is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergezeld zullen gaan van grootere depressies op het object N. Langs de abscis worden dus grootere waarden uitgezet dan langs de ordinaat. De stippen zouden zich dus kunnen groepeeren op een wijze, als door de lijn OCB aangegeven wordt.

Inde figuren 6 tot 10 is de bissectrice steeds dooreen onderbroken lijn weergegeven terwijl een stippellijn aangeeft, hoe de ligging van de punten gemiddeld zou moeten zijn bij geldigheid van de wet van het minimum. Het vellen vaneen oordeel aan de hand van deze grafieken zal gemakkelijk zijn, als de punten zich volgens het vereischte van de wet van het minimum duidelijk boven, of volgens het principe van het variabele weerstandsvermogen beneden de lijn OB scharen. Moeilijker valt daarentegen de beoordeeling, als de punten zich met een vrij groote spreiding zoowel boven als beneden de bissectrice groepeeren. In dit geval zal het niet uitte maken zijn, of inderdaad de wet van de constante werkingsfactoren geldigheid heeft, ofwel dat in verschillende jaren afwisselend verschillende principes verwerkelijkt zijn geweest. Een onweerlegbare bevestiging van de wet van Mitscherlich zou uiteen dergelijke groepeering niet kunnen worden afgeleid, hoewel de uitkomsten dan wel dezen indruk vestigen. ■ Voordat wij nagaan, welke conclusies uit deze figuren getrokken kunnen worden, dient nog op een enkel punt de aandacht gevestigd te worden. De te maken vergelijking zou eerst dan volledig exact zijn, indien de objecten NK en N volkomen vergelijkbaar waren

FIGUUR s., Schematische figuur, die de mogelijkheden weergeeft, volgens welke de stippen zich bij de hier gevolgde wijze van uitzetten kunnen groepeeren. Een groepeering volgens de lijn OAB geeft een bevestiging van de wet van het minimum van Liebig, volgens de bissectrice OB van Mitscherlich’s wet van de constante werkingsfactoren; volgens de lijn OCB is er overeenstemming met het principe van het variabele weerstandsvermogen. In ‘dit geval waren tegen elkaar op abscis en ordinaat uitgezet de relatieve opbrengsten verkregen bij weglaten van P, maar overigens volledige NK-bemesting en de relatieve opbrengsten verkregen bij weglaten van P bij overigens onvolledige basisbemesting (in dit voorbeeld alleen N, geen K). Erklarunq im Text der deutschen Znsammenfassung.

810