is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 11, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoege vil ie-mest.

officiële statistiek worden gevraagd. Dergelijke bepaalde opgaven zijn eerst later gedaan, zooals in het Maandblad van 1878 n° 1 bl. 14 alwaar de gespecificeerde opgave voorkomt van het gebruik der Ville’s meststoffen op de teelt van tarwe gedurende de jaren 1873 tot en met 1877 , waaruit blijkt, dat de stukken bouwland in die jaren met tarwe beteeld en met Yille’s-mest bemest, te zarnen ruim 17 HA. bedragende, gemiddeld ruim 80 mud graan, van 76 tot 84 kilo wicht per mud en van 3500 tot 4000 kilo’s stroo per hectare hebben opo-e-bracht tegen 19.94 mud en 3500 kilo stroo, welke de gewone gemiddelde opbrengst was in die jaren in deze streken volgens het verslag yan Gedep. Staten van Gelderland. De Ville s bemesting gaf dus gemiddeld -eene meerdere opbrengst van rum 10 mud graan en ruim 1000 kilo’s stroo per Hectare en wel onder zeer ongunstige omstandigheden in sommige dier jaren, zoo van als van mestkracht van de gronden. Als men den gemiddelden prijs der tarwe in die jaren stelt op f 10 per mud en van het stroo op f 30 de 1000 kilo, dan bragt elke dier .rTf Semifldel(l f 120 op, dan de gewone teelt, de 400 kilo Yilles-mest. die gemiddeld per HA. gebruikt worden, kosten f 16 per 100 kilo, dus f 64, zoodat die bemesting, buiten de gewone opbrengst f 36 zuivere winst gaf na aftrek der bemestingskosten, en dit met een uitschot van f 64 p. H. van Maart tot Augustus, dus in 5 maanden. Deze. uitkomst komt geheel overeen met die van den Heer Mr. W. Yh. Vis te Middelburg, die mij in 1877 schreef: „zooals gij weet „maak ik ook van de Ville’s-mest van Verwey gebruik, omdat ik „daarvan goede resultaten erlang, daar zij de opbrengst aanzienlijk „verbetert en zich ruim betaalt. Het product van tarwe in Walcheren „is inden regel in gewone jaren 35 ü, 30 Hectol. per bunder, op „mijne gronden dooreen 35 mud met flinken stalmest „Met toevoeging van 400 kilo’s Yille’s-mest p. H. een tiental mudden „meer en naar rato stroo. Sints 30 jaren wordt bij mij ter vermeerdering „van den mestvaalt de stalvoedering toegepast, doch al de mest daardoor „voortgebragt, was niet in staat het beschot aanmerkelijk te verhooqen.” De ondervinding door mij verkregen met het gebruik dier meststoffen sedert 1873 tot heden, vergeleken en versterkt door die van den Heer Vis en anderen mij meegedeeld, bewijst dat men op kleibouwlanden met een gebruik van gemiddeld 400 kilo Yille-raest per H.A. 10 mud graan en 1000 kilo stroo per H.A. meer verkrijgt in gewone jaren, terwijl in goede jaren zooals 1874, de opbrengst daardoor tot het dubbele, zelfs driedubbele vaneen gewonen, gemiddelden oogst verkregen wordt. Mijn broeder toch oogstte in 1874 58 mud arwe en de Heer van Eeten te Gorinchem 57 mud per H.A. behalve net meerdere stroo. Z°? w-n6* resultaat °P nlle andere gewassen, welke wij sedert 18/3 met Ville s-mest hebben geleelt. Zoo bragt in 1878 4| H.A. haver, waarvan de helft met 500 kilo Ville-rnest p. H. was gemest mud graan op, dat is 73 mud per bunder van 45 kilo wicht per mud, met onbegrijpelijk zwaar en veel stroo. Dat product deed toen «f 16 6 Vei ;Qeer dan f 1386, terwijl een daarnaast gelegen stuk haver van dezelfde grootte van andere eigenaren op gewone wijze geteeld / 840 deed. 1 °

200