is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 618, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de olie niet giftig of irriteerend, waardoor zij bijzonder geschikt is om te worden verwerkt in ontsmettende zeepen, tandpasta’s, scheerzeepen, shampooings, zalven, schoonheidsmiddelen, enz. In oplossing is de olie zeer geschikt voor mondwater, daar zij een aangenamen geur heeft. Een andere waardevolle eigenschap van de olie is, dat zij doordringt in geïnfecteerde weefsels, en pus verwekt, zonder de gezonde weefsels te irriteeren. !n. Engeland wordt deze olie veel door artsen en tandartsen gebruikt,, terwijl zij in Australië reeds op groote schaal wordt verwerkt in zalven, lotions, mondwater enz. Sinds kort wordt deze olie ook in Nederland geimporteerd. Dit artikel verdient wel de aandacht van de Commissie voor de bevordering van de cultuur van handelsgewassen in Indië. A. M. KLAPPER. 38. TAMMES, P. M. L. Tuinonderhoud bij klappers. De Berg cultures jg. 12, no. 28, bis. 923 f’3B). De extensief gedreven klappercultuur op Noord-Celebes laat niet toe, dat er veel kosten worden besteed aan het onderhoud van den aanplant. Dit bestaat in het geregeld kappen van de onkruidyegetatie. Nagegaan werd of het mogelijk was dit onderhoud zoo te intensiveeren, dat een rendabele meer-opbrengst kon worden verkregen, of dat daardoor een goedkooper onderhoud dan het gebruikelijke mogelijk was. Met groenbemesters werd nergens een duidelijke toename van de copraproductie verkregen. Groenbemesters kunnen echter wel de kosten van het onderhoud verlagen. Gebruikt werd Mimosa invisa, gemengd met een derde Centrosema pubescens. Voor ontginning is Mimosa invisa minder geschikt door het overwoekeren van de jonge klapper en door kans op aantasting door sprinkhanen (Valanga). In droge streken levert deze groenbemester ook gevaar voor brand op. Betere resultaten krijgt men in dit geval door uitzaaien vaneen mengsel van Calopogonium en Centrosema, liefst met een weinig Pneraria-zaad. Men krijgt dan een blijvend dek, dat het geregeld kappen van het onkruid onnoodig maakt. Het onderhoud is ook goedkooper te maken dooreen voldoende intensieve beweiding. Een of tweemaal per jaar behoeft dan slechts het hooge onkruid gekapt te worden, terwijl de opbrengst aan vee op den duur een aardige bijverdienste oplevert. Op de productie heeft de beweiding geen invloed. Bemesting met kali en fosfor is alleen dan rendabel, wanneer de grond een uitgesproken tekort bezit aan deze stoffen. Stikstofgebrek werd nog niet waargenomen. Op arme gronden gaf ~clean-weeding” een jarenlange blijvende verbetering. Daar ook op schoongewiede erven de klappers steeds een goeden stand vertoonen, mag afgeleid worden, dat het opheffen van de wortelconcurrentie gunstig werkt. Dit is echter alleen toe te passen op vlakke terreinen, terwijl het zeer de vraag is of deze werkwijze ook loonend is voor niet-arme gronden. Ploegen, zonder den grond schoon te houden, leverde geen resultaten op. AM VEZELPLANTEN. 39, DEN DOOP, J. E. A. Bengaalsche Jute op Java. De Bergcultures jg. 12, no. 36, 'hls. 1234—1235 C3B) De eerste proefnemingen hebben uitgewezen, dat Java-jute en rozelle'ongeschikt zijn voor de fabricage van fijnere garenummers, waarvoor de Bengaalsche jute (Corchorus) zich zeer goed leent. . Vroeger genomen proeven met Corchorus-soorten op Java hebben ten aeele gunstige resultaten opgeleverd, doch verdere proefnemingen werden gestaakt, daar toen ter tijde de economische vooruitzichten van deze vezelsoort.voor Indië ongunstig waren. Daar echter thans de economische omstandigheden zich sterk hebben gewijzigd, verdient het volgens Schr. alle aanbeveling de proeven te herhalen. Door hem werd zaad' van dein het wild in Indramajoe voorkomende Corchorus Olitorius aan enkele belanghebbenden op Java voor proefnemingen verstrekt, terwijl Schr. zelf aanplantjes daarvan heeft aangelegd voor zaadwinning. Het zaad van deze Corchorus is zeer fijn. De ontkieming verliep vlot, het onderhoud van den aanplant vereischte weinig moeite. Bij breedwerpige uitzaai is 10 hg zaad per ha noodig. De kwaliteit van deze in het wild voorkomende Corchorus werd m Nederland door deskundigen gelijkwaardig geacht aan dein Bengalen verbouwde jute. jyj DERRIS. 40. HUITEMA, W. K. Selectie en landbouwkundig ondersoek bg Derns. De Bergcultures jg. 12, no. 31, bis. 1035—1041 C3B). in, 35 bedroeg de met Derris beplante oppervlakte in Indië 318 ha, in '37 ruim 2000 ha. Dit insecticide, dat voor den mensch en de 'warmbloedige

934