is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 2, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN Prijs per regel 20 Cent.

G. J. KROL & C°., ZWOLLE. Onder Controle van het Proefstation te Wageningen. STOFFIJN GEMALEN BEENDERENMEEL; SUPERPHOSPHATEN ; ZWAVELZURE AMMONIAK; CHILI-SALPETER EN VILLE-MESTSPECIËN. STASSFÜRTER KALIZOUTEN. APen vrag-e /Prijscouranten.

BASCULESbij B|cJ[Eis hkmngh’ Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

■ HANDBOEK voor den Bloementuin. DOOR H. WITTE. Tweede herziene druk; prijs iog. ƒ 3.90, geb. ƒ 3.25.

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. WIJNSTRAAT 113/115, ROTTERDAM. Magazijn van Werktuigen. AMERIKAANSCHE HANDSTROOSNIJBANKEN, in 1876 op de tentoonstelling te Rotterdam met den EERSTEN PRIJS bekroond, steeds voorhanden. Yan af 1 Januari 1878 verschijnt de LANDBOUW-COURANT, Nieuwsblad voor den Nederlandschen akkerbouwer, veehouder, houtteler, boomkweeker, warmoezier en grondeigenaar, Hoofdredacteur: Dr. L. MULDER, Muzenstraat, s’ Hage. onder vaste medewerking van 41 met name genoemde deskundigen, zonder prijsverhooging, tweemaal s’ weeks, In deze courant worden opgenomen alle belangrijke ITiöUWStijdingen en Mededeelingen op Akkerbouw, Tuinbouw en Warmoezerij, Veeteelt, Houtteelt enz. betrekkelijk. De prijs der Courant blijft (even als vroeger met Bijblad) ƒ 5.25 per half jaar, De ADVERTENTIES kosten van I—6 regels ƒ 1.20, elke regel meer 20 cent (bij abonnement tegen tarief). PROEFNOMMERS, inlichtingen enz. zijn op franco aanvrage te bekomen bij den uitgever Zwolle, Jan. 1879. W. E. J. TJEENK WILLINK.