is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegemoet door kettingen en grijpers op de banden aan te brengen of door het toepassen vaneen extra belasting, meestal aan de wielen. Men vult de banden wel met water. Een groot voordeel van luchtbanden is het verminderen van schokken, hetgeen het werk van het personeel en den levensduur van de machine gunstig beïnvloed. Omtrent de vraag, of met luchtbanden de wieldruk al of niet grooter is, zijnde meeningen het niet geheel eens. De invloed van luchtbanden op het gewas is nog onvoldoende bestudeerd. Groote literatuurlijst. W. S.

< >- Tropische cultures. Referaten en Mededeelingen. Bezoek van den Heerde Bie, leeraar der Middelbaar Koloniale Landbouwschool te Deventer aan Nedcrlandsch-Indië. Op eigen initiatief bracht de Hr. de Bie, leeraar aan de M.K.L.S. te Deventer een bezoek aan Sumatra en Java. Het doel dezer reiswas o.m. het bezoeken van oud-leerlingen en het bevorderen van het onderling contact. De band der leden van het Deventer Landbouw-Corps „NJI-SRI” was hier in Indië niet verbroken. Sinds 1931 werd o.m. jaarlijks een reunie gehouden te Malang en ook op andere plaatsen werden bijeenkomsten georganiseerd. In ovember 1936 werd te Medan de „Vereeniging van Oud-Leerlingen” (V.V.O.L. Sumatra) onder voorzitterschap van den Hr. L. J. Schüller, administrateur der onderneming „Poeloe Radja” gesticht. Dat hiervoor de noodige animo niet ontbrak, blijkt uit het leden-aantal, dat zich tot 120 uitbreidde. Het was dan ook het Bestuur dezer vereeniging, dat den Hr. de Bie, die den 2en Juni per K.L.M. van Amsterdam vertrok, den óen juni op het vliegveld te Medan verwelkomde. De volgende dagen werden verscheidene oud-leerlingen opgezocht en een bezoek gebracht aan de hoofdkantoren der Deli-Mij., Deli-Batavia-Tabak Mij., HA.V., Serdang Mij. en Senembah Mij. Dennen Juni reunie in Hotel de Boer, waarbij de Hr. de Bie films vertoonde van de M.K.L.S. en de Koekstad. De groote oliepalm-onderneming ..Poeloe Radja” werd bezocht. Hierna werd de reis voortgezet naar Wingfoot, daarna terug naar Deli. Via de Bataklanden werd in het Atjehsche het hars- en terpentijnbedrijf bij Takengon bezichtigd. Via de westkust naar Padang, waarna per vliegtuig van Pakan-Baroe naar Palembang werd gevlogen. Ook de thee- en kina-onderneming „Goenoeng Dempo” stond op het programma. De bergsport werd niet verwaarloosd en de 3139 m. hooge Dempo beklommen. Hier zorgde God Pluvius, dat men „ooggetuige” kon zijn vaneen tropische regenbui. Den toen Juli werd van Palembang per K.L.M. via Batavia naar Bandoeng gevlogen. Hier kwam de V.V.O.L. – West-Java tot stand, waartoe een groot aantal leden toetraden. Het volgende weekend volgde Semarang met een afdeeling, staande de bijeenkomst werden 24 personen lid. Met de nachtexpres werd den Jen September de reis voortgezet om Malang te bezoeken. De ondernemingen „Wonolopo”, „Soember-Gesing” en „Telogoredjo” werden bezocht. Ook werd een onderhoud met Dr. Coolhaas, Directeur van het proefstation „Midden en Oost-Java”, gevoerd. Den toen September werd een bijeenkomst gehouden inde sociëteit„Concordia”, waar o.m. enkele ouders van leerlingen in Deventer, administrateurs inde bergcultures, blijk van belangstelling geven. Hier traden 23 leden tot de jonge afdeeling toe. Via den Zuid-Smeroeweg, met zijn vergezichten over den Indischen Oceaan, werd Djember bereikt. Een kort bezoek aan Bali volgde, om den I7en September een afdeeling te Djember te stichten. Den 24sten September vertrok de Hr. de Bie per K.L.M. naar Nederland, om na een reis van juist 4 maanden met een schat van heinneringen in Deventer terug te keeren. Zeker zullen de leerlingen van de Middelbare Koloniale Landbouwschool profiteeren van de indrukken, die de Heerde Bie van plan is in causerieën mede te deelen; ook de films zullen er het hunne toe bijdragen om een duidelijk beeld van Indië te geven. De V.V.O.L. met hare afdeelingen Sumatra, Bandoeng, Solo, Semarang, Malang en Besoeki zal naar verwachting spoedig een 300 leden tellen. Een woord van dank aan den sympathieken leeraar, die hierbij zijn volle medewerking heeft gegeven, is hier zeer zeker op zijn plaats. J. G. L.

852