is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 8, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOËDERPERS.

Sints lang is liet vraagstuk van liet vervoer der voedersoorten aan de orde. Teneinde aan de spoorwegwagens eene voldoende lading te geven, heeft men, zooals bekend is, liet zamenpersen van het hooi ingevoerd. Tot dit doel zijn velerlei stelsels voorgesteld, alle meer of minder snel en krachtig werkende en van vrij aanzienlijken prijs. De tentoonstelling van landbouw-werktuigen in het Nijverheids-paleis te Parijs van dit jaar, heeft verschillende vormen te aanschouwen gegeven. De pers van de HH. Waite, Burnell & Cie. heeft bovenal onze aandacht getrokken door hare eenvoudigheid en de matigheid van den prijs. Deze pers bestaat uiteen houten kist, die van weerszijde en van boven open gaat. De persing geschiedt van beneden naar boven. Twee mannen zijn voldoende voor de bewerking, voor het laden der pers, het persen zelf en het binden van de baal van 100 kilogr. die een kubiek van 50 tot 55 centimeters heeft. Tengevolge van verschillende opmerkingen, die men hun gemaakt heeft, hebben de HH. Waite, Burnell & ClB. verzonnen de kist te verlengen en haar 1.30 te geven, ten einde ook stroo te kunnen persen. Men kan die echter ook verminderen en haar tot 1 meter terug brengen door ’t gebruik van twee balken, die er door middel van vleugelschroeven in bevestigd worden. Daar echter eene baal van 100 kilogr. niet gemakkelijk op zolder gebragt kan worden, kan haar gewigt gemakkelijk tot de helft verminderd worden. Tendien einde legt men, zoodra de eerste 50 kilogr. inde kist gebragt zijn, een loozen bodem er op, waarop de volgende 50 kilogr. gelegd worden, zoodat men bij het openen van de pers twee pakken van 50 kilogr. vindt, die van vervaardiging niet meer dan een enkele baal van 100 kilogr. gekost hebben. De prijs dezer eenvoudige pers bedraagt 450 fr. Zij is verkrijgbaar bij de Heeren Boeke en Huidekoper te Groningen. MET WEINIG VEEL TE DOEN, DAT IS DE KUNST. Met geld kan men alles dwingen, zoo hoort men dikwijls beweren en zeker valt het niet te ontkennen, dat er waarheid in dat woord gelegen is en dat men met het rollend metaal wondere dingen verrichten en uitkomsten tot stand brengen kan, die men, vooruitgezien, ongeloofelijk zou hebben geacht. Dat is waar op elk gebied, en het is waar ook op dat van landbouw, houtteelt, ontginning van landerijen en andere aanverwante vakken. Als de beurs maar goed gevuld is, en de goudstukken maar overvloedig voorhanden zijn, zoodat men niet angstvallig behoeft

114