is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 985, 17-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Advertentiën.

De advertentien maken geen deel uit van het officieel orgaan.

V /oor de vele bewijzen van deel-^

V

Ondertrouwd :

JOHANNES VAN DER BEEK

en

CATHARINA VAN DER MEIJ. Amst., 14 December 1905. (1378) Huwelijksvoltrekking D. V. 28 Dec. des nam. 1 i/a uur Keizersgrachtkerk.

Getrouwd : (1360)

CHRISTIAAN FREDERIK HOOGENDIJK Weduwnaar van Maria Tijse

en

1SABELLA MARGARETHA V.WIJK. Kaapstad, 11 Dec. 1905 (per kabel).

Eben Haëzer.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders JACOB PHILIP SCHIMMEL

en

GEERTRUI DA BETHS den 29sten December a.s. hunne

1272-jarige Echtvereeniging

te herdenken.

Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van

Hunne liefhebbende kinderen, HELENA SUSANNA. JOHANNA GEERTRUIDA. JACOB PHILIP.

CORNELIS JOHANNES. CORNELIS NICOLAAS. GEERTRUIDA JACOBA. Amst., 15 December 1905. (1336) Rustenburgerstraat 391 u.

Heden overleed na een langdurig lijden in den ouderdom van bijna 83 jaren, mijne geliefde Echtgenoot en trouwe zorg (1370)

JAN HAVERKAMP.

Wed. W. HAVERKAMP— Venker.

Amsterdam, 15 Dec. 1905.

Verzoeke geen rouwbeklag.

Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe droefheid, na een geduldig lijden in Zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader

JDHANNES DOSTEN,

Echtgenoot van

Maria Margaretha. Gerritsen,

in den ouderdom van ruim 60 jaren.

M. M. OOSTEN—

Gerritsen. M. E. WISSE— Leiden. Oosten.

Ds G. WISSE Jr Utrecht. D. J. L. OOSTEN. J. C. OOSTEN. J. M. OOSTEN-

Smit.

H. J. OOSTEN. A. W. OOSTEN. Leiden. J. G. WISSE. (1351) Amsterdam, 11 Dec. 1905. Amstelveenscheweg 158.

Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe droefheid, na een geduldig lijden, in Zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder

JOHANNES OOSTEN,

Echtgenoot van Maria Margaretha Gerretsen.

in den ouderdom van ruim 60 jaren.

W. H. OOSTEN.

A. OOSTEN—

v. d. Broeke.

C. STROETHOFF,

Wedn. van D. M. Oosten.

D. OOSTEN.

B. H. OOSTEN— (1350) Marreveld.

Amsterdam, 11 Dec. 1905.

Heden overleed na eene korte doch hevige ziekte mijn vriend en reiziger de Heer

JOHANNES OOSTEN,

na een diensttijd van 15 jaar.

Wat hij voor mij en mijn huis geweest is, kunnen ook zij beseffen, die dagelijks met hem omgang hadden. Zijne nagedachtenis zal steeds bij mij in dankbare herinnering blijven.

IJ. I. HöWELER. 11 December 1905. (1345)

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster

MARIA LANGEVELO,

in den nog jeugdigen leeftijd van 20 jaar.

Uit aller naam, Wed. P. LANGEVELD— Lucas.

Amst., 13 Dec. 1905. (1357)

Bij dezen betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, welke ons bij de ziekte en het overlijden van onze zoontjes

ALBERT en HENDRIK,

hunne blijken van deelneming hebben betoond.

P. OUDHEUSDEN. M. J. OUDHEUSDEN—

Volp.

Amsterdam, 16 Dec. 1905. (1366) Govert Flinckstraat 195.

Voor de vele bewijzen van deelnemiRg, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Tante, Mejuffrouw ALIDA CHRISTINA VAN DER WAL, betuigen wij, ook namens de familie, onzen bartelijken dank.

Uit aller naam: (1353) W. BROERE.

Amsterdam, 14 December 1905.

Terstond gevraagd eene bekwame

en het. overliiden onzer

Echtgenoote, Moeder, en Behuwd- ^ f 150 salaris Moeder Mei. JACOBA CHRISTINA!

GRUNTKE, betuigen wij onzen har telijken dank.

Uit aller naam: (1373) C. DE BOER.

V neming en vriendschap, ons $ TT ___1_ * J

betoont gedurende de ziekte $ fVfill KftTIITIftlfl. en het overlijden onzer geliefde $ «U UIll/lilUVAUj Echtgenoote, Moeder, en Behuwd- $ f 150 salaris Heerengracht 92. Moeder Mej. JACOBA CHRISTINA J (1385)

GRUNTKE, betuigen wij onzen har-J Biedt zich aan een (1337)

telijken dank. 5 _ __ _,

Uit aller naam: i IC m wék «' !§.

(1373) C. DE BOER. $ ■ m-

V ' , ^ van nette informaties voorzien. Mej.

ytlSCHE lNR/£ ^ A.BAUER,leJ v.d.Heijdenstr.l43aii.

W. EERHART, Coiffeur,| Helpt

Specialiteit Haarsnijden Am-Brosse, ^een knap TIMMERMAN, lid der Wagenaarstr. 36. Zondags gesloten \ Geref. Kerk, aan part WERK, als

$ reparaties of kleine verbouwingen —B 5 van huizen ? Br. fr. lett. R. N. bureau

KOOP en VERKOOP uw \KeMode- „ ,(13;f>

GOUD en ZILVER in $ Gevraagd een gemeubileerde (1363)

„DE GOUDEN BEKER" $ S1 Mil j)KJIl 11(31*

Nieuwe Leliestraat 25. ^ aan de straat, tegen ƒ1.50 per week

Groote sorteering $ Br. fr lett. R P. bureau v/d blad

TROUW- Bil VERLOVINGSRINGEN, $ AANGEBODEN VOOR 2 HfcERtN

14 en 18 karaats. $ ruime net gem. ZITKAMER met

"$frissche SLAAPKAMER, benevens

* m , et i volledig pension, prijs f 30 p in.

RlCSV&SCMXw&Tl ^v-Q^"baraeveIdtstr-^huis- c378> Het adres voor^ TE BUUB

PSALMBOEKJES vanaf 15 cl. ieen voorkamer, Lijnbaangracht 156, N. T. en PSALMEN » 35 ct. $ ƒ 2.60 per week. Bevragen Overtoom BIJBELS - KERKBOEKEN _^3g (werkplaats). (1781)

W ANDTEKSTEN - ZONDAGS- $

SCHOOLBEL.KAARTJES, enz $ JHLTJ rC

is de Boek- en Muziekhandel, 5 „ ,,TTTTri , „ T,

llANKELSIMtUKKERIJ bevattende 2 Kamers en

Jn 4 •/ -mr -mt< ■» ^Zolder, huurprijs f 2— p. w. Adres

• ■ " *• 5 Middenweg 12 b/h. Fred. Hendrik-

53 Kienwe Leliestraat 53. $ plantsoen. (1368)

Ruime ?orteering CHR. KALENDERS, i ___

VISITEKAARTEN met§ JL (3 1111 Vil* couverts vanaf 50 ct. de ÏOO, & . T „ , ,

met ronde hoeken vanaf 80 ct ^egen ^an.^ ^ ^

——^versch. grootte en prijzen. Bevragen

1°. Jan. in kl. gezin S aan het werk Bilderdijkkade 24, bij

n de Clerqstraat, of bij C. W.

TcltS. QIBRStDOflB 5 WACHTELS Hugo de Grootkade 30.

gevr., P. G., kunn. koken en netjes $ Eveneens te huur : 1ste bovenhuis, werken, Loon ƒ100, f 26 wasch- $ H. de Grootkade 34,_ ƒ18 — p. m, geld en verval. Br. lett. R P.,i(15 Dec.), Huis met Bel-etage, H. e bur. van dit blad. (1367) ^Grootkade 30, f 400. p. j.^^ei).

Gevraagd met 1 Febr. een net ^ r;—rw~. ï 7

GsLa* ^\ Kuiflinnenkast

VwwUv" 5 TE KOOP, net onderhouden. Te

goed kunnende tafeldieneri, naaien $ zien 'n ^et ^a§?zVn van gebruikte

en strijken. Zich aanmelden Keizers-$ en nieuwe Meubelen enz. Marnix-

gracht 474, Zaterdag en Maandag- ^ straat 160 bij de Raampoort. (13 iJ)

Te koop gevraagd

Tegen Februari of eerder wordt ^ gebruikt orgel. Opgaaf register en een bekwaam Oprijs fr. br. lett. H. Boekh. P. VAN

Werk-Tweede- Meisje j "R0ST"fl-aEN- v°°

gevraagd Aanbfedingen 's avonds 5 CQ® (SfSi *1 L

'ztios7 ei19 nnr- "ari IP11 ^nttapït,

Met 1 Februari wordt gevraagd $ LEERAAR M. O. een nette (1380) $ heeft nog enkele uren disponibel

mE $ voor het geven van lessen in de

■MldUlSl $ Duitsche taal, Conversatie, Corres-

, \ pondentie enz., privé en cursus. Br. van goede getuigen voorzien, goed^ d letter R M. Bureau Kerkbode. kunnende koken en werken. Loon ^ (1347)

ƒ120. Adres met brieven fr. onder ^

lett. R S, aan het Bur. v. d. Blad. 5 Vei'lllliscl :

WERKSTER j ©■ WijnBnH,

Een flinke jonge werkster ge-5 VAN

vraagd, voor Vrijdag den geheelen $ Prinsengracht 375 (1784)

en Dinsdag den hal ven dag. Adres NAAR Overtoom 308, Varkensslachterij.

I Vondelstraat 104b.

vraagd, voor Vrijdag den geheelen $ en Dinsdag den hal ven dag. Adres Overtoom 308, Varkensslachterij. !

(1372) $