is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigt de proef nogmaals de aandacht op de beteekenis van het Ma als nevenion in nitraatmeststoffen. lfl).

Resultaten: De resultaten, welke het best uit de opbrengstcijfers kunnen worden beoordeeld, zijn verwerkt in drie grafieken, waarbij telkens de som-opbrengst per triplo is afgezet tegen de N-bemesting Deze grafieken geven weer; 1 (bl. 91). Het versch gewicht der bieten. 2 (bl. 92). Het droog gewicht der bieten. 3 (bh 93). Het totale drooggewicht van biet + blad. Zonder hier vergaande conclusies aan vast te willen knoopen, ziet men duidelijk het verschil in opbrengst, tusschen de curven voor de synthetische meststoffen en Chilisalpeter. Dat deze betere werkmS bier hoofdzakelijk op rekening van het Borium moet worden geschoven, blijkt daaruit, dat toevoeging vaneen aequivalente hoeveelheid B aan Arcadiannitraat curven geeft, die in groote trekken overeenkomen met die voor Chilisalpeter. Wij merken nog op, dat de waarde voor 2400 mgr. N als Chilisalpeter uitvalt. Eender potten viel hier ten offer aan meero-e-noemd „mozaïek”, terwijl de o verblijvende duplo’s zeer ver uiteenjagen, zoodat hier met voldoende materiaal voor de opbrengstbepahng aanwezig was. Ook één van de nulpotten en twee van de kalksalpetersene moesten wij buiten beschouwing laten omdat ze door mozaïek aangetast waren. Het verloop van de verschillende curven staat echter door de controle-punten voldoende vast. Bij een herhahng van proeven als deze hopen wij het zwaartepunt naar de dubbele N-gift te verleggen, m.a.w. daar het grootste aantal parallellen aan te brengen. ■ § 5- Slotopmerking: In bovenstaande practische vergelijkingsproef hebben wijde bonum-werking semi-quantitief trachten aan te toonen als een verschilwerkmg tusschen Chilisalpeter en synthetische Natronsalpeter. Hoewel hiermede principieel niets nieuws is gebracht 17) brengt de proef nogmaals het bewijs, dat het in Chilisalpeter aan- Borium werkelijk actief is en verder, dat enkele nitraatbemestmg bij onvoldoende B-voorraad van den grond practisch waardeloos wordt, zoowel doordat het verkregen plantenmateriaal grootendeels ziek is, als door de beperking van het productievermogen De hier toegevoegde hoeveelheden B waren in staat de ziekte binnen zekere grenzen te houden, maar nog niet geheel afdoende. Zeker mag men de resultaten vaneen dergelijke proef niet zonder meer generahseeren. Wij vestigden er reeds de aandacht op, dat tr. \ Zie '3'v' (le verslagen van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen (Onderzoekingen van Maschhaupt en van t- Itaille). Zie verder van Setzeen. Ren onderzoek naar de beteekenis van Natrium voor den groei en de lonenopname van de Suikerbiet. Med. v.h. Inst. v. Suikerbt. Sept 1937 INO. 7 (niet uitvoerige literatuuropgave). 7) Zie het reeds aangehaalde bulletin van het New Yersev Exo St No. 603 van 1936 waarin Shive verslag doet van zijn experimenten. Zie vereer verschillende publicaties van Scharrer en Schropp. bv Phvtopathologische Zeitschr. 8, 525 (1935). y

90