is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 5, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARMOEDE OP DEN STAL, ARMOEDE OVERAL.

niet alle onderdeelen van dat bedrijf behoorlijk op elkander sluiten en niet met zorg en kennis van zaken op elkander berekend zijn. Evenzeer als echter in eene machine het zoogenoemde drijfrad eene hoofdrol speelt en alle verdere raderen voortdrijft en in beweging zet, zoo is er ook bij het landbouwbedrijf zulk een hoofdrad, zulk eene spil, waaromheen alles zich wentelt en van waar de kracht uit moet gaan op alle verdere onderdeelen. En die spil, landbouwers, vindt gij op uwen stal, zoodat het woord, aan het hoofd van dit opstel geplaatst, dan ook volkomene waarheid bevat, het woord, dat zegt, armoede op den stal, armoede overal. Armoede op den stal, armoede overal, dat is dus armoede èn op de mestvaalt; èn op den akker en inde weide; èn in de schuren en bergplaatsen; èn in huis en hof; èn ten slotte in uwe beurs. Ziet, dat is dan toch waarlijk geene kleinigheid, geene zaak om licht te tellen, die armoede op den stal, die zoo overal, daar binnen en daar buiten, haren invloed doet gelden en ten slotte zelfs uwen gevulden geldbuidel, uitschudt en ledigt, dat gij nauwelijks weet, hoe gij u redden zult. Maar zou die armoede op den stal waarlijk zoo overal haren invloed uitoefenen; zou zij werkelijk zoo op elk gedeelte van het bedrijf terugwerken ? Of is de voorstelling, zooeven daarvan gegeven, wel niet onwaar, maar toch overdreven en in elk geval van dien aard, dat er eigenlijk heel wat vanaf te dingen valtP Maar waartoe zouden vprderc vragen van dien aard dienen? Immers kan alleen eene grondige beschouwing der zaak tot% de waarheid leiden, en dat deze ineen Maandblad voor landbouwers wel niet ongepast is, zal wel niemand betwijfelen, want nog eens, zegt het bovengenoemde spreekwoord waarheid, dan is het wel waardig, dat wij zijn inhoud overwegen en er voor ons nut mede trachten te doen, want, wij herhalen het, die armoede overal is voorwaar geene zaak van geringe beteekenis. En als wij dan nu deze kwestie wat meer van nabij bezien,, dan zeker .komen wij ten haren aanzien ook al spoedig tot een besluit, en draagt dat spreekwoord, dat velen wellicht als een machtspreuk inde ooren klinkt, zoozeer den stempel van waarheid, dat wij zeggen, het kan niet anders, het moet zoo zijn, ja, waar armoede op den stal is, daar moet zij ook overal zijn. Dat toch vloeit voort uit den natuurlijken samenhang der dingen, uit dat onderling verband tusschen de verschillende onderdeelen van het bedrijf, waarop wij reeds straks opmerkzaam maakten. Armoede op stal is geen op zich zelf staand feit, maar integendeel zulk een, dat zich in zijne gevolgen voet voor .voet laat nagaan. Natuurlijk staat daarbij op den voorgrond slechte, of, indien het al niet zoo erg is gesteld, dan

69