is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 11, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TERUGGEGAAN PHOSPHORZUUR.

De vergadering erkent de waarde van het teruggegaan phosphorzuur voor enkele bepaalde grondsoorten. De aanwezige landbouw-scheikundigen verklaren zich bereid de bepaling er van te doen, in het geval dat deze door landbouwers of fabrikanten wordt gewenscht; o-elooven echter, dat de gedane proeven nog niet voldoende de waarde er van aantoonen, om deze reeds vast te stellen. Zij achten zich echter verplicht, met alle krachten inden eerstvolgenden tijd door proefnemingen tot de oplossing der vraag mede te werken. Dit besluit, dat ten minste iets geeft in plaats van de tot nu heerschende onzekerheid, zal ook voor de meststof-controle in Nederland zi'ne gevolgen hebben, en waarschijnlijk deze, dat met slechts, zoo als tegenwoordig, de bepaling van het teruggegaan phosphorzuur bij de private controle naar wensch wordt gedaan, maar dat ook de ondei openbare controle staande meststofhandelaren het recht zullen hebben, des verkiezende inde plaats van in water oplosbaar phosphorzuur, ook in citroenzure ammoniak oplosbaar phosphorzuur (acide phosphonque assimilable der ïrauschen en Belgen) onder den naam van gemakkeliik oplosbaar phosphorzuur te garandeeren. Wij zullen dus inde toekomst ook bij de officiële con.role waarschijnlijk moeten onderscheiden drie soorten van phosphorzuur; onoplosbaar phosphorzuur (in beenderen, phosphorrit etc.) gemakkehjkoplosbaai phosphorzuur (in biealoiumphosphaat, onoplosbaar geworden superphosphaten etc.) en in water oplosbaar phosphorzuur (inde gewone super phosphaten). Maar wij zullen niet deze verschillende vormen ineen en dezelfde meststof gelijktijdig bepalen. Hiertegen bestaan groote praktische bezwaren. Het blijft dan aan ieder fabrikant overgelaten, of hij den eenen of den anderen vorm van phosphorzuur wil garandeeren, aan ieder afnemer, aan welke vorm hij de voorkeur wi geven. De prijzen zullen door de ondervinding worden geregeld, daarmee heeft zich een proefstation, volgens de meenmg van den schnjvei dezer regelen, nooit te bemoeien. . Heeft de Heer Peterraann gelijk in zijne gevolgtrekkingen ,■ dan zullen ten gevolge van dit besluit, inde toekomst de superphosphaten geheel uit de handel verdwijnen. De tijd zal het leeren of dit zoo zal wezen. ADOLF MAYER. Gr EOE Gr E YILLE-ME.ST. Amice! Met veel genoegen las ik onlangs uwe beschouwingen over het Landbouw-Verslag van 1876, door den Heer Jongkmdt Gonmck, vooral met betrekking tot de chemische meststoffen volgens het systeem van professor George Ville. Dat de geachte Eedactem van ie bouw-verslag over het jaar 1876 daarin zegt, dat hij me o cie e rapporten geen gewag gemaakt vond, dat de George Vil e-mes s o en zich bij aanwending0 inde groote teelt, betaalden, is met bevreemdend, daar zij, in 1873 hier te lande eerst bekend geworden, hun gebruik in 1876 zich nog grootendeels tot proefnemingen bepaalde n er toen nog geene mededeelingen van opbrengsten bij voortgezet gebruik inden grooten bouw bekend waren en deze ook met voor de

199