is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 9, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKROONDE ZAAIMACHINES.

De zoo algemeen gunstig bekende Zaaimachines van W. & C. WOOLNOÜGH & o°. bekroond op den wedstrijd te Haarlemmermeer in 1874, met den eersten prijs van ƒ 150, te Dordrecht met de gouden medaille van Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden en te Zaandam en Rotterdam met de gouden medaille van de Holl. Maatschappij van Landbouw, worden franco Rotterdam, Harlingen en Groningen geleverd, door BOEKE&HUIDEKOPER, Groningen. Eenige Agenten voor Nederland.

ïteÉdrafrajßeÉs 51 °/0 Stikstof en 16 °/0 Phosphorzuur, GEWAARBORGD door de Importeurs V. SCHAPPERS & C°,, Antwerpen. Prijs ƒ 133 per 1000 Kilogrammen, vrij boord Amsterdam geleverd (of / 128 te Antwerpen genomen). Te bekomen bij, of door den Hoofdagent A. BANTING, te Amsterdam. BASCULES b«™&H“NGH’

HSIf3 De afdeeling VREDEWOLD der Maatschappij van Landbouw ia Groningen zal, op Maandag den 24 September 1877, ’savonds om 6J. uur, vergaderen bij WALVIÜS te Marum. Nurs, K. HOFKAMP, den 13 Aug. 1877. Secretaris. Scheikundige mest verkrijgbaar bij de George Villemaatschappij. Gebruiksaanwijzing en prijs °p franco aanvrage. De dir.-boekhouder der M'j. te Wageningen, WENTZ.

Engelsche Beender en Minerale Superphosphaat, SPECIALE MESTSOORTEN, Nit ro IPhospliaat Guano, VAN GEGARANDEERD GEHALTE AAN PHOSPHORZURE KALK. VAN EIETSCHOTEN EN KOUWENS, Wijnhaven 161, ROTTERDAM. Monsters, Brochures en Prijscouranten worden franco toegezonden. Dorsch-Machines voor Hand- en Machinegebruik. SPECIALITEIT, 10 verschillende soorten in 48 diverse grootten. Vanaf ƒ 70. tot ƒ 900.—, aan alle eischen beantwoordende. NIEUWE CONSTRUCTIES. Tot aan het einde van 1876 bedroeg de verkoop 55,000 Machines. 80 gouden, zilveren en brouzen Medailles als EERSTE PRIJZEN uit alle rijken van Europa. 28 EERE-DIPLOMA’S. De nieuwe geïllustreerde Catalogussen, pas verschenen, worden op aanvrage gratis en franco toegezonden. HEINRICH LANZ, HQsf0 Zie ook de advertentie op de vorige bladzijde.