is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 987, 31-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 6.

Advertentiën.

y

De advertentiën maken geen deel \ uit van het officieel orgaan. i

— -|

Door 's Heeren goedheid werd ons 5

heden zeer voorspoedig een welge- § schapen ZOON geboren.

J. H. VAN KAMPEN. E. M. A. VAN KAMPEN— $ Boolman. $ Amsterdam 29 Dec. 1905. (1530) ^ 1

Hedenmiddag werd onze $ J ACOBA.

geboren. $

W. KOK. §

B. KÖK—Schenkel. $ Amst., 28 Dec. 1905. (1542) 5

$

Door 's Heeren goedheid werden ^ wij verblijd met de voorspoedige 5 geboorte van een welgeschapen $ ZOON.

J. F. EKKEVELD

C. EKKEVELD—

zoomers. 5

Amsterdam, 29 Dec. 1905. (1531) J

' ^ De Heere verblijdde ons heden $

met de voorspoedige geboorte van 5

een DOCHTER.

E. VAN LEIJENHORST $

J. G. VAN LEIJENHORST— $

Van Dusseldorp. 5

Amsterdam, 21 Dec..1905. (1504)5

• $

12 Januari 1906 hopen D. V. onze 5

geliefde Ouders, Behuwd- en Groot- $

ouders

GERRIT VAN DE PEPPEL $

EN

MECHELINA PETRONELLA 5 SCHU1JL

hunne

40-jarige Echtvereniging (-

te herdenken. 5

Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder

DQRDTHEA JOHANNA VAN ESCH,

Weduwe van Gerhardus Joiiannes Meijer, in den ouderdom van 78 jaren. G. J. MEIJER. J. N. MEIJER. Amsterdam. 26 Dec 1905.(1510)

Heden ontsliep tot mijn diepe smart mijn innig geliefde Zuster

CHRISTINA JAGOBA HANA,

in den ouderdom van 53 jaren.

S. P. HANA. Bussum, 23 Dec. 1905. (1506)

Tot onze diepe droefheid overleed heden in de Gerefirmeerde Ziekenverpleging, onze geliefde oudste Zoon

JOHANNES,

na een langdurig, doch geduldig lijden, in den nog jeugdigen leeftijd van 22 jaar.

Zijne diepbedroefde Ouders, Broeder en Zusters.

Uit aller naam: J. WESTENBORG. C. "WESTENBORG

geb. Berk.

Hiermede betuigen wij onzen dank aan H. H. Doctoren, de Directrice en de Zusters der verpleging. (15421

1 KOOP en VERKOOP uw

GOUD en ZILVER in „DE GOUDEN BEKER"

^ Nieuwe Leliestraat 25.

Groote sorteering

TROUW- en VERLOVINGSRINGEN,

$ 14 en 18 karaats.

|" =*

:i —

\ Q%Hc/net.

\ ,

< m. h. q.

\—-—

| (1509)

!de roever kröber & j

bakels, )

Boek-, Coorant- en Handelsdrukkerij,)

AMSTERDAM. \

p. f, 5

(1553)

/

\ P- f: (1552) 5

^ Gods besten zegen toegewenscht ^ aan mijne geachte Clientèle, Vrien5 den en Bekenden bij den aanvang $ van 1906.

5 (1485) G. J. BEERTHUIS.

40 jaren is 't geleden Dat onze Ouders zijn getrouwd, En zij hebben in die jaren,

Altijd op den Heer vertrouwd, Want hier in dit aardsche leven, Gaat 't al vaak met tegenspoed, Maar zij zagen steeds naar Boven, En ïij hielden goeden moed.

Moog' de Heer' nog vele jaren, Hen en ons te saam bewaren, Dat zij, hoe 't hier ook moog' gaan, Steeds hun oog naar Boven slaan.

Dit is de wensch van

Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

Amst., 29 December 1905. (1482)

J Voor de talryke blijken van be-$ 5 langstelling en vriendschap, ont- 5 5 vangen tijdens de ziekte en het 5 $ overlijden van onze geliefde Echt- 5 5 genoote, Moeder, Behuwd- en Groot- $ ^ moeder, Mejuffrouw ^ J. S. C. DRUKKER,

^ betuigt de ondergeteekende, ook in $ 'ihet bijzonder aan de Zustervereeni- $ 5 ging sDorcas", zijnen oprechten dank. i

Mede namens de familie: J K. E. D. VAN DEN BERGH. $ $ Amsterdam, 31 Dec. 1905. (1518 ^

i ^CHE ■ $

B. W. EERHART, Coiffeur, Mfc |

^ Specialiteit Haarsnijden Am-Brosse. $

^ Wagenaarstr. 36. Zondags gesloten. J

| Biinpsclttei |

|Het adres voori 5 PSALMBOEKJES vanaf 15 ct.$, $N. T. en PSALMEN » 3» cl. $ $ BIJBELS - KERKBOEKEN 5 WANDTEKSTEN - ZONDAGS- $ 5 SCHOOLBEL.KAARTJES, enz S is de Uoek- en Muziekhandel, 5;

i H HKI HIJ v:u. 5'

|J. BAKKER ,lr.;

^ö3 Aienwe Leliestraat 53. S. $ Ruime sorteering CHR. KALENDERS. 5 $ VISITEKAARTEN met $ j. 5 couverts vanaf 50 ct. de ÏOO. $ 5 met ronde hoeken vanaf 80 ct. 51 $ (1520) S

i--^

(1539)

G. JANSEN

en Kinderen.

p. f.

Amsterdam, 1 Jan. 1906.

Fred. Hendrikplantsoen 48 (1486)

Mijn geachte Clientèle wordt een voorspoedig Nieuwjaar toeeewenscht door (1513J

B. DE ROOY's

Piano- en Orgelhandcl, KERKSTRAAT 86,

bij de Leidschestraa t

Ondergeteekende wenscht zijne-geachte Clientèle een gezegend Nieuwjaar. Tevens mij aanbevelend tot het leveren van Onvervalschte melk. (1503)

A. SCHOUTEN, Fred. Hendrikstr. 84.

Aan vrienden en bekenden een gezegend jaar e-ewenscht door

D SWAGERMA.N. Van Oldenbarneveldtstraat 75. 1 Januari 1906, (1487)

Heden overleed in de hope des eeuwigen levens onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

JANNA BREKEN,

in den ouderdom van ruim 66 jaren.

/ H. PLEITER Sr. . ,, G. PLEITER. Apeldoorn j j m c_ plkiTER—

( Mijnders

f H. PLEITER Jr. II. W. G. PLEITER— . . I Renier.

Amster- K M PLEITER. aam. R_ pLElrER_

Groenendijk l en Kleinkinderen. Apeldoorn, 24 Dec. 1905. (1484)

Apeldoorn j

W. F. THEURER,

Loodgieter,

N. Z. Voorburgwal 271,

5 wenscht Gods besten zegen in dit

^nieuwe jaar toe. (1501)

^ ~ ' ————— __________

5 Bij den aanvang van 1906, des

^ Heeren zegen toegewenscht aan i Familie, Vrienden en Kennissen.

P. SCHENSEMA $ (1523) en Echtgenoote.

> — :

5 Bij de intrede van 1906 wensch J ik mijne geachte Clientèle, Vrienden 5 en Bekenden Gods zegen. 5 G. BOON,]

S (1503) Oude Waal 18-19.

J. H. J. 0CSTMAN

en Echtgenoote ^ wenschen vrienden en bekenden een | gezegend nieuwjaar. (1528)

^ Des Heeren zegen toegewenscht 5 aan alle vrienden en bekenden bij $den aanvang van het jaar 1906.

J. BüHRMANN en Echtgenoote. ^ Amsterdam, 1 Jan. 1906. (1522)

R. M. RUNDERINK, in boter, kaas en eieren, Camperstraat 16,

5 wenscht zijn geachten vrienden en 5 clientèle een gelukkig Nieuwjaar. J (1533)

I B- J. YAI MAARE Jr.

en Echtgenoote

ïLoenen a/d Vecht,'i Januari 1906. $ (1547)

J. BAKKER Jr,

j boekhandel. — handelsdrukkerij,

N. Leliestraat 53, j wenscht zijn geachte clientèle en ! begunstigers een rijk gezegend ; Nieuwjaar. (1519)

j —

Onze beste wenschen voor 1906.

GROOT & TOLHUYZEN. ! (1521)

! Bij de wisseling des jaars onze i hartelijke gelukwenschen.

J. H. HEUMAM

j (1490) en Echtgenoote.

Aan clientèle en vrienden wordt |een gelukkig jaar toegewenscht ;door (1495)

J. J. 31 EIST,

in Goud- en Zilverwerken.

Ie Boom dwarsstraat 5,

Aan Vrienden en Bekenden! De Heere vermenigvuldige Zijnen zegen over U en Uwe Kinderen.

H. J. VAN WIJLEN, hoofd der School, (1551) Keizersgracht 41. Nieuwjaarsdag 1906.

P. J. VISSER.

VERHUIS »:

van RATTERIUM JERICHOLAAN 96, naar

Amsterdam, 2de JAI STEENSTRAAT 97.

Biedt tevens zijne beste wenschen aan in 1906. (1544)