is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 10, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE PRIJSCOURANTEN EN Z.

c. Timothy gras. v.d. Bosch. 84 pCt. ƒ 0.50 ƒ 0,59 Leupen. 92 » 0.44 » 0.47 v. Waveren. 83 -/ „ 030 ~ 0.36 ■ Dat de prijzen van E. van den Bosch niet alleen absoluut maar ook betrekkelijk hooger zijn dan die van J. Leupen en Zn. is misschien gedeeltelijk daaraan toe te schrijven, dat door de eerste firma de prijzen per Kgr., terwijl door de laatste firma de prijzen per 50 Kgr. zijn opgegeven. Yoor het vervolg zullen wij, om de vergelijking volkomen juist te maken, zorgen, dat alle opgaven op den prijs van 1 Kgr. betrekking hebben. Andere graszaden worden niet gegarandeerd geleverd.' Toch wil ik inde volgende lijst de prijzen vergelijken, welke door E. van den Bosch of Busgers worden opgegeven met de (meestal door ons zelve gevonden) gemiddelde gebruikswaarde van de betrokken zaden, opdat hierdoor ten minste tot op een zekere graad van waarschijnlijkheid, de prijs van absoluut zuivere en volkomen ontkiembare waar kan worden berekend. Naam der zaden. Gemidd. gebruikswaarde. Prijs per Kgr. 1 Kgr. zuivere waar kost. Beemd vossenstaart. 5.5 pCt. ƒ 0.90 ƒ 18. Reukgras. 13. . 0.90 » 6.90 Kropaar. 25. « „ 0.70 3.80 Beemdlangbloem. 36. » «• 0.75 « 3.30 Gewold zorggras. 14. » 0.35 « 3.50 Veld beemdgras. 5.7 • » 0.80 „ 14. Ruwachtig beemdgras. 4.2 » » 0.70 ~ 17. Kamgras. 37.0 « „ 3. „ 5.40 De verschrikkelijk hooge prijzen, die men voor de meeste dezer grassen zou moeten berekenen, wanneer men de gemiddelde gebruikswaarde tot grondslag neemt, zal zeker het voordeel hebben, dat de landbouwer meer helderheid verkrijgt over de kostbaarheid van de meeste dier grassen, en dat hij in het vervolg zulke koopt, waarbij hem, al is het slechts 80—40 pCt. gebruikswaarde, gegarandeerd wordt. 11. Klaverzaden. a. Roode Klaver. Firma. Gegarand. gebruiksw. Prijs per Kgr. Prijs van 1 Kgr. zuiver zaad. v.d. Bosch. 83 pCt. f 0.90 ƒ 1.08 Leupen. 83 » * 0.72 „ 0.74 v.Waesherghe Janssens. 90 « » 1,50 » 1.67 10*

147