is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 10, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMENGDE LANDBOUW-BERICHTEN.

Van den len Eebruarij tot het begin van Junij hebben aan het proefstation voor den landbouw te Wageningen behalve eenige meer wetenschappelijke werkzaamheden en de proefnemingen omtrent de verbeteringen vandoor zeewater overstroomde landerijen en zoutbepalingen in grondsoorten de volgende onderzoekingen plaats gehad: 81 onderzoekingen van zaden, bijna alle op aanvrage van landbouwers en zaadhandelaars met betrekking tot zuiverheid en kiemkracht; 31 meststoffen, op aanvraag en bijna alle van verschillende bestanddeelen; 11 van voederstoffen, met betrekking tot de voederwaarde; verder nog 19 grondanalysen, op verzoek van grondeigenaars en 4 analysen van stoffen ten dienste der zuivelbereiding. De onderzoekingen op aanvrage gedaan, bragten f 528 op. In bijzondere gevallen van algemeen belang werd geen geld gevorderd. (Haarl. Ct.) Volgens het Journal de Vagriculture heeft onlangs de jaarlijksche veiling van dieren van zuiver Durhamras op het nationale fokstation te Gorbon plaats gehad. Er werden verkocht 7 stieren te zamen voor 9318.75 francs of gemiddeld 1331.25 fr. het stuk; 3 koeijen en vaarzen tezamen voor 2987.45 francs of het stuk gemiddeld 995.82 fr. In vergelijking met het vorige jaar zijnde prijzen der stieren gedaald, die voor vrouwelijke dieren aanmerkelijk gestegen. Bij de jongstgehouden veiling van paarden uit de Bondsstoeterij te Trakehnen zijn 95 paarden verkocht voor een bedrag van ƒ 61,151.40; de gemiddelde opbrengst per stuk was iets hooger dan in het vorige jaar. Een hengstveulen gold / 63. Zijnde het laagste bedrag, dat besteed werd; de hoogste som betaalde men voor een vierjarigen hengst, namelijk f 1908. Als eene bijzonderheid, de Delfsche kaasmarkt betreffende, deelt de D. Ct. mede, dat door den bouwman L. van Paassen te Hof van Delft, een stapel kaas (26 stuks) ter markt werd gebragt, die niet minder dan 836 kilogrammen woog of dooreen bijna 30 kilogr. per stuk. Zoolang de Delftsche kaasmarkt bestaat is nog nooit een stapel kaas (in veertien dagen tijds op ééne boerderij gemaakt) van zoodanig gewigt aangevoerd. Voor dezen enkelen stapel kaas ontving de boer van den kooper f 253.78. {A. Ct.)

159