is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT MAANDBLAD VAN HET NEDERL. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP sCste JAARGANG No, 617 OCTOBER 1938

De mechanische analyse als hulpmiddel bij de indeeling en benaming van Indische grondsoorten, door F. A. VAN BAREN. (Bodemkundig Instituut-Buitenzorg). Laar aanleiding van dein het Decembernummer 1937 van het Landbouwkundig Tijdschrift verschenen normaalbladen inzake de indeeling en benaming van grondsoorten mogen hier enkele opmerkingen worden gemaakt aangaande de mogelijkheid deze normaliseering bij de studie van den Indischen bodem door te voeren. Zoowel bij de vele besprekingen voorafgaande aan de publiceering van deze normaalbladen als inde toelichting zelve heeft het der Commissie duidelijk voor oogen gestaan, dat de moeilijkheden vaneen normalisatie nog grooter worden dan uit hoofde van de vele gezichtspunten, van waaruit de bodem kan worden bestudeerd, reeds het geval is, indien men ook materiaal en toestanden in Indië inde beschouwingen wil betrekken. Dat deze moeilijkheden invoering van de voorgestelde codificeering zelfs ongewenscht maken, zal in onderstaande pagina nader worden uiteengezet. Nu heeft de Commissie zich tot nu toe beperkt tot het bestudeeren van de indeeling en benaming van grondsoorten met een slibgehalte kleiner dan 10 %. Hierdoor zouden de belangrijkste, over groote oppervlakten voorkomende grondsoorten buiten beschouwing moeten blijven, daar slechts weinig gronden tot dit zandrijke type behooren. Daar echter de bedoeling aanwezig is om aansluitend aan de classificatie van gronden met < 10 % slib ook de normalisatie der groep met meer dan 10 % ter hand te nemen, wordt deze aangelegenheid voor Nederlandsch-Indië van veel grooter belang en zal het vraagstuk mede worden beschouwd in verband met de mogelijkheid ook de meer kleihoudende gronden in deze normalisatie te betrekken. We zouden dan inde eerste plaats de aandacht willen vestigen

773