is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 12, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVEETENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. Oplaag 6000 Ex.

Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, is verschenen: Dr. STABING’S ALMANAK voor den Nederlandschen Landman, 31e Jaar, 1878, HET AGENDA; en een kaartje van Nederland met de verschillende Landhouwstelsels en de Spoorwegen. UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks Landbouwschool. Voorzien van alle Markten in NEDERLAND, den op- en ondergang van

Wat te doen met versleten klompen. Bladz, 72. lijsten van in- en uitlandsche Maten, Gewichten en Munten; voor de bewoners der rivieroevers en zeekusten, enz.

de Zon, de Maan, en de Planeten, een maandelijksch overzigt van hetgeen er voor den Landbouwer, den Warmoezier en Houtteler te verrigten valt, eeue aanwijzing hoe de Klok steeds op den middelbaren tijd te zetten, en eene menigte opgaven, betreffende: den Akker, het Weiland, het Vee, den Hof en den Boschgrond; met met Waterstaatszaken

Prijs in pergam. ƒ 0.60, in katoen ƒ 0.75, in leder ƒ1.25, in leder verg. op snee ƒ 1,75. Alm an aJc ken met Aanteekenlijsten voor Akker en Stal kosten in perg. ƒ 0.85 , in kat. ƒ 1.00, in leder ƒ 1.50 , —in led. verg. op snee ƒ2.00. Aanteekenlijsten voor Akker en Stal, afzonderlijk ingen. kat. rug ƒ 0,50.

Scheikundige mest verkrijgbaar bij de George Villemaatschappij. Gebruiksaanwijzing en prijs op franco aanvrage. De dir.-boekhouder der M'i. te Wageningen, AATENTZ. De afdeeling VREDEWOLD der Maatschappij van Landbouw inde provincie Groningen, zal op Maandag den 17 December e. k., ten huize van WALYIUS te Marum, vergaderen om 6.30. N.B. Behandeling vaneen belangrijk voorstel van ’t Hoofdbestuur. K. HOFKAMP, Secretaris.

RACnil CQbijBECKER&BUDDINGH, QHOUULCO ARNHEM. Vleesdiest van Fray Bentos 5.} °/0 Stikstof en 71 °/„ Phosphorzuur, onder controle van het proefstation der RIJKS LANDBOUWSCHOOL. Prijs ƒ 147.— per 1000 Kilo, franco Amsterdam. Te bekomen bij, of door den Hoofdagent A. BANTING, te Amsterdam.

Engelsche Beender en Minerale Superphosphaat, SPECIALE MESTSOORTEN, N itro Phosphaat Guano, VAN GEGARANDEERD GEHALTE AAN PHOSPHORZURE KALK. VAN RIETSCHOTEN EN HOU WENS, Wijnhaven 161, ROTTERDAM. Monsters, Brochures en Prijscouranten worden franco toegezouden.