is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 1, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent.

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, WIJNSTRAAT 113/115, ROTTERDAM. Magazijn van Werktuigen. AMERIKAANSCHE HANDSTROOSNIJBANKEN, in 1876 op de tentoonstelling te Rotterdam met den EERSTEN PRIJS bekroond, steeds voorhanden.

ÜIGir3 De VERGADERING der afdeeling VREDEWOLD van ’t Genootschap van Nijverheid inde 'provincie Groningen, zal gehouden worden op Maandag den 6 Januari 1879, bij WALYIUS te Marum, ten 6.30 ’s avonds. De Secretaris, K. HOFKAMP.

RACnili CQ bij BECKER&SUDDINGH, U/WUUU.Ü ARNHEM. Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, wordt uitgegeven: De doelmatigste voedering van het Rundvee, dook Dr. JULIUS KÜHN. Hoogl. en Directeur van het landhuish. Inst. ie llalle, vroeger pralct. landbouwer.

Dit in Duitschland BEKROONDE WERK heeft aldaar zeer groeten opgang gemaakt. Het is naar den vijfden druk bewerkt door E. C. ENKLAAR. Met 61 inden tekst gedrukte houtsneden. 282 hladz. gr. B°. / 270. Het Maandblad kost per jaarg. f 1.50, franco p. p f 1.80. Voor Landt.-Mij™., die voor alle Leden inteekenen, slechts ƒ 0.36, fr.p.p.fO.hi. Gedeponeerd. Uitgegeven hij W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.