is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen voor het nader organiseren van het onderzoek der nieuwe rassen. De N.A.K., die zich als organisatie ten doel stelt de bevordering van de voortbrenging en het gebruik van betrouwbaar zaaizaad, pootgoed en ander voortkwekingsmateriaal (o.m. het aanmoedigen van de veredeling en het ziektevrij kweken van land- en tuinbouwgewassen, het bevorderen van proefnemingen en onderzoekingen) zal het initiatief tot het organiseren kunnen nemen, waardoor een onpartijdige leiding gewaarborgd is. De N.A.K. zelve zal immers geen onderzoekingen verrichten, hetgeen zal kunnen geschieden door diverse instituten, instellingen of diensten. Het rapport, waarin door het Dagelijks Bestuur uitvoerig de plannen tot bevordering van het kweken van nieuwe aardappelrassen werden uiteengezet, werd op 13 April 1938 door het bestuur van de N.A.K. goedgekeurd, terwijl tevens door den Directeur-Generaal van den Landbouw aan de opzet de goedkeuring werd gegeven. Een kleine Commissie, door de N.A.K. ingesteld, zal de dagelijkse leiding nemen, terwijl spr. met de uitvoering der werkzaamheden zal worden belast. Om U een duidelijk beeld van de gehele opzet te geven, lijkt het me van belang, om U in vogelvlucht de werkzaamheden van den technischen leider te schetsen. Deze werkzaamheden zullen omvatten ; I. Verband houdende met de kwekersarbeid. 1. Bezoek aan de kwekers voor observatie der zaailingen en van het kwekerswerk in het algemeen. 2. Het geven van voorlichting omtrent het kweken. 3. Het registreren en verwerken van de gegevens der zaailingen (het inrichten vaneen aardappelsfamboek). 4. Het distribueren van aardappelzaad onder de kwekers. 5. Het bijhouden vaneen geniteurscollectie. 6. Het bestuderen van de genetische waarde van het aardappelmateriaal, bloembiologie, bevruchting, enz. 11. Verband houdende met de vermeerdering en het voorlopig onderzoek van de nieuwe rassen. a. Het contact houden met het bedrijf van Dr. Oortwijn Botjes te Oostwold, waar het eerste onderzoek op gebruikswaarde plaats vindt. Door het groter aantal zaailingen zal dit eerste onderzoek, alsmede het wratziekte-onderzoek enige uitbreiding dienen te ondergaan. b. Leiding geven en toezicht houden op de vermeerdering der nieuwe rassen, opdat steeds voldoende materiaal voor onderzoekingen aanwezig is en deze derhalve een vlot verloop hebben. Er zal nader worden nagegaan, in hoeverre de thans bestaande vermeerderingen der nieuwe rassen gehandhaafd kunnen blijven of enige wijziging behoeven. lil. Verband houdende met het voortgezet ondersoek.

Met den Directeur van het Instituut voor Plantenveredeling werd overeengekomen, dat door spr. deze zomer zal worden nagegaan, welke der thans bestaande observatie-proefvelden gehandhaafd

944