is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 612, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■droogschuur, was omtrent i November te Groningen reeds gedaald tot 23 %, te Zierikzee zelfs tot 21 %. Tegen de rijping is gebleken, dat de mais ten zeerste aangetast was aoor Fusarium en andere schimmels, vooral was dit met sommige vroege rassen het geval. Vaak is de kolf en soms ook de heele stengel aangetast. Wellicht is er verband tusschen het „slechte” zaaizaad, dat in het voorjaar van 1937 werd gezaaid en het sterke optreden van deze schimmels. In ieder geval geeft het ons aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat ontsmetting van het zaaizaad in dit voorjaar niet achterwege mag blijven. Het is wellicht interessant om tenslotte even een idee te geven van resultaten. Vaneen groot aantal proeven met Mecklenburger bleek ongeveer 26 % door te hollen stand of onoordeelkundige behandeling een lage opbrengst te hebben gegeven of mislukt te zijn. De rest of 74 % gaf een gemiddelde opbrengst van 8600 kg versche kolven per ha, wat ongeveer 4300 kg/ha droge korrel beteekent. Enkele topprestaties lagen echter bij öooo kg/ha droog zaad. Uit deze en andere gegevens, inde laatste jaren verkregen, volgt, dat ons klimaat geen beletsel zal zijn om vroegrijpende mais te telen. Het ontbreekt velen echter nog aan ervaring; allerlei cultuurfouten moeten nog wprden weggewerkt en daardoor zal het gemiddelde oogstcijfer kunnen stijgen.

ZüSAMMENFASSUNG. Aus diesen und anderen wahrend der letzten Jahre erhaltenen Angaben geht hervor, das.s unser Klima kein Hindernis sein wird urn frühreifenden Mais anzubauen. Jedoch fehlt vielen noch die Erfahrung, manche Kulturfehler müssen noch weggearbeitet werden und dadurch könnte sich die durchschnittliche Ernteziffer steigern. < >• De economie van de bespuitingen van fmitaanplantingen, door Ir. P. HUS, Wageningen. Voordracht, gehouden i Oct. 1937 op den Fruitteeltdag van de 8e Ned. Landbouw week. Résumé *). Hoewel de bestrijding van plantenziekten inde fruitteelt zeer is toegenomen, getuige het groot aantal motorsproeimachines, dat in een betrekkelijk korten tijd in gebruik is genomen, zijn er nog verschillende fruitaanplantingen, waaraan weinig of niets wordt gedaan. *) Volledig gepubliceerd in Tijdschrift over Plantenziekten, J. 43, afl. 10.

458