is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de secundair zieke planten. Het ziektebeeld doet denken aan zwak stippelstreep. Nader bezien, verschilt het echter wel zeer van het gewone stippelstreep, zooals het virus uit Zeeuwsche Blauwe dit bij Eersteling geeft. Fig. 2 geeft hiervan een duidelijk beeld. De bladeren zijn aan de onderzijde gefotografeerd. Het rechtsche blad vertoont het gewone stippelstreep-beeld. De stippels en strepen steken wel zeer fel en donker af tegen de fijne, zwak afteekenende nerf- en bladsteelnecrose van onze zieke Eersteling. Bij de laatste ziekte komen trouwens heelemaal geen stippels voor. Nog duidelijker is het verschil te zien aan de bovenzijde van de bladeren, zie fig. 3,

Terwijl bij de gewone stippelstreep-ziekte (het rechtsche blad) de necrose ook aan de bovenzijde van het blad sterk naar voren komt, laten de andere bladeren aan de bovenzijde absoluut geen necrose zien. We hebben bij onze zieke Eersteling dus zeker niet met het gewone stippelstreep-virus te doen. Dat het echter wel een soort stippelstreep-virus moet zijn, blijkt uit het feit, dat sommige aardappel variëteiten, na met dit virus besmet te zijn, met een duidelijk stippelstreepbeeld reageeren. Zoo bleek het Ir. W. B. L. Verhoeven, phytopatholoog bij den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen, dat de variëteit Alpha op dit virus met hevige stippelstreepverschijnselen reageerde. Persoonlijk was mij uit de literatuur bekend, dat er in verschillende landen een virus voorkomt, dat de Eersteling hevig mozaiekziek maakt en enkele andere variëteiten onder nerfnecrotische verschijnselen doet afsterven. Dit virus is algemeen bekend onder den naam Y-virus. Ter nadere verklaring van dezen naam wil ik even opmerken, dat er inde laatste jaren bij enkele virus-onderzoekers de neiging is opgekomen, de verschillende aardappelviren met een letter van het alphabet aan te duiden. Zoo wordt b.v. het aardappelmozaiek-virus aangeduid met A-virus, het topnecrose-virus met X-virus, en zoo kregen we ook een Y-virus. Daar op het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek wat met het Y-virus besmet materiaal, afkomstig uit Frankrijk, aanwezig was, kon dus gemakkelijk worden nagegaan of het virus uit de zieke Eersteling identiek is met het Y-virus. Daartoe werden

Foto; Jb, v.d. Peppel, Fig, 3. Dezelide bladeren als in Hg. 2, maar gefotograieerd aan de bovenzijde. (Same leaves as in Kg. 2, but photographed at the upperside).

1065