is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 613, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingsgebied, daar het tot nu toe nooit gelukt is het eiwit als aminozuurmengsel te verstrekken, zonder dat ernstige stoornissen bij de proefdieren optraden. De talrijke tot nu toe gebruikelijke proef rantsoenen bestonden altijd nog voor een belangrijk deel uit eiwit, dat chemisch slechts gedeeltelijk bekend was, zooals caseïne e.d. Het zal nu mogelijk zijn, hoewel de kosten voorloopig nog wel een belemmering zullen zijn, dieren met z.g. synthetische voederrantsoenen in het leven te houden en misschien wel geheel normaal te laten functioneeren.

Behalve dat Rosé dus een nieuw aminozuur aan de reeks reeds bekende aminozuren heeft toegevoegd en hiermede waarschijnlijk den sluitsteen heeft aangebracht aan de geheele serie van voor het ' leven noodzakelijke aminozuren, heeft hij zich tevens bezig gehouden met het nagaan van het al of niet noodzakelijk en vervangbaar zijn der andere. Zoo is bij dit onderzoek gebleken, dat valine-gebrek in ongeveer 4 weken tijds een kenmerkend ziektebeeld bij de rat veroorzaakt. Dergelijke dieren met valine-gebrek maken een zeer zieken indruk, verminderen in gewicht en kunnen bij het loopen hun evenwicht moeilijk bewaren. Tevens werd door Rosé aannemelijk gemaakt, dat glutaminzuur, hydroxyglutaminzuur, proline en arginine in het aminozuurmengsel gemist kunnen worden voor een normalen groei. Of dit nu gegeneraliseerd mag worden en of ook voor melkgevende of wolproduceerende dieren die aminozuren ook geen beteekenis hebben, zal nog uitgemaakt moeten worden. Tenslotte werd door Rosé aangetoond, dat cystine, dat algemeen als absoluut noodzakelijk werd opgevat, vervangen kan worden dooreen ander zwavelhoudend aminozuur, n.l. het methionine. Nu staat het methionine, ook wat de chemische structuur betreft, dicht bij het cystine, want terwijl het cystine een symmetrische bouw heeft, bestaande uit 2 moleculen cysteïne, bevat het methionine slechts 1 molecule' cysteïne met een methylgroep. In beide komt zwavel voor, tengevolge van de aanwezigheid van de cysteïne; in het cystine 2 atomen en in het methionine slechts 1 atoom zwavel. Waarschijnlijk is het dus hier het zwavelatoom, waarom het in het lichaam te doen is. Vreemd is hierbij echter, dat het methionine wel de cystine kan vervangen en niet omgekeerd. Door de Engelsche onderzoekers Morris & Wright (12, 13, 14) is bij melkvee een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan bepaalde aminozuren voor de melkvorming en de normale eiwitstofwisseling. Deze onderzoekers zijn uitgegaan van de gedachte, dat de oorzaak van het zoover uiteenloopen der eiwithoeveelheden, welke door de verschillende auteurs voor lichaamsonderhoud worden opgegeven, misschien zou te vinden zijn ineen verschillend gehalte aan bepaalde aminozuren der gebruikte rantsoen. Zij toonden aan, dat voor het onderhoud van het lichaam vrij gemakkelijk een tekort optreedt aan het aminozuur-lysine, zoodat er dan snel meer stikstof met de urine wordt uitgescheiden dan noodig is. Ook kan er een tekort aan cystine optreden, maar daarbij zien we dan geen verhoogde stikstofuitscheiding met de urine. Naar aanleiding van het feit, dat bij gebrek aan lysine een verhoogde creatinineuitscheiding met de urine plaats vindt, nemen zij aan, dat bij lysine-gebrek spoedig lichaamseiwit wordt afgebroken. Zeer merkwaardig is bovendien, dat bij lysine-gebrek een kleiner gedeelte van

534