is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 20, 1906, no 991, 28-01-1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,A.i*iöter<iajiiöclie Kerkbode.

NATIONALE CHRI8TEN-ONDEROFFIOIERËN-VEREENICINO.

Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging wil, in navolging van de »Gids voor Militairen in Ned. Indie" ook een GIDS

samenstellen en uitreiken aan onze Aanstaande MilicUm8.

Woorden uit het hart tot het hart, practische wenken en fraaie afbeeldingen der Tehuizen, zullen er in voorkomen. Dit alles ligt reeds voor de pers gereed. Maar het benoodigde geld voor de uitgave ontbreekt, en er zijn duizenden van die GIDSEN noodig.

Wie iielgU 1111 om de uitgave mogelijk te maken?

Gevoelt se iets voor het streven dezer Onderofficieren, zendt dan s.v.p. uwe bijdrage of toezegging aan

S. SLOOTENf, Oud-Onderofficier, Noorderstraat No. 82. — Ook de kleinste gave wordt dankbaar aanvaard.

Ondergeteekenden die met dit doel en streven bekend zijn, bevelen dit werk ten zeerste aan, en hopen dat deze bede om steun, in Amsterdam financieele weerklank moge vinden bij ieder die dit leest. (1751)

Ds P J ROMIJN, belast met de geestelijke verzorging der Militairen. S Ds. W. H. WIERSMA.

Ds! A. J. EIJKMAN, » » » » » » » ^Ds. W H. GISPEN.

Ds C VAN PROOSDIJ » » » » » » » sDr. P. A. KLAP.

Ds! J. J. VAN NOORT, Voorz. Ned. Jong.-Verbond. SJ. VAN TOORENENBERGEN, Kapitein b/d Infanterie.

Ds P GROOTE KROESE, Kapitein Intendant.

Dr. J. Th. DE VISSER. SR- F- c- Baron BENTINCK, te Luitenant der Huzaren.

Op verzoek wordt kwitantie toegezonden, terwijl alle giften in het Preükbeurtenblad en in de Amsterd. Kerkbode zullen worden verantwoord.

HET GEREFORMEERD GEMENGDKOOR. | Weder een Nieuwe Uitgave ZAK- EN HAHOBHBEL,

Directeur: F. PIJLMAN. $ BIJIBSEL G.

■ B !»■ $ Zoo als reeds lang gewenscht: met de verkorte inhoudsopgaven

| Jflg y" F Ui! B W ÏLw®I iw Wi 5 boven de hoofdstukken en de gelijkluidende plaatsen bij de verzen. In

nuvm?nnt4 1 R| IflIlA § klein formaat met duidelijke letter. (In de juiste spelling),

«p D.W. imMM 1900 Verkrijgbaar bij .11. b«kh„dri,,,„ bSd.

Met welwillende medewerking van: ^ «T.

Mejutfrauw W. H. VAN NlflRLE, Sopraan en den heer P. PUL, Bariton. $ (1015) op het Rusland, Amsterdam.

De WelEerwaarde Heer Ds H. W. GISPEN hoopt een woord te^ spreken. ^

O. m. zal worden uitgevoerd Psalin 48 van ME1XDE1.SS01ÜM, BB——

voor Gemengdkoor en Sopraan-solo. *881^ ' l™'1

De netto-opbrengst strekt ten bate van de Gereformeerde Zieken- ^ gjgfl m

Aanvang 's avonds 8 uur. Opening der zaal 's avonds 7 uur. te m iet lauA's laotWmdd ■

PROGRAMMA'S (50 en 25 cent) zijn te verkregen bij de Boekh. i r tvtwt» Triwni

HöVEKER & WORMSER, Ka verstraat 154; B. D. GIMBEL, Overtoom 354: ^ (F. V AJN DhR JLAMr),

A. VAN DER HORST Jr, Leidschegracht 98; F. C. HEIL, Houtman-s "RomVvpcinfltnlfvi-n 18 TplpnTinrvn

straat 15; bij den heer BüHRMANN, Nieuwe Leliestraat 142 en 's avonds i ÜGH1 UT3jIlCltpl61Il 10. 1616pfl00H O/oU.

aan de zaal. (1702) $ -

s Wordt aanbevolen voor de spoedige levering van alle

„PATRIMONIUM". Binnen- en Buiteniandsclie Boekwerken.

1■—— J Vlugge en accurate bezorging van en plaatsing

P% * 6 ft f 1*5 van annónces in alle Tijdschriften en

Buitengewone Vergadering^ BIND. en r^w^r. .,.

nn flnnriarrlan i Ffihniari 3. s 1 * * * * bijbels en kerkboeken.

op uonüeraag i reoruari a.s., a K ime keuze Wandteksten. m

des avonds 8 uur, fcgg

in het Gebouw „Patrimonium", Nieuwe Heerengracht 95 (zaal 7),^, ■■■ wnrP

Als spreker hoopt op te treden de WelEerw. Heer ^ ——i^

©s. <£ c7. <%uèolpR, \ NEDERLANDSCH JONGELINGSVERBOND.

Pred. te Leiden $(Commissie voor samenwerking der Amsterdamsche Afdeelingen).

§ —n—— ■ in i mb———

met het onderwerp : ^ ™

De Sociale reeiioi Tan Mis Profeten. | 4® Winterlezina

Voor zoover de plaatsruimte toelaat, worden ook niet-leden met^ ~ MEM? wM w & V ^ Am wM

hunne Ech^enooten mtBe„u,r: |te houden in „BELLETUE" (Marnixstraat),

i.rroSi^. ! op DONDERDAG 8 FEBRUARI a. s.

Uitgave van W. KIRCHNER, Bloemgracht 133. $ ~ (AANVANG 8 ^R)

BIJ TEGENWIND I Spreker: Dr J. Tk DE VISSER.

door $ Onderwerp: „I>e Hïjbel-Bafoelkwestie"

J. POSTMUS. I Toegangsbewijzen (voor deze lezing uitsluitend a ƒ0.25 en gereser-

Met 10 illustraties naar teekeningen van $veerd a ƒ0.50) verkrijgbaar in den Boekhandel en bij den Concierge J H ISINGS $van nExcelsior" Keizersgracht 207. (1763)

In dit boeiend boek verhaalt de bekwame schrijver ons een episode I De lik- ea RooÉolerlaMel „DE EENDRACHT",

uit den strijd tegen ongeloof en revolutie m ons vaderland. s KERKSTRAAT 345 b/h AMSTELVELD,

Het is in deze vertelling even als thans »bij Tegenwind ; maar het > onnn-r • „ , .. „ f n __ ,. ...

werkzaam geloof overwon. Laat dit boek tot oefening van dat geloof $ evert uitsluitend EEN SOORT prima Roomboter, thans_ƒ 075 p VsikMo. opwekken en ook wij zullen overwinnen. (954*2) * (7206) J. W. VAN BRONKHORST.