is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 615-616, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen met het grondwater inde drains, waar ze in dat aerobe (zuurstofhoudende) milieu door ijzerbacterien worden geoxydeerd en als ijzerhydroxyde neergeslagen, waarbij de drains geheel verstopt kunnen raken. Er is nu voorgesteld dit te voorkomen door koperen manchetten om de stootvoegen van de drains te leggen. Door het koper moet de bacteriewerking worden geremd of voorkomen. In laboratoriumproeven leidde men lucht door waschfleschjes met de gereduceerde ijzerverbindingen, waarbij ook ijzerbacterien aanwezig waren. Het bleek, dat het buisje zonder koper direct werd geoxydeerd, wanneer men lucht doorleidde. Het buisje met koper oxydeerde echter niet, ook al leidde men gedurende eenige maanden lucht door. Nam men het gaasje weg, dan oxydeerden ijzerverbindingen nog niet, ook al leidde men weer gedurende 14 dagen lucht door. Proeven met koperen manchetten om de stootvoegen van drains lijken, in het licht van het voorgaande, zeer interessant te zijn. Dk. Veeteelt – Veevoeding. 148. THADDEA. Funktionelle Wechselwirkungen swischen Hormonen, Vitaminen und Fermenten. Deutsche Medisin. Wochenschr., pg. 492 en 539 (*3B). Hormonen en vitaminen komt een zeer belangrijke rol toe in de reguleering van de levensfuncties. Tusschen de hormonen en vitaminen zyn de fermenten als biologische katalysatoren ingeschakeld. De tot dusver gescheiden gehouden en onafhankelijk van elkaar bewerkte vraagstukken van hormonen en vitaminen worden inden laatsten tijd dooreen meer synthetische beschouwingswijze opgevolgd. Er bestaan n.l. tusschen de vitaminen en de hormonen vloeiende overgangen. Enkele vitaminen, als b.v. het vitamine C, kunnen voor verschillende diersoorten evenzoo goed als hormonen worden beschouwd. Karakteristiek voor deze 2 groepen is hun specifieke, biologische werking in allerkleinste hoeveelheden, daar zij in zekeren zin celkatalysatoren voorstellen, welker opgaven het is, tot functie aanzettende _of belemmerende werking uitte oefenen op de verschillende organen. Bij te groote dosen kunnen zij schadelijk werken. Van groote beteekenis zijnde waarnemingen van de afhankelijkheid van enkele hormoonorganen van de functie van andere. Zoo b.v. zet de hypophyse de functie aan van de schildklier, epitheellichaampjes, pancreas of buikspeekselklier, bijnierbast en geslachtsklieren. Schildklierziekten leiden dikwijls tot storingen van de geslachtsklieren, en zoo bestaan er b.v. betrekkingen tusschen bijnierbast en geslachtsklieren. Het insuline is een antagonist van het adrenaline, want het laatste wekt op de glycogeenafbraak inde lever, terwijl het eerste dit glycogeenverval juist weer tegengaat. Ook tusschen de vitaminen bestaan" dergelijke wisselwerkingen. Zoo heeft zich een antagonismus tusschen de groep der in vet oplosbare en in wateroplosbare vitaminen gedemonstreerd. De werking van het vitamine C wordt b.v. dooreen gelijktijdige gift van vitamine A tegengewerkt. Ook bestaat er zelfs binnen de groep der in vet oplosbare vitaminen een tegenwerking. Zoo laat zich de D-hypervitaminosis dooreen gelijktijdige toediening van groote hoeveelheden A-vitaminen voorkomen, en omgekeerd laten zich dooreen rijkelijken toevoer van D-vitaminen symptomen vaneen A-gebrek opwekken. Voor een optimaal verloop van de levensfuncties in het organisme is derhalve een evenwicht inde vitaminen noodzakelijk. Eveneens bestaat er een wisselwerking tusschen hormonen en vitaminen. Een direct antagonisme bestaat er tusschen vitamine A en het schildklierhormoon, evenzoo tusschen vitamine B en het thyrosine. Verder schijnt er eenig verband te bestaan tusschen de bynierbast en vitamine Bi, met zekerheid bestaat deze tusschen vitamine Ba en het hormoon van de bynierbast. Antagonistische werking op de schildklier heeft blijkbaar ook het vitamine C. Het vitamine D en het increet van de bijschildklier zijn beide regulatoren van de calcium-phosphorstofwisseling. Verder bestaat er eenig velband tusschen schildklier en Vitamine D, tusschen vitamine D en de thymusklier, en tusschen het antisteriliteitsvitamine E en het hvpophyseincreet. Nieuwere onderzoekingen hebben een innig verband tusschen vitaminen en hormonen met de fermenten geopenbaard. Fermenten, eventueel enzymen, zijn inde eerste plaats biologische katalysatoren, die tot taak hebben, chemische processen, welke op zich zelf langzaam verloopen, in hun loop

757