is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 615-616, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hydron, doch tevens hydrochinon toe te voegen. Dan wordt het mogelijk het meetbereik nog iets naar boven te verhoogen. Het is vooral Biilmann geweest, die indertijd de bijzondere aandacht op de chinhydron-elektrode gevestigd heeft, waardoor deze spoedig allerwege inde laboratoriumpraktijk haar intrede gedaan heeft. Talrijke onderzoekingen heeft hij op dit gebied gedaan. Het systeem hydrochinon-chinon, is een voorbeeld vaneen organisch oxydatie-reductie systeem, voor welke systemen Michaelis later de term „redoxsysteem” heeft ingevoerd. De yraag doet zich voor of er niet soortgelijke systemen te vinden zijn, die evenals het chinhydron, met voordeel te gebruiken zijn voor een pH meting, waarbij dan vooral onderzocht moet worden of zij geschikt zijn voor plTmetingen in het gebied, waar chinhydron bezwaren gaat opleveren of zelfs geheel onbruikbaar is. Met deze bedoeling hebben wij onderzocht thymochinhydron, ook wel thymeïd genoemd. Evenals het chinhydron samengesteld is uit één molekuul hydrochinon en één molekuul chinon, zoo is het thymochinhydron opgebouwd uit één molekuul thymohydrochinon en één molekuul thymochinon. Over de bereiding'zij in het kort het volgende medegedeeld: Thymol wordt geoxydeerd tot thymochinon volgens Kremers, Nellie Wakeman en Hixon (i). CHs CHs CHs Thymol I /ï\ O I /\ y Y Thymochinon /\/OH ,\ Smpt. 47 48° | 1 Thymohydrochinon /\ / O\y x v x Smpt. 140° HO Y 1 HO I CH(CH3)2 I CH(CHs)2 CH(CHs)2 Thymochinon wordt vervolgens gebracht in S02-water, waardoor het gereduceerd wordt tot thymohydrochinon. De reductie verloopt zeer langzaam; wij hebben haar uitgevoerd bij kamertemperatuur. Het einde der reactie is waar te nemen aan de kleur van de vaste stof. Wanneer men thymochinon in SCK-water brengt ontstaat dadelijk een zwarte verbinding, die in verloop van' dagen overgaaf in het kleurlooze thymohydrochinon. Door omkristalliseeren uit alkohol verkrijgt men het hydrochinon in zuiveren toestand. Om de dubbelverbinding, thymochinhydron, te maken lost men aequimolekulaire hoeveelheden der beide componenten in alkohol op; de oplossing wordt ingedampt en tot kristallisatie gebracht. Ook kan de alkoholische oplossing met water verdund worden, waarbij de_dubbelverbinding neerslaat en na eenigen tijd gestaan te hebben, kristalliseert. Het thymochinhydron is een donkerviolette stof, die in kleine glanzende naaldjes kristalliseert. Biilmann (2) heeft reeds zijn aandacht aan dit redox-systeem gewijd. Hij kwam tot de conclusie, dat de potentiaal-instelling in een oplossing van bepaalde pH veel langzamer geschiedt dan bij chinhydron en ook veel minder reproduceerbaar is. Deze conclusie van Biilmann is dooreen onderzoek van Ir. J. A. Huyskes volkomen bevestigd. Biilmann voegde het thymochinhydron in vasten vorm toe, evenals dat met chinhydron de gewoonte is. Nu onderscheidt het thymochinhydron zich van het chinhydron dooreen veel

743