is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 7, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE VRUCHTBAARHEID VAN DEN GROND.

zijn tuin, maar ’t blijft desniettemin zeker, dat er een belangrijke en zeker weldadige invloed voor de opbrengsten van den grond uitgeoefend wordt. ö ° Ch. NAÜDIN. GEMENGDE LANDBOU W-BERICHTEN. Uit Jutland deelt men mede, dat de vroege voorjaarswarmte daar inde boschrijke streken een gevaarlijk insect (eene soort van wesp) heeft doen uitkomen, dat de uijers en achterdeelen van het vee aantast, waar het zijne eieren legt en het dier ondragelijke pijn veroorzaakt. Daarbij tracht het dier de toegebragte wonden te likken, doch dit is doodelijk. Zoodra de tong de wond aanraakt, stort het dier spoedig neer en sterft. Reeds een 40tal runderen is daaraan binnen weinige dagen bezweken. Inde afd. Yredewold der Groningsohe Maats, van Landbouw zijnde volgende punten ter behandeling voorgesteld, welke wij op verzoek dier afdeeling hier mededeelen; 1. Kan de roest inde aardappelen door de ritnaald veroorzaakt worden? 2. Over ’t niet verbouwen van tabak. 3. Over den verbouw van cichorei. 4. Over de vruchtwisseling inde zandstreken. 5. Over de wee bij de runderen. 6. Over de kunstmeststoffen in Nederland in gebruik en hare werking. 7. Over de waarde der binnen- en buitenlandsche rogge voor de bakkerij. 8. Over het maaien van boonen. Uit dezelfde afdeeling wordt ons het volgende medegedeeld: In 1877 beproefde de landbouwer J. Wiegers te Niebert in Groningen eenige kunstmeststoffen op rogge, haver, gras enz. Deze voldeden hem toen zoo goed, dat hij in 1877 grootere hoeveelheden liet komen. Yijf andere landbouwers inde gemeente Marum bestelden ook door den agent van Zwolle J. A. van Idd. Hofkamp te Nuis, grootere en kleinere hoeveelheden ter proefneming. Meest allen zijn zeer in hun schik met de door hen gebruikte stoffen en stellen zich voor in ’t vervolg groote bestellingen te doen.

111