is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 7, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. M'i. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE.

MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W. BOER, Prof. Dr. AD. MAYER. 1879. N». 7. DE MORIELJE.

De morielje is zeker eender meest bekende champignons, die inde fijne keuken bij de bereiding van pastijen en ragouts menigvuldig gebruikt wordt. „Zij komt, zooals wij in van

Halfs Neerlands plantenschat lezen, ook in ons vaderland, ofschoon niet algemeen voor.” Mij is slechts eene bepaalde groeiplaats daarvan bekend, namelijk in het Zalkerbosch, een bosch westwaarts van het dorp Zalk aan den linker IJsseloever gelegen, waar zij dan ook jaarlijks gezocht wordt. Geheel onverwacht, als ’t ware van zelf, komt zij hier of daar voor den dag. Dit gebeurde b. v. in mijn tuin te Arnhem, waar ik er ineen jaar ruim een twintigtal van verzameld heb; maar ook slechts éen jaar, zonder dat er voor of na dien tijd een spoor van te vinden was.

Ik zal niet trachten de morielje nader te beschrijven, daar de uitvoerigste beschrijving hen, die haar nooit gezien hebben, toch geen duidelijke voorstelling er van geven zou en er alleen van zeggen, dat de muts, zooals de hierbij gevoegde afbeelding aantoont, doet denken aan een stuk vaneen zeer grove spons, waarmede zij ook eenigszins in kleur overeenkomt. Daar intusschen de morielje tamelijk duur verkocht wordt, en zij, zooals ik zeide, slechts op zeer enkele plaatsen in ’t wild groeit, zou ’t misschen de moeite loonen pogingen aan Maandblad. 7