is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstig weer, moeten concluderen, dat bedoelde maatregelen geen effect hadden. Maar deze conclusie zal de akkerbouw er niet toe brengen het ruiteren van erwten dan maar achterwege te laten. De nsico-factor is inde oogsttijd al groot genoeg en hoe meer men deze op economische wijze beperken kan, des te beter is dat. Het winnen van goed hooi is, in verhouding, zeker van dezelfde orde als het oogsten van goede graangewassen. Helaas ziet men op het graslandbedry f het resultaat niet zo direct als bij den akkerbouwer; het hooi komt pas inde staltijd weer te voorschijn en dan is een vergelijking met de omstandigheden uit de hooitijd niet zo sprekend meer. Bij het nieuwere graslandgebruik krijgt men een meer uiteenlopende hooitijd dan bij de nu nog algemeen toegepaste gebruikswijze. De vroeg en laat te maaien percelen treffen gewoonlijk met het meest gewenste hooi weer en dan moet men er op enigerlei wijze aan tegemoet komen. Waai de heer Frankena opmerkt, dat onder gunstige omstandigheden ruiters mets extra’s opleveren, wil ik er juist op wijzen, dat bij ongunstiger weersgestelheid het gebruik van ruiters een r°t(j SjeUn-, -n,zyn' acht de betekenis van dit hulpmiddel zo groot, dat ik iedere granslandgebruiker het gebruik van vierpootruiters aanraad, vooral voor hooi van de vroege en late percelen. . ler illustratie geef ik enkele cijfers, welke ik inde loop der jaren heb verzameld op het demdonstratiebedrij f „Achter Geest” te bt. Pancras.

Analyse cijfers van hooi met en zonder ruiters gewonnen. (Monsters uit de schuur genomen.) Gehalte in de droge droge stof — stof aan : rUW eiwlt baarT.e. j' stof Cd' \ asbestand. Hooitijd 1936: Aug- (met ruiters) . 80.9 12.7 8.8 282 87 Juni (zonder ruiters) 80.8 9.1 5 2 2g’ J Hooitijd ig.37: Juni (zonder ruiters) 81.7 ic.c IO c _ , Aug. (met ruiters) . 83.9 if.l 6.1 "'g6 Hoewel ik direct moet toegeven, dat bovenstaande analysen niet afkomstig zijn van speciaal ter vergelijking aangezette nroefkwalitfiT’t mag t0°ih Wel W°rden vast8esteId, dat het verschil in kwaliteit tussen wel- en met geruiterd hooi hier zeer groot is te noemen Het op 31 Augustus 1937 ingeschuurde hooi is het beste geweest, dat er sedert 1935 op deze boerderij werd gewonnen r]J et gebruik van hooiruiters is echter niet alleen een kwestie van dat hooi. wat eenmaal geruiterd is, vraagt voorlopig geen extra arbeid en aandacht meer en daardoor kunnen andere percelen hiuAn,™8^/^1' – jffen\ °? tljd en in Soede hoedanigheid in komen. Waar tijdens de hooiwmning als het ware de porte™ °p '« land lig,, is” hel zaak- ,e zoadat er niet meer dan het onvermijdelijke verloren gaat!

832