is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 982, 26-11-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Gaat het nu aan die kinderen in donkere §

<t)M<k "&U&.

Bijblad van de Amsterdamsche Kerkbode 26 November 1905, No. 982.

nu aan

vochtige woningen en pakhuizen te laten zitten?

Zou het teveel zijn, indien op het a. s. St. Nicolaasfeest die javaansche en chineesche kinderen zich ook eens kwamen aanmelden en vraagden, of zij ook eens »klomp zetten" mogen voor eene nieuwe Zendingschool, terwijl wat er overschiet aan de Fröbelscholen ten goede zal komen ? Zou het aan iemand of eenige collecte schaden, indien er eens een kwartje of dubbeltje ook in dezen klomp viel? Ik kan het niet gelooven.

Mevrouw Kuyper, Hoogeweg 15, Watergraafsmeer, wil de klompjes der javaansche en chineesche kinderen verzenden; en wat er inkomt, voor hen opzamelen. Wie er een hebben wil kan er daar een krijgen.

Een kwartje of een dubbeltje slechts, en eene nieuwe Zendingschool verrijst. Mits ieder geve.

Worden dan zoo met dit St. Nicolaasfeest de javaansche en chineesche kinderen ook eens blij gemaakt met meer nog dan suikergoed en chocolade.

D. J. B. WYERS, predikant te Batavia.

Oud-leerlingen-vereeniging „Adeodaat"

(Gods gave).

Donderdag : vergadering jongedochtersafd. 1 ïConstantia", Willemstraat 143a.

Donderdag: vergadering jongedochtersafd. II,

school Govert Flinckstraat.

Donderdag: vergadering jongedochtersafd. III,

de Wittenkadeschool.

Zaterdag: vergadering afd. II, 2e Jan van der Heijdenstraat 26.

r*********************************************************

Oud-leerlingenvereen. »Ora et Labora".

(Bid en werk).

Woensdag: vergadering in de school DeWittenkade.

******************************************************* * JT4

Voor onze jongelingen.

Jongelingen van 16 jaar en daarboven hebben toegang tot de vergaderingen der jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag die gehouden worden:

Heden (Zaterdag)avond 8 uur : »Calvijn", Reinwardtstraat 42; «Timotheus", bovenzaal Schotsche Zendingskerk, Halvemaansteeg; »Eléazar", Govert Flinckstraat 191.

Morgen (Zondag)avond 8 uur: «Adeodaat", gebouw »Constantia", Willemstraat 143a; «Mijn Zoon geef mij uw hart", 3e Weteringdwarsstraat 15.

Bovenstaande vereenigingen werken allen onder het toezicht van den kerkeraad.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

Veel en velerlei zijn de nooden en behoeften, waarvoor in Holland hulp wordt gevraagd. Die aanzoeken zonder groote noodzaak vermeerderen, zou harteloos zijn. Ik weet echter dat ik me hieraan niet schuldig maak, zoo ik een oogenblik de aandacht vraag voor de Zendingen Fröbelscholen der hulpbehoevende Kerk van Batavia.

Niet onbekend zijn deze scholen. De Zendingschool, waaraan vroeger br Vermeer werkzaam was, heeft de liefde der hollandsche christenen. Daar worden javaansche en chineesche kinderen bekend gemaakt met den eenigen Zaligmaker, buiten wien geene zaligheid lis; en leeren zij, wat ze verder noodig

hebben voor hun maatschappelijk leven. Nu is

voor deze school geen geschikt gebouw; zn

werd in de laatste jaren van woning in woning

gedreven, terwijl naast de kerk grona ligt, waarvoor reeds grondhuur wordt betaald en

waarop eene goede school zou kunnen verrijzen. <!

Advertentiën.

De advertentien maken geen dee ^ uit van het officieel orgaan. \

ERVEN H. DOGGER, |

OVERTOOM S,

Handel in alle soorten Brandstoffen. |

s

Bekend adres van echte $ ENG. ANTHRACIETI, II en III ƒ1.90 5 BELG. » I en II.. «1.70*

» » III »1.60 5

De prijzen der COKES zijn gelijk ^ aan die der Gasfabrieken.

Vraag prijscourant. (804) ^

BIJVERDIENSTE. |

Eene sinds jaren gevestigde Maat- 5 schappij van Levensverzekering (ook $ Volksverzekering) vraagt voor Am-^ sterdam ^

WERKZAME AGENTEN. | Liefst dezulken, welke een ge- S deeltelijk bestaan bezitten, en over^ veel vrijen tijd beschikken. Voorloopig $ voorschot op provisie f 4.— per 5 week, benevens ophaalloon. Oplei- 5 ding in het vak door medewerking^ van de Inspecteurs der Maatschappij. ^ Door dezelfde Maatschappij wordt $ een klein doch degelijk Agentschap ^ ter overname aangeboden tegen ^ f 100.— borgstorting en nader over-^ een te komen voorwaarden. Br. fr. 5 motto «Bijverdienste", Adv. Bureau de Brakke Grond, Nes 53, Amsterd.5 (1135) |

Bij de Gebrs. VAN CLEEF te$ 's-IIage ziet het licht:

De 21ste druk van de ————

Recepten der Haagsche Kookschool\

DOOR

Mej. A. C. MANDEN.|

fl.25. Gebonden fl.75. ^

Dit zoo gewensehte boek is$ het beste en goedkoopste cadeau $ voor Dames. (1168) S

V«y /aschinriehting van J. DIJK, Middenweg 59, Watergraafs■ * meei. De wasschen worden Maandags gehaald en Zaterdags helder gew. en gemangeld thuis bez

Alles fr. De prijzen zijn 4, 3,2 en 1 ct.; per stuk. Vraag prijscourant. (95211) 5

Welsprekende

portretten van Dr. A. KUYPER 5 en Ds. TALMA weder opnieuw ?

ontvangen a 25 cent per stuk; met 5

inbegrip van lijst ƒ 1.15 en ƒ 1.50.? Christelijke Scheurkalenders in alleS soorten. A. BUDDINGH, Gov. Flinck-S straat 213. Cl 138) i

Heden verscheen bij G. F.

CALLENBACH te Nijkerk

VERZEN

van J. J. DEETMAN.

Prijs ingen. f 1.50; Geb. in Japansch perkament ƒ2 00.

Bij eiken soliden boekhandelaar ter inzage te bekomen. (1079)

i Hibcrnia <& Shamrock.

S C3

fl Prima Eng. en Belg. Anthraciet, Gascokes, Briquettes, =5 §

= Steenkolen, Turf enz. in het Magazijn $

| Hoogte Kadijk 177. — Telefoon 3052. jt

as Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar.

8 (37) J. H. J. OCHTMAN.

j Versclicoieos:

(„Loof den toe, mijne ziel!"

^ REDE gehouden in den dank; en bedestond bij gelegenheid » van het 25-jarig jubileum der ! Vrije Universiteit te Amster! dam, in het Concertgebouw ! op Donderdag 19 October 1905,

^ (1208) — DOOR —

| Os. P. A. E. SILLEVIS SilTÏ

Prijs . . . f 0.25.

| Prima versie'eheT

ivan jonge kippen. > Bezorging door de geheele Stad.

S. KALE Kzn., !(1106) Landsmeer.

iT"\e Commissie van Beheer der ! 11 Gereformeerde Kerk te Am! sterdam bericht, dat dejaarjlijksche uitloting heeft plaats ! gehad in de

jGeldleening, groot f35,000-

j gesloten ten behoeve van den bouw Sder Kerk aan de Bloemgracht, en (dat daarbij ter aflossing zijn aan! gewezen de nummers

31, 147, 152, 103, 231,

! welke betaalbaar zijn, met bijvoe;ging van drie maanden rente, ten ! kantore van de Finantiëele Com! missie, Kerkstraat 109, op Maandag >5 Februari 1906, des avonds van (8—9 uur, en vervolgens eiken Maan| dagavond. (1145)

! N.B. Van de vorige uitlotingen Szijn nog niet ter aflossing aange>boden van de

! Leening 1897. No. 347. B. C. D. ! E. F. G. H. I. J. No. 409. A. C. ! B. E. F. G. I. J. K en No. 180, i Amsterdam, 21 November 1905.

Ht. Mcolaas-Cadeaux, ( neGroZ:èerdevaKefreteer r

Bilderdij kstraat 174-176-186-188. lijksche 'uitloting heeft plaats k GROOTSTE SORTEERING IN: ^gehad in de

Luxe tafeltjes, Schemerlampjes en kappen,^ Geldleeninjj, groot f35,000-

Theewarmers, Tafelkleeden. Igesloten ten behoeve van den bouw

' 7 5 der Kerk aan de Bloemgracht, en

Muziekstandaards en Etageres, Werk- enBor-s dat daarbij ter aflossing zijn aan-

«r, X. i i n n • 5 gewezen de nummers

*7' duurtafeltjes, enz. enz. enz. | 31, 147, 152, 163,231,

Aanbevelend, S

^^ \ _ c welke betaalbaar ziin, met biivoe-

'/ & M THTTTFN A ATJ van drie maanden rente, ten

& X. • -L' U -L -L JJi.~ xS s |antore van de Finantiëele Com-

Besti'tjdiois' van bloedarmoede* bleekzucht, Jlalaria (binnenkoorts)i alg'emeene zwakte en jjebrek aan eetlust.

X>o Eclito

Kiwadruppels'vanïDr. DE \R!^

dragen buiten op de roode doos mijn naam en nevenstaand fabrieksmerk, worden alom verkocht a f 1.00 en ook tegen inzending van postwissel Afl. franco toegezonden door de

Chemische Fabriek \ van IX. KAHIIOG, den Haar'