is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEORGE-VII, I, E-MESTSTOPEEN.

„waarvan het uiterlijke niets gemeen had met dat van de „eerstgenoemde. Het zou onbillijk zijn niet te erkennen, dat „voor het grootste gedeelte aan Prof. George Yille de eer „toekomt van dit vooroordeel overwonnen te hebben; door zijne „welsprekende conferences en zijne praktische demonstraties, „heeft hij veel tot het in gebruik komen van meststoffen, die „tot deze categorie behooren, bijgedragen. Echter kan het den „aandachtigen waarnemer niet ontgaan, dat hun gebruik zich „niet heeft uitgebreid inde richting, aangegeven en gewenscht „door George Yille, die steeds zulke meststoffen onder zijne „bescherming nam, welke bepaald volgens zijne formules waren „samengesteld, maar dat integendeel het gebruik van daarvan „geheel afwijkende meststoffen, superphosphaten, zwavelzure „ammoniak, salpeterzure kali of natron de overhand verkreeg. „Het gezond verstand van den landbouwer heeft hem zeer „spoedig het verkeerde leeren inzien van het grondbeginsel, „waarop het idee van meststoffen, volgens formules samengesteld, berust. Hij is dan ook, na overweging van hetgeen „voor zijne culturen noodig is, geëindigd met het koopen der „eerstgenoemde meststoffen of van bepaalde mengsels die voor „een algemeen gebruik geschikt zijn, zooals superphosphaten „met stikstof, phosphoguanos en dergelijke stoffen, die niet zijn „bereid of aanbevolen ten behoeve van de cultuur van dit of „dat gewas. In dit opzicht heeft er in Frankrijk eeue vol„komene reactie plaats gevonden; het is voldoende om inde „landbouwbladen de aanbiedingen van voor een tiental jaren „te vergelijken met de tegenwoordige. Yoorheen las men niets „anders dan „Chemische meststoffen, systeem George Yille”; „tegenwoordig komen die woorden slechts zelden meer voor. „Ten overvloede bevestigt de tentoonstelling van vruchtbaar„makende stoffen te Parijs volkomen dit feit: geen der 73 „Fransche exposanten, wier produkten en documenten, wij „onderzochten, had aangekondigd : „Fabrique d’engrais système „George Yille” en indien al sommigen van hen onderaan op „hunne circulaires vermelden, dat zij ook de meststoffen vol„gens het stelsel van George Yille bereidden, niet een verklaarde er zich bijzonder op toe te leggen. Deze feiten hebben „een zeer groote beteekenis; men kan niet anders dan de „Fransche industrie met dezen vooruitgang geluk wenschen „en de geleerden dankbaar zijn, die met energie gestreden „hebben, ten einde de niesthandelaars te verhinderen om op „den verderfehjken weg der formules, van de volledige meststoffen en van de speciale meststoffen, te verdwalen.”

142