is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 983, 03-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

tweede *&U4. | Vrij Bovenhuis met Werkplaats f 5ttA00XlSteUiM

j 5 te huur tecen .Tanuari a. s. ƒ4.— ner week. Rozenstraat 60. Zoo nood ia-5 f

Bilblad van de Amsterdamsche Ste huur teêen Januari a. s. f 4,— per week, Rozenstraat 60, Zoo noodig j

Kerkbode 3 December 1905 *met meerdere ruimte voor woning en werkplaats a ƒ ö,— per week.

No. 983. ' $ (1263)

VAN

Advertentiën.

•De advertentiën maken geen deel $ I

uit van het officieel orgaan.

loet- m BaiMateij

„DE BIJENKORF".

* ★ ueör. FÜHMR ☆ ★ ;

Utrechtschestraat 85, Tel. 2940

= = BEHANGER IJ - STOFFEERDER IJ =

ST.

Hiermede maak ik aan mijn geachte ^ I

•begunstigers oeKena, aat ae

Rimni aan rT«i inr M

NlliULKHd-tlHLHbt

i

gereed is, ruim voorzien van alles 5 ■dat tot het vak behoort.

Hopende dat u mij met een bezoek ^ ïult vereeren, minzaan aanbevelend, 5

1'wEd. dw. dn.

H. KOEL,

Commelinstraat 38. ZONDACS GESLOTEN. (1240)

PlAWINO

ter overname aangeboden. Zeer goed >1

instrument. Prijs f 100.—. Dagel. ^ <beh. Zondag te bez. Valeriusstraat 6,5 thuis. (1271) |

GEVRAAGD

"2 Mille 2de Hvpoth. vold.

geen tusschenpers. wel particulier. 51 Br. fr. lett. H. aan Kosters Boek- $ I

',il \ vnrt n a I IAcrai'noi'l7c+i«oo t vvl > k I

i JL u vuotui |;ai aoii aai XJ

(1260)

Te liuur

een pas gerestaureerd BENEDEN¬

HUIS met tuin, 3 kamers, 2 alc., $ 'keuken enz. a ƒ 325.— p. j., Van^ Oldenbarneveldtstraat 76, en een le 5 (BOVENHUIS no. 68 a ƒ 15.50 per 5 mnd. Dagelijks te zien. Sleutel no. 82 ^

aldaar. (1215)

GROOTE FEEST-ETALAGE =» = = = = =

= = == = , Keurige Sint Nicolaas-Geschenken.

Theetafels = = = Canapétafels = = = = =

- - - - Muziekstandaards = - = Pièdestalls

Speeltafels = = = = = = Etagèretafels = = = = = Fantasiestoelen in groote keuze = >

= = = = = = = = Canapé's = = = Divans

Fauteuils = = = Stoelen = = = = = = = = j = = - Karpetten = = = Vloerkleedjes - = = Schapenvachten = = = Geitenvellen = = = = = = » = Voetenzakken = = = Waterstoven Tafelkleeden = = - = Kussenkleedies = = =

= = = Canapékussens = = = Theewarmers

Tapijten = = . = Gordijnen = = = = = =

= = = = = - = - Wollen en Donzen Dekens

-4 . . wir

★ * ueor. ★ *

Utrechtschestraat 85, Tel. 2940

= = BEHANGER IJ = STOFFEERDER IJ =

Huizen te koop.

Twee goed verhuurde Winkel-! Sluizen, elk met afzonderlijk ver-; huurde bovenhuizen Te Koop ge-! boden. Rentende 10 pCt. Leidsche-S buurt. Fr. br. lett. R B, Bur. v. d. BI. ï

(1214) J

a i; huuk

een 3de Bovenhuis, voor twee; personen, van alle gemakken voor-; zien, f 2.25 huur per week. Te bevr. 5 Romeinsarmsteeg 5, Huis. (1252) $

Een Huis Te Huur, 1

s

bevattende 3 Kamers, Alcoof, Serre! en Keuken: huurprijs 23 Gulden5 per maand. Hugo de Grootkade 66. $ Te bevragen Da Costakade 105, huis. 5 == - -5

Te huur

tegen 1 Jan. of later Auizen, Bel- $ etage, 1ste, 2de en 3de bovenhuis $ versch. grootte en prijzen. Bevragen \ aan het werk Bilderdijkkade 24, bij $ de de Clerqstraat, of bij C. W. $ WACHTELS Hugo de Grootkade 30. J Eveneens te huur: 1ste bovenhuis,$ H._ de Grootkade 34, ƒ 18.— p. m.,^ (15 Dec.), Huis met Bel-etage, H. de i <ïrootkade 30, f 400.— p. j. (1 Mei).!

(1230) i

Gereform. Jongelingsvereeniging :

„CALVIJN". Zaterdag 9 December e 1 $

's avonds 8 uur : $

RllITEH8EfOKE VEB6ADEBni6.|

Spreker: ^

Ds. J. L. SCHOUTEN

van Watergraafsmeer. ^ Onderwerp :

„Het Duizendjarig Rijk". $ Lokaal: Reinwardtstraat42. ^ Deze vergadering |is toegankelijk ^ voor leden en begunstigers en voor \ alle jongelingen van Geref. belijde- ^ nis van 16 jaar én daarboven. $ (1213) HET BESTUUR. \

DEPOT |

van de Bijbels, Uitgave KUYPER, S RUTGERS en BAVINCK vanaf ƒ2.85. $ Psalmboeken vanaf 15 ct. Portretten 5 van Dr. A. KUYPER en Ds. 5 TALMA, 25 cent met inbegrip van 5 Lijst ƒ 1.15 a ƒ 1.50, Christelijke^ Scheurkalenders in alle soorten. A. 5 BUDDINGH, Gov. Flinckstr. 213. 5 (1238) ü

Waschiririchting van J. DIJK, Middenweg 59, Watergraafsmeer De wasschen worden Maandags gehaald en Zaterdags helder gew. en gemangeld thuis bez, Alles fr. De prijzen zijn 4, 3, 2 en 1 ct, per stuk. Vraag prijscourant. (9521)

| FEESTGESCHENKEN.

^ Groote Sorteering Kistjes Sigaren, 5 inhoudende 25, 50 en 100 stuks, | Suprises, Assortimentkisten, Luxe jen Elegante verpakkingen. (PIJPEN 5 voor Tabak en Sigaren, opruiming j met 20 pCt. korting).

: Sigarenmagazijn „CUBA" DÉBETAZ & Co. ! Alleen gevestigd Gravenstraat 17, a. i. N. Keft.

Tot 5 Dec. is ons Magazijn ! tot 12 uur geopend.

AMERIKAANSGHE

LS i 5.-

^ Alles fr. De prijzen zijn 4, 3, 2 en 1 ct, s per stuk. Vraag prijscourant. (9521)

|te koop, van af f 3 per maand, ^ nieuwe van f 60, met 9 registers f 100, met 10 registers f105, $ met 13 registers f 115 in sierlijke % kast, 10 jaar garantie.

| FRANS ESSER,

5 verlengde ROZENGRACHT 236,

naast de Brandweer. (1227) |

| Ds. W. H. Gispen.

| Volks uitgave

^ van eenige Brieven aan een vriend 5 te Jeruzalem 312 pag.

^90 cent. In stempelband f 1.25

^Verkrijgbaar bij: ^ J. B. REIJNDORP

? (1265) Martelaarsgracht 16.

ilDE BIJBEL

EN

|0NS VADERLAND

Voor slechts f2. .

s

§ 1. Biblia. dat is de Gantsehe 5 Heilige Schrifture, bevattende $ alle Boeeken des Ouden en § Nieuwen Testament®. Groote 5 druk in de echte onveranderde 5 spelling, volgens de beste uitgaaf J van PIETER KEUR. 5 2. De Geschiedenis van Ons ; Vaderland vanaf de vroegste J tijden tot op heden. Groot prachtig boek met ruim 200 fraaie $ platen.

;nMnAT >eder nog een echte ! UITIUM I Keur bij bel met De 5 Geschiedenis van Ons Vaderhand zal kunnen bezitten, gebeurt ^ dit aanbod dat minstens f5 of 5 f 6 moest kosten voor slechts f2. 5 Wacht of draal niet met de 5 bestelling.

$ Te bekomen bij D. BOLLE, § Bazaar van Goedkoope Boeken te $ Rotterdam, franco na ontvangst 5 postwissel van slechts f 2.—, J waarop te melden : Bijbel en S Vaderland. ^1221)