is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 614, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laboratoriumproeven mogelijk, de blauwzuurbevattende stof te verwijderen. Bij een inde practijk uitgevoerde proef bleek echter, ook na een stoombehandeling, nog blauwzuur aantoonbaar. Dit werd aldus verklaard, dat de voor het weken gebruikte hoeveelheid water te gering was en de inwerking van de stoom daardoor gelijkmatiger. Dooreen geschikte weekmethode en dooreen voldoend stoomen, moet het, aldus Schwarz & Finhagen, mogelijk zijn, het blauwzuur geheel en al uit het zaad te kunnen verwijderen. de G.

127- BÜNGER, SCHULTZ & AUGUSTIN. F ütterungsversuche rnit Wickensamen an Milchkühen. Biederm. Zbl. B. Tierern. Bd. g, Heft 2 (’37). De niet altijd bevredigende resultaten bij het voederen van wikken hangen waarschijnlijk daarmede samen, dat daarin in wisselende mate zekere stoffen worden gevonden, die voor het dierlijk lichaam schadelijk zijn. Zoo vond Schulze in het wikkenzaad betaïn, cholin envicin. Bruyning & van Haarst vonden in wikkenzaad blauwzuur, dat van het amygdaline wordt afgesplitst. Kellner houdt het voor waarschijnlijk, dat de dikwijls waargenomen schadelijke werking na het voederen van zekere leguminosenzaden in het gehalte aan blauwzuurvormende glucosiden ligt. Dergelijke stoffen worden in verschillende wikkensoorten, ook inde Vicia sativa, gevonden. Ook wordt medegedeeld, dat de wikken, door hun abnormale smaak, niet graag gegeten worden. Dikwijls houdt men de wikken meer voor mestvee als voor melkvee. Ineen voederingsproef met 2 groepen melkkoeien werd nagegaan, welke invloed een kort weken met een daarop volgend koken op het voederen van wikkenzaad heeft. Inde eene groep werden de wikken ongeweekt en ongestoomd, inde andere groep gestoomd gevoederd en de daarbij verkregen resultaten vergeleken met een in voedingswaarde gelijkstaand krachtvoedermengsel, bestaande uit palmpittenkoek en sojameel. De gekookte wikken werden blijkbaar iets grager gegeten dan de ongekookte wikken. De gezondheidstoestand der dieren was in beide groepen uitstekend. De voedering van ongestoomd wikkenschroot werkte op de melkproductie ongeveer in gelijke mate als het krachtvoeder. Daarentegen trad bij het voederen van gestoomde wikken meestal bij de proefkoeien een verlaging van de dagelijksche melkgift met 0,8 kg op. Het vetgehalte van de melk werd door de wikkenvoedering niet veranderd. Het stoomen der wikken had dus in bovenvermelde proef geen bepaald resultaat. Een hoeveelheid .tot l/i kg per koe en per dag kan men zonder voorafgaande bewerking zonder bezwaar aan melkkoeien voederen. de G. 128. RICHTER & HERBST. Die Einwirkung der Verfütterung unbehandelter und entbitterter Wickenkörner auf Menge und Fettgehalt der Milch von Kühen. Biederm. Zbl. Tierern., Bd. g, Heft 1 C 37). De zaadkorrels van de gekweekte wikke (Vicia sativa) hebben, zopals bekend, een bittere smaak, waardoor het voederen van grootere hoeveelheden niet zelden op bezwaren stuit. Het ontbitteren van dit wikkezaad geschiedt dooreen ongeveer 10 minuten durende stooming bij temperaturen van 95°—105° C. in een aardappelenstoomer. Met g runderen werd een voederproef gedaan, waarbij per koe en per dag 3 kg luchtdroog, ontbitterd wikkezaad, in vergelijk met een gelijke hoeveelheid onbehandeld wikkezaad werd gevoederd. Volgens de resultaten van deze proefnemingen had het ontgiften van het wikkezaad geen invloed op voederopname, melkgift en melkvetgehalte de G. I2Q. RICHTER. Die Einwirkung der Verfütterung unbehandelter und entbitterter Wickenkörner auf die Zusammensetzung und Qualitdt der Milch und der daraus hergestellten Butter und Schlagsahne. Biederm. Zbl. B. Tierern., Bd. g, Heft 1 C 37). In aansluiting aan bovenvermelde voederingsproef met g koeien werd het vraagstuk van de invloed van het voederen van onbehandeld en door stoomen ontbitterd wikkezaad (3 kg per dag en per dier) op de samenstelling en de kwaliteit van de melk, alsmede van de daaruit gefabriceerde boter en slagroom nader onderzocht, en wel met de volgende resultaten: De samenstelling en reactie van de melk ondergaan door het voederen van onbehandeld wikkezaad, in vergelijking met ontbitterd wikkezaad, in het geheel geen of slechts zeer weinig verandering. Op de smaak en reuk van de melk heeft het voederen van onbehandeld wikkezaad, tengevolge van het overgaan van bitterstoffen vanuit het voeder inde melk', een deels zeer sterke, ongunstige invloed , die zich in geringe mate ook nog manifesteerde gedurende een nieuwe voedering van ontbitterd wikkezaad, echter dan later, niettegenstaande een nieuwe, herhaalde voedering van niet-ontbitterd wikke-

654