is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 612, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbesprekingen.

Handleiding hij het Lager Land- en Tuinbonwonderwijs (Uitgave Wolters). Deel 5. Dierkunde, elfde, herziene druk, door P. Sneeuw. Deel 6. Veevoeding. 10de, herziene druk, door Ir. Sybesma. Leidraad voor het Land- en Tuinbonwonderwijs. (Uitgave Tjeenk Willink). Serie A. Veeteelt, eerste druk, door Anema. Serie B. Algemeene Veeteelt. sde druk, door Prof. Bakker. Serie B. Veevoeding. 3de druk, door Weyer. Serie B. Dierkunde, 2'de druk, door Stieltjes. Wij volstaan met de aankondiging van bovengenoemde werkjes. Zij hebben alle hun bruikbaarheid inde praktijk bewezen, wat wel duidelijk blijkt uit de vele herdrukken, welke vele deeltjes van beide series reeds hebben bereikt, zoodat een speciale aanbeveling overbodig lijkt. Op eenvoudige, zeer begrijpelijke wijze wordt de betreffende stof besproken. De eene uitgave is wel iets uitvoeriger dan de andere, doch over het algemeen ontloopen ze elkaar niet veel wat betreft de behandeling van de verschillende onderdeden. De vitamines, een overzicht ten dienste van allen, die in onze voeding belangstellen, door het echtpaar Hoff—Vermeer. Derde, herziene en vermeerderde druk. Uitgave Noorduyn & Zonen, Gorinchem. Een zeer uitvoerig werkje over de vitamines en wat daarmede samenhangt. Zoowel geschikt voor hen, die voorlichting hebben te geven op het gebied van de voeding, als voor hen, die meer direct belast zijn met inkoop van voedsel, enz., zooals in het voorbericht wordt vermeld. Waar het gewenscht leek, wat dieper op de verschillende vraagstukken in te gaan en wat meer omtrent voedingsleer of samenstelling der vitamines mede te deden, hebben S. gebruik gemaakt van de kleine druk. Verschillende nieuwe hoofdstukken werden opgenomen; o.a. één betreffende vitamines, avitaminosen, hypo- en hypervitaminosen, alsmede één over het nieuw ontdekte vitamine H en één over het vitamine K. Bovendien werden de reeds bestaande hoofdstukken bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met de tot heden bekende wetenschappelijke gegevens over deze onontbeerlijke voedingsstoffen. Natuurlijk ontbreken niet de lijsten van voedingsmiddelen, met hun gehalte aan vitamine A (in eenheden carotine) en vitamine B. Ineen apart hoofdstuk wordt het verband tusschen voeding en vitamines nog nader besproken. Tenslotte zij nog vermeld, dat deze herdruk voorzien is met afbeeldingen van Eykman en Grijns, de beide groote Nederlanders op het gebied van het vitamines-onderzoek. Daar de vitamines tegenwoordig in aller belangstelling staan, zal zeer zeker deze herdruk, evenals de beide voorgaande drukken, weer haar weg vinden. Een zeer aan te bevelen boekje voor ieder, die iets naders omtrent de vitamines weten wil. Enkele onderzoekingen ten behoeve van de pluimveehouderij, door Ir, J. C. v. Schoonneveldt. Uitgave Veenman & Zn. Wageningen. Een uitgave van de stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916- 1918”. In opdracht van deze stichting verrichtte S. een 2-tal onderzoekingen, waarvan hij het resultaat in dit boekje heeft vastgelegd. Inde eerste plaats werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het verschijnsel, dat bestraald ergosterol (synthetisch vitamine D) in opfokrantsoenen voor kuikens niet onder alle omstandigheden in staat is een natuurlijk product als kabeljauwlevertraan met goede resultaten te vervangen. Dit onderzoek werd verricht te Beekbergen met 12 groepen van kuikens. Voorts werd nog een onderzoek ingesteld naar de benoodigde hoevéelheid vitamine A (minimum hoeveelheid) gedurende de eerste 3 levensmaanden. Daarnaast werd nog een onderzoek verricht naar de factoren, welke de eigenschappen en de kwaliteit van de eischaal (waaronder worden verstaan porositeit, stevigheid en kleur) beïnvloeden. Beide onderzoekingen dus van veel belang voor de pluimveehouderij. Het geheel is een boekwerkje geworden van ruim 80 bladzijden, waarin Schr het verloop en de resultaten van zijn onderzoekingen mededeelt. Bestudeering van dit werkje kan den pluimveefokkers met warmte worden aanbevolen.

467