is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 7, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADYERTENTIEN. Prijs per 2O Cent.

De Landbouw in zijnen geheelen omvang, DOOR H. K, SCHNEIDER, behandeld in populaire brieven. DOOK E. C. BNKLAAR. Met figuren. 3 deelen / 8.70. INHOUD: xSn.Vdêr H*of,iBtu.k- .}■ £fd-. Inleiding; 2. Afd. Landhouwscheikunde; 3. Afd Kennis der klimaten; 4. Afd. Kennis van den grond; 5. Afd. Fruchtomolaina ■ fi Afd LWfoÏTenng'\\' Gr^bStVn*m: 8- Afd- bearbeiding van den 'grond. f ' 7)/ ,d, Hoofdstuk. 1. Afd. De natuur der -planten in ’t algemeen; 2 Afd 4 Afd rêeul3' Af*-D‘ verzorging der planten in ’t algemjn'; vrn/hL f i der Rondere gewassen; A. Graanbouw; B. Bekakte gewassen; C. Peul'• ****—.• edelen en aanfokken der dieren; 4 Afd. Gebruikswijst der dieren, verïorging , bZchutüZ. iJn a.5 stuk. 1. Afd. Paardenieelt; 2. Afd. Rimdveeteelt; 3. Afd. Varkensieelt; 4. Afd. Schaapsteelt; 5. Afd. Pluimgedierte. 1 j.oofli‘"k'. Grondtrekken der bewerktuigde scheikunde in hunne toepassing op den landbouw. Zesde Hoofdstuk. Ooftteelt. Zevende Hoofdstuk. De graslanden. Achtste Hoofdstuk. Boekhouding. SoHNEiDER is gedrukt ter vervanging van Thasr’s Grondbeginselen, hetwelk uitverkocht is. en bovendien verouderd was. Zie de vele gunstige beoordeelingen over SCHNEIDER. 00 s

BASCULES WjBECKER&SUDDINGH, OUULLJ ARNHEM. Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

HANDBOEK voor den Bloementuin. DOOR H. WITTE. Tweede herziene druk; prijs ing. ƒ 3,90. geb. / 3.25.

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, ROTTERDAM. GEGARANDEERDE CHEMISCHE MESTSTO'P'PTi’Tvr nr.,i UePriZ %rfoOOfiYlion * koste 1 o of Le'oeï. v. a. b. te BoLd£zi|n J “ miUSteDS 5000 kiIW Superphosphaat 20 pCt. oplosb. Phosphorz / 103.50 o‘ 18 n " n „83 °dfel’Beenderen 13 » I J {**■ Stikstof.' 1& Chili-Salpeter lr. Y " " Zwavelz. Ammonia ..... ’ 32 ", sis'- Bij partijen onder 5000 kilogram ƒ 5 per 1000 kilogram verhoogin-, WEDERVERKOOPERS GENIETEN RABAT. Het Maandblad kost per jaarg. f 1.50 franro n n /1 an oor andb.-Mij™., die voor alle Leden iuteekeuen,’ slechts / 0.36, fr.p pƒo 54 Gedeponeerd. Uitgegeven bij W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle. *