Enge

S Kapelsteeg, Prins Hendrikkade en Stroomarkt).

W tt r» 1 1 • 1 rr ij j nna /v _ • ... j..n.

n. ttooineo, iverüsxraai zoo ^nex geaeeiie tusschen O. Z. Voorburgwal, Enge Kapelsteeg, Prins Hendrikkade, Kromme Waal, Oude Waal, Oudeschans, Koningstraat, Gelderschekade, Stormsteeg en Korte Niezel).

J. P. Weisz, Westermarkt 21 (het gedeelte tusschen O. Z. Voorburgwal, Korte Niezel, Stormsteeg, Gelderschekade, Koningstraat, Oude Schans, Snoekjessteeg, Hoogstraat en Oude

Doelenstraat).

W. F. Lettene, le Jan van der Heydenstraat 76 (het gedeelte tusschen Oude Schans oneven, Houtkoopersburgwal, Rapenburgerstraat, Schippersgracht, Prins Hendrikkade en Binnenkant met de Stationseilanden en de Westerdoksdijk.)

, *. Wijk VI. Vergadering der corporatie op Donderdag 30 Nov. e.k., des avonds te 8 uur, in het wijklokaal Govert Flinckstraat 191.

, * „ Ds van Schelven heeft geen spreekuur.

. * _ Het Catechetisch Onderwijs in de ver¬

schillende wijken is geregeld als volgt:

in de doopkamer der funenkerk. (Onderwijzer: Ph. Deys, Javastraat 54).

Zondags 's namiddags: 2 uur voor jongelieden.

» » o » » gehuwden.

Maandagavond:

7 uur, voor meisjes boven de 14 jaar.

8 » » » » » 16 » Dinsdagavond: 9 uur voor jongelingen.

Donderdagavond :

uur, voor meisjes beneden de 14 jaar.

6 7

8 Va

jongens » » 14 » jongens boven de 14 jaar.

(Onderw.: J. C. Levendig, Jac. v. Lennepkade 24).

in de doopkamer der Kaamkerk. Voor alle wijken:

Zondagmiddag 2—3 uur voor gehuwde vrouwen.

» ó—4 » » » mannen.

Boomslootkerk.

Dinsdagavond 81/3 uur voor jongelingen

boven lb ïaar.

Donderdagavond 81/2 » mannen.

Boomslootkerk.

Onderwijzeres: mej. Harlaar, Bilderdijkstraat 1. Maandagav. 7—81/4. uur meisjes boven 16 j.

» 01/2—91/2 » vrouwen en meisi es.

Donderdagav. 7—81/4 » meisjes bened. 16j.

, *, Voorbereidend catechetisch onderwijs voor kinderen in wijk VII, wordt gegeven in de school Bloemstraat 148, des Zondags van I1/2 tot 3 uur

, * . In dank ontvangen :

Voor den Kerkedienst: de gewone collecte ƒ 442.45, extra collecte ƒ 440.75. Extra giften: door brs diakenen Keizersgrachtkerk voor het licht ƒ 110 door br H. W. Vermeulen, Catechisatiebus Plantagekerk ƒ 20.25.

Plaatsengeld: door br H. W. Vermeulen Plantagekerk ƒ 22.—.

Voor den Missionairen Dienst: door brs collectanten Keizersgrachtkerk van M. ƒ 2.25 Haarlemmerpoortkerk van mej. G. A. ƒ 3.—.

Namens de financieele commissie, D. KING.

Ingekomen voor de armen:

Plantagekerk ƒ 1.—; Raamkerk van eene hoogbejaarde weduwe f 1.— en van Nico vijftig halve centen, door ds Karssen van K. ƒ 1.—, dankoffer van zilveren huwelijksfeest.

Te zamen ƒ 3.25. Ingekomen voor de ouden van dagen: Funenkerk, van Mej. J. N. ƒ 0.50.—.

De financ. commissie der diaconie.

Commissie voor het suppletiefonds voor het onderwijs van de kinderen der gemeente.

Onder dankzegging ontvangen door den heer P. Oranje van Johan, Hendrik, Arie en Anna op grootvaders verjaardag ƒ1,—, door heerendiakenen Buiten-Amstelkerk ƒ 1.—, van H. J. P. ƒ 1,—, door diaken |de Graaf van G. H. ƒ 0.50, door diaken G. J. Smit van N. N. te H. ƒ2 50, door den heer P. Oranje ƒ0.35, door heeren diakenen Haarlemmerpoortkerk, opgehaald doorMarietje ƒ3.53, door WelEdel. heer W. Hovy van B. B. L. ƒ 5.—.

te zamen f 14,88.

In de Heilige schrift kunnen wij lezen, de bekende woorden:

»Die Mij eeren zal Ik eeren, maar die Mij versmaden zullen ligt geacht worden".

Moge er aan deze woorden gedacht worden als de collecte voor onze schoolkinderen zal gehouden worden.

Aan deze collecte is de eere des Heeren verbonden.

Die Hem eeren zullen met blijdschap groote offers geven, maar die Hem versmaden zullen zich onthouden van geven.

Moge het uit de collecte blijken dat er in onze gemeente nog groote lust is om onzen God, die ons tot nu toe deed zijn, die wij zijn, te eeren.

P. N. HöWELER, penningmeester.

Martelaarsgracht 16.

4 *, In dank ontvangen door de commissie voor de electrische verlichting van de Keizersgrachtkerk, van diversen ƒ36.50, waaronder ƒ2.— van een kranken broeder uit wijk 2.

H_W. VAN LOON.

t " , Ik ontving met dankzegging van B. B. L. een bankbiljet a ƒ 25.—, waarvan voor de Kerk ƒ 10.—, voor de scholen f 5.—, voor de weezen ƒ5.— en voor de Vrije Universiteit ƒ 5.—.

W. HOVY.

, *. Het Lokaal-Comité der Unie «Een school met den Bijbel" alhier, bericht alsnog op verzoek van br H. H. Bijtelaar, dat het door hem in de laatstgehouden Unie-Collecte ontvangen bankbiljet a ƒ 25, gecollecteerd is in wijk 4 en niet in Wijk 21 zooals abusivelijk werd bericht. W. HOVY, voorz.

Kleedingcommissie.

Geliefde broeders en zusters!

Gij kent voorzeker het woord sdoet wel aan allen, maar het meest aan de huisgenooten des geloofs". Nu komen diakenen tot u, u meldende dat uw arme broeders en zusters nood, ja in dezen wintertijd grooten nood en behoefte hebben. Denkt u een toestand in om, zonder