is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 11, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD OVER DE DUURZAAMHEID VAN HET HOUT.

wateren van het hout een zoo uitstekend middel, om het duurzamer te maken. Zoo bijvoorbeeld is het dennenhout, behoorlijk gewaterd zijnde een hout, dat, voor verschillend bouwwerk eehe lange reeks van jaren duren kan, terwijl men er zich over verwonderen moet, hoe spoedig het, niet gewaterd zijnde, door den worm wordt aangetast, en tot vermolming overgaat en bros wordt, zoo dat het alle draagkracht mist; want ook dit verdient opmerking, dat hout, waarin eenmaal een beginsel van bederf aanwezig is, meestentijds zeer spoedig door verschillende soorten van houtwormen wordt bezocht, die daarin hunne gangen boren, do nog aanwezige voedingsstoffen uitzuigen en in het geheel den samenhang van het hout verstoren. Intusschen mogen wij, over de duurzaamheid van het hout sprekende, niet vergeten, dat ook omstandigheden van anderen aard nog daarop van invloed zijn. Eeeds heb ik gezegd, dat met het oog op den bangeren duur van het hout, het gewas des winters moet geveld worden. Zeer veel hangt intusschen ook af van het doel, waartoe, en de plaats, waar men het hout gebruiken zal, of het voor binnenwerk dienen zal, of wel buiten ’shuis, zoodat het aan den invloed van wind en weer is blootgesteld; of het boven of onder den grond wordt gebruikt; inde lucht of onder den waterspiegel of wel aan zulke plaatsen waar het beurtelings meer aan den invloed van lucht en van vocht is blootgesteld, zooals dit het geval is bij velerlei paalwerk , dat altijd het eerst vergaat aan en nabij de oppervlakte van den grond, waar lucht en vocht gezamenlijk hunnen invloed doen gelden. Nu is het echter opmerkelijk, hoezeer de onderscheidene houtsoorten ook op deze punten onderling verschillen. Zoo bijvoorbeeld kunnen de eik en els, voortdurend onder water, ongeloofelijk lang duren en zelfs hard worden als steen, terwijl toch laatstgenoemde elders zeer kort van duur is. Meerdere houtsoorten bezitten overigens de eigenschap van onder water lang te duren, maar vertoonen zij die hoedanigheid te sterker, naar mate zij spoediger na het vellen daaronder worden gebracht. Daartegenover kunnen vele houtgewassen ook, onder den invloed van gestadige droogte, binnen ’shuis lang stand houden, mits ze eerst na het vellen ten spoedigste voldoende gedroogd zijn, daar zij anders zeer licht, zelfs aan droge plaatsen, nog door den worm worden aangetast. Deze laatste opmerking geldt trouwens overal, zoodat men er op rekenen kan, dat wanneer versch gehouwen hout, .verwerkt en gebruikt wordt, vóór het behoorlijk is uitgedroogd, en het daarbij eene plaats bekomt, waar de natuurlijke sappen, die het bevat, niet kunnen ontsnappen , het noodzakelijk geen stand houden kan. Daarom ook zijn het inmetselen van zulk hout, het bestrijken daarvan met kalk, leem enz., eindelijk het te spoedig schilderen zoo

166