is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 11, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEOKGE VILLE-MEST,

In 1876 zijn wij begonnen ook de Yille-mest. op klaver aan te wenden. Ook daarop waren de resultaten uitmuntend. Volgens het gemeld. verslag der Gedep. Staten van Gelderland is de gemiddelde productie aan klaver in deze streken voor twee sneden, aan hooi 4000 tot 6000 kilo hoogstens per H.A. Door eene bemesting van 400 kilo Ville-mest voor klaver p. H. verkregen wij in 1876 en 1877 van 10 tot 12000 kilo klaverhooi per H.A. Dezelfde bemesting op hooilanden, zoo hier als in verschillende andere plaatsen, gaf van 7000 tot 10500 kilo uitmuntend hooi, tot 1.20 meter lengte per H.A. tegen de gemiddelde officiële opbrengst van 2500 tot 4500 kilo per H.A. in deze streken. Mij dunkt als men deze resultaten nagaat, men met het grootste recht raag en kan zeggen: Be Vïlle's-mest betaalt zich ruim! De meening van den geachten Eedacteur, dat het raadzamer zou zijn, de verschillende meststoffen waaruit de Yille’s-mest wordt saamgesteld, ieder afzonderlijk te koopen en naar behoefte aan te wenden, zou ik volmondig kunnen beamen, indien men als een stellig feit kon aannemen, dat de gebruikers daarvan ten volle weten aan welke bepaalde voedingsstoffen hunne gronden behoefte hebben. Daar dit echter, over het geheel genomen, volstrekt niet het geval is, en ik nog nooit een landbouwer in mijne streken, een onderzoek door proefveldjes of op andere wijze, naar de behoefte van zijnen grond, heb zien doen, meen ik de vrijheid te mogen nemen, om te meenen, dat zoolang dit het geval is, het zekerste is volgens het systeem van professor George Yille de verschillende gewassen te bemesten, omdat de uitkomsten leeren dat daarmede de schoonste en meest loonende oogsten kunnen worden verkregen. 7V/»7 12 Oct 1879 Mr- N* T- J- VAN „EIGEN HULP”, OOK YOOR DEN LANDBOUWER. Het aantal Vereenigingen, die voor gemeenschappelijke rekening handelswaren van algemeen gebruik aankoopen, waardoor de leden steeds meer of minder groot voordeel verkrijgen, neemt ook in ons vaderland langzamerhand toe. Behalve de Winkelvereenigingen, meestal onder den handwerks- of kleinen burgerstand in sommige steden en, inde laatste paar jaren, vooral ook de algerneene Nederlandsche Vereeniging „Eigen hulp”, die meest alle tot niet gering voordeel der deelhebbers werkzaam zijn , bestaan er ook reeds hier en daar onder den landbouwersstand Vereenigingen tot gemeenschappelijken aankoop van handelsmeststoffen, lijn- en raapkoeken en enkele soorten van zaaizaad, de laatste vooral van Klaver. Het lijdt geen twijfel of deze, ook voor de landbouwers bij uitstek praktisch nuttige Vereenigingen, zullen van zelf van lieverlede vermeerderen. „Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken.” Ook is de taak van die personen, welke zich met de leiding der werkzaamheden, inde eerste plaats onderhandelingen met de handelaars en het keuren der geleverde waren, belasten, tegenwoordig veel gemakkelijker dan vroeger, nu voor iedereen in het Eijks-

201