is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 5, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVEN MET ZELF-BEREID EN KUNSTMATIG STREMSEL.

Hansen' sche haasstremsel, bevatten in evenredigheid van den prijs, waarvoor zij tegenwoordig verkocht worden, niet meer gistende stoffen, dan men, volgens de gewone methode en voor dezelfde kosten, uit kunstmatig gedroogde kalfsmagen zelf kan trekken. De kosten voor stremsel spelen overigens bij de geheele kaasmakerij een zóó ondergeschikte rol, bedragen hoogstens niet veel meer dan 1 pCt. van de te verkrijgen kaas, dat de beslissing daarvan niet afhankelijk mag worden gemaakt. Nemen wij dit in aanmerking, dan verdienen dein den handel voorkomende preparaten een warme aanbeveling, voornamelijk voor den kleinen boer, die tevens kaas maakt j omdat deze o vei t algemeen niet de geschiktheid heeft, om zelf een steeds gelijkmatig stremsel te vervaardigen. Óp de gelijkmatigheid der werking berust echter de zekerheid dat men altijd het zelfde produkt van kaas aan de markt kan brengen. Of de bacterjën van het leb-extract misschien een rol spelen bij het rijp worden van de kaas, is hierbij wel is waar geheel buiten aanmerking gebleven; maarde bruikbaarheid van het Hansen’sche preparaat voor de kaasmakerij in verschillende andere landen is een vrij stellig bewijs voor het tegendeel. Maar ook voor den grooteren kaasmaker, die in staat is zelf een krachtig werkend leb-extract te maken, verdient het gebruik van het Hansen’sche preparaat zeer te worden aanbevolen; want zoo gelijkmatig zal hij wel nooit kunnen werken (alleen reeds wegens de ongelijkmatigheid der grondstof) als een fabriekant, die geregeld duizenden van dierlijke magen verwerkt, en daaruit een met zorg bewerkt en duurzaam preparaat bereidt Uit dat oogpunt beschouwd, is een aanbeveling van leb-extract des handels dan ook niet anders dan de verklaring, dat de kaasmakerij en de leb-fabrioage beter elk afzonderlijk plaats hebben, dan dat deze beide door denzelfden persoon worden uitgevoerd. Er is daarenboven ook volstrekt geen sprake van een kunstmatig leb-preparaat, dat inde plaats zou moeten komen vaneen natuurlijk, zooals b. v. kunstboter inde plaats van boter. Alle leb-ferment is een natuurlijk product, namelijk het produkt van de dierlijke maag, en alleen van de methode om het te verkrijgen, kan gezegd worden, dat zij meer of minder doeltreffend is. Wageningen, 27 Maart IS7B. ADOLF MAYBR.

79