is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 7, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. Oplaag 6500 Ex. VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. WIJNSTRAAT 113/115, ROTTERDAM. Magazijn van Werktuigen. AMERIKAANSCHE HAIfósiROOSNUBANKEN, in 1876 op de tentoonstelling te Rotterdam mef den EERSTEN PRIJS bekroond, steeds voorhanden.

(Abonnement per 12 maanden f 4 .) J. W. WILLEKES MflC DONALD, Eedactenr en Uitgever. Deze LIJST verschijnt op den len van elke maand en bevat een opgaaf van nieuwe en gebruikte Landbouw-werktuigen, Stoommachines enz., met de PRIJZEN die er voor gevraagd worden. Opgaven en Advertenti'èn worden voor den 25en ingewacht! Inlichtingen gratis.

ESt0 De afdeel ing VREDEWOLD der Maatschappij van Landbouw inde prov. Groningen, vergadert op Zondag den 28en Juli, ’s nam. om 5 uur, bij | WALVIUS te Marum. De Secretaris, K. HOFKAMP. Nuis, 5 Juni 1878.

Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. f 050. BASnill F'5?bidshgker&buddingh, unOQULLJ ARNHEM. H. M. HARTOG, Zuivelbereiding volgens het stelsel van SVVAETZ. Prijs ƒ 0.50.

Vanaf 1 Januari 1878 verschijnt de LANDBOUW- HH COURANT, NIEUWSBLAD . VOOR DEN Nederlandschen akkerbouwer, veehouder, houtteler, boomkweeker, warmoezier en grondeigenaar, Hoofdredacteur: Dr. L. MULDER ■, Muzenstraat, s’ Hage. onder medewerking van 39 met name genoemde deskundigen, zonder pr ijsver hooging, tweemaal s’ weeks. In deze courant worden opgenoraen alle belangrijke WiöUWStydingGll en MededeelingGn op Akkerbouw, Tuinbouw en Warmoezerij, Veeteelt, Houtteelt enz. betrekkelijk. De prijs der Courant blijft (even als vroeger met Bijblad) f 5.25 per half jaar. Pe ADVERTENTIES kosten van I—6 regels f 1.20, elke regel meer 20 cent (bij abonnement tegen tarief). PROEINOMMERS, inlichtingen enz. zijn op franco aanvrage te bekomen bij den uitgever Zwolle, Juni 1878. W. E. J. TJEENK WILLINK.