is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 9, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VOORSCHRIFT, DAT NIET ALTIJD OPGEVOLGD WORDEN KAN.

te behandelen naar hunnen natuurlijken aard en aanleg, en met raadpleging van de behoeften, die daaruit voortvloeien en dit, evenzeer als wij gehouden zijn zulks te doen ten aanzien van het dier, zoomede van ons eigen lichaam, en dat met dit eenvoudig voorschrift dan ook eigenlijk alles schijnt gezegd. Maar is dat voorschrift nu ook kort en schijnt het zeer eenvoudig en gemakkelijk om op te volgen, toch is het de vraag nog, of daaraan niet veel meer moeijelijkheid verbonden is, dan men bij eene oppervlakkige beschouwing der zaak wellicht meeuen zou. Immers is het duidelijk, dat zoo men de gewassen overeenkomstig deze aanwijzing, geheel in overeenstemming met hunnen aard en aanleg behandelen wil, men deze dan ook voor elk gewas grondig kennen moet, en dit is zeker toch nog zoo heel gemakkelijk niet, zoo als dat ieder, die eenigzins met deze zaken bekend is, moet opvallen. Immers, welk een verschil leveren de onderscheidene cultuurgewassen al dadelijk op ten aanzien van de keuze van den grond, waarop zij het voordeeligst groeien? Hoe behoeft verder het ééne meer vocht, het andere meer droogte; vordert het eene meer langdurig en verdraagt het grooter warmte en is het andere weder meer bestand tegen koude. Hoe wil het ééne gewas meer lucht en den onbelemmerden toegang van het licht, terwijl het andere weer meer luwte begeert en eene halve belommering verdraagt? Hoe verlangt het eene een diep lossen bodem, terwijl voor het andere een veel minder diep lossen grond kan volstaan? Eindelijk, hoe behoeft het ééne gewas, naar zijne aschbestanddeelen, ook meer deze, andere meer geene minerale stoffen inden bodem ? Inderdaad, hoe gemakkelijk dan ook en duidelijk de weg schijne, dien men te bewandelen heeft, hoe eenvoudig het voorschrift klinke, behandel uwe gewassen geheel in overeenstemming met hunnen natuurlijken aanleg en aard en gij zult ze best voor ziekten behoeden en gezond houden, toch is het duidelijk, dat daarbij nog heel wat is in achtte nemen en met velerlei zaken moet rekening gehouden worden. Hieraan knoopt zich nu echter nog een ander feit vast, dat van vrij wat beteekenis is en zeker niet over het hoofd mag worden gezien, daar het oorzaak is, dat wij dit voorschrift, hoe algemeen zijne strekking ook schijnen moge, toch niet overal en ten allen tijde inden strengsten zin en zonder eenig voorbehoud kunnen toepassen, zoo als dit blijken zal, wanneer wij deze zaak hier voor eenige oogenblikken eens wat van naderbij bekijken, om kan het zijn, met wat wij daaruit leeren, ons voordeel te doen. Die zaak komt namelijk hierop neder, dat het voorschrift spreekt van eene behandeling der gewassen naar hunnen natuurlijken aard, terwijl de cultuur dier gewassen toch eigenlijk wel

130