is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 2, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLANTEN YAN DENNEN MET EN ZONDER KLUIT.

Een voornaam medewerker aan dit Maandblad, de Heer E. W. Boer heeft inde nommers van November en December eenige mededeelingen gedaan over het planten van dennen met en zonder kluit inde zeeduinen van Zuid-Holland. De Heer Boer, die, ook volgens het schrijven van Fagus in het Handelsblad, over het Haagsche bosch, op het. gebied der houtteelt reeds zijne sporen verdiend heeft, is echter in die mededeelingen, zooals meermalen elders, te bescheiden geweest, slechts zelden heeft hij eene eigen opinie, meestal laat hij zijne lezers voor zich zelven kiezen. Evenals in het besprokene deed hij dit in vroegere nommers over het planten inden herfst of inde lente. Dit moge nu sommigen lezers bevallen, zelfs lezers van zijn handboek; toch meen ik dat een schrijver van zoo erkenden naam die bescheidenheid wel wat meer ter zijde mogt stellen. Op het gebied der houtteelt heerschen vooroordeelen, op welk gebied doen ze dit niet? En die kunnen slechts bestreden worden door duidelijk en beslist aan te wijzen waarin ze bestaan, en door het leveren van proeven waardoor ze beschaamd kunnen worden. Wijlen de Heer Staring (die niet zoo bescheiden was) verklaarde het planten van dennen met kluit inde zeeduinen voor te kostbaar, en wilde daarvoor slechts goed geteelde jarige planten zonder kluit aanwenden. Nu deelt ons de Heer Boer proeven mede van het planten met en zonder kluit, doch, en dat is een bezwaar voor den lezer, van de kosten dier verschillende proefnemingen zwijgt hij geheel. Daarom zou ik hem wel op den man af willen vragen: Wat kosten die kluitlooze dennen uit Schotland, wat al weder kosten die klnithoudende dennen uit Noord-Brabant; hoe oud eindelijk waren de planten zonder kluit uit het Haagsche bosch ? Maar er blijft nog wel meer over te vragen. In het Handboek, dat wel ieder houtteler kent, verwerpt de Heer Boer het steken der dennen met de dennen spade, en wil alleen gebruik gemaakt hebben van de dennenboor. Waren nu die zoo prachtige planten uit Noord-Brabant met de boor of met de spade gestoken? Menigmaal heb ik onder het lezen en herlezen van Boer’s handboek gedacht aan het gezegde van Walter Scott. „De landbouw heeft zijn zwakke zijden, een korenboer scheurt zijn beste weilanden, een schapenboer haat eiken boom.” Zoo is ook de Heer Boer in zijne voorliefde voor de dennen&oor zwak geweest, en geloof ik ten minste dat

26