is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 5, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEK- AANKONDIGING.

geenzins de praktijk van den landbouw Voor deze laatste toch is het volkomen voldoende te weten, dat het bedoeld vermogen van den grond feitelijk bestaat, waar het op berust, is haar onverschillig. Met de wetenschap is dit echter ’t geval niet, maar aangezien de verklaring van het feit naar onze meening nog een open vraagstuk is, daar sommigen het eenvoudig door vlakten aantrekking, anderen het door eene scheikundige werking verklaren, zoo komt het ons wel eenigzins gewaagd voor zich ineen werkje als het thans besprokene, °t welk niet toelaat om de gronden voor zijn gevoelen uiteen te zetten, zoo stellig overeen punt uitte laten, waaromtrent groote natuuronderzoekers het nog niet volkomen eens zijn. Beter ware ’t naar onze meening op deze plaats het stilzwijgen daarover te bewaren. Ziedaar eenige punten, waarop ik bij het bespreken van zijn over ’t geheel voortreffelijker) arbeid, de aandacht van den Heer van Pesch meende te moeten vestigen, ten einde er bij een eventueelen herdruk zijn voordeel mede te kunnen doen, vobrzoover hij rt met mij eens zijn mogt. E. c. E. GEMENGDE LANDE OU W-BERICHTEN. Dooreen vergelijkende proef met koeken, den voorgaanden winter genomen aan ’s Rijks veeartsenijschool te Utrecht, komt Dr. G. J. Hengeveld, die deze proef inde Lb.-Ct. bespreekt tot de slotsom: dat maïskoekvoedering voor melk- en mestvee de voorkeur verdient boven de voedering van lijn- en raapkoeken. Zij geven den aangenaamsten smaak aan vleesch, vet, boter, melk en kaas, terwijl de ondervinding leeren zal, dat maïsvoedering het uitstekendste mestvoeder is, en daarbij goedkooper dan lijn- en raapkoeken. De melkenj-tentoonstelling te Berlijn werd den 20 Maart geopend. Zij is uitstekend geslaagd, zoowel in rijkdom en volledigheid van de voortbrengselen (bepaaldelijk boter en kaas) als wat betreft de rangschikking. Uit alle deelen des Rjjks hebben 1145 tentoonstellers ingezonden 1265 voorwerpen van de eigenlijke melkerij. 122 inzenders 614 voorwerpen van de machinale en hulpvakken en 41 personen, die voorwerpen zonden, welke op het wetenschappelijk gebied betrekking hebben tot de melkerij. De eereprijs van den Keizer (een zilveren bowl) is toegewezen aan de vereenigde inzending van Oost- en West-Pruisen. {Hd. BI.)

87