is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 2, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTROLE VAN HANDELS-ZAAIZADEN.

uitte spreiden en met een mesje alle korrels te verschuiven. Vindt men daarbij zooveel Cuscuta-korrels als overeenkomen met 5 tot 30 het kilogram Klaverzaad, dan geeft de verkooper, die onder controle van het Proefstation staat, 10 pCt. prijsvermindering; zijn er meer dan 30 korrels aanwezig, dan is hij gehouden het zaad tegen den verkoopprijs terug te nemen. Het zaad, ineen der bakken van karton gedaan en met alle raogelijke zorg dooreengemengd, wordt vervolgens met eene speelkaart overkruis in 4 of 6 even groote vakken verdeeld. Hiervan neemt men met behulp van speelkaarten twee tegenover elkander gelegen gedeelten volkomen zuiver op, doet het zaad in eenen anderen bak en herhaalt de bewerking van vermengen, deelen en opnemen nog een of twee malen, totdat ongeveer de vereisohte hoeveelheid , b. v. 15 gram van Eoode Klaverzaad, 10 gram van de meeste graszaden en in’t algemeen van de fijne zaden minder dan van de grove, verkregen is, wij willen deze hoeveelheid „gemiddelde proef” noemen, tot onderscheiding van het ingezonden gemiddelde monster, en weegt weder. Op een vel glanspapier uitgestort wordt dan hieruit het onzuivere van het zuivere gedeelte gescheiden. Onzuiverheid is alles, ook overigens goede zaden van kultuurgewassen, dat niet tot het zaad behoort, dat onderzocht moet worden, ook gebroken of gekneusde zaadkorrels, van dit laatste, maar niet zulke, waarvan men vermoeden kan, dat zij ontkiemen kunnen, hoe slecht zij er ook uitzien. Dit uitzoeken, waarbij dikwijls meisjes van 11 tot 14 jaar, die daarbij inden regel geduldiger en zorgvuldiger te werk gaan dan jongens, behulpzaam zijn, moet zonder tusschenpoozen geschieden : ligt het zaad te lang open, dan loopt men gevaar, door verstuiven of uitdrogen een aanzienlijk gewichtsverlies te zullen vinden en daardoor onnauwkeurige uitkomsten te verkrijgen. Vóór het uitzoeken kan men soms met goed gevolg de genoemde zeefjes gebruiken, wanneer daardoor het uitzoeken bespoedigd wordt. Zoowel het uitgezóchte zuivere zaad, als de onzuiverheid wordt dan gewogen en wanneer het verschil der gemiddelde proef voor en na het uitzoeken niet groot is, (hoogstens een paar decigram), dan wordt de hoeveelheid onzuiverheid percentisch berekend en door aftrekking van 100 het cijfer der zuiverheid, dus de hoeveelheid zuiver zaad, die in 100 gewichtsdeelen aanwezig is, gevonden. B. v., men vindt ineen gemiddelde proef 3 pCt. onzuiverheid, dan bezit het onderzochte zaad 97 pCt. zuiverheid. Het niet uitgezóchte gedeelte van het ingezonden monster, wordt gedurende drie maanden bewaard voor het geval, dat een tweede onderzoek noodig mocht zijn. Het uitgezóchte zuivere zaad dient dan voor de kiemproef. Yan de Klaverzaden worden er tweemaal, van de Graszaden driemaal twee honderd korrels afgeteld. Dit aftellen geschiedt zonder uitzoeken, zooals de korrels voor de hand komen. Van groote zaden, b. v. van Dennen of van graanzaden, echter slechts 100 en in het algemeen niet meer korrels dan er goed in het kiembed der kiemplant kunnen liggen zonder elkander aan te raken. Gedurende ongeveer 12—18 uren wordt het zaad dan in gedistelleerd of zuiver regenwater te weeken gezet; voor Dennen- en sommige andere zaden is het raadzaam het dubbele van dezen tijd en voor gerst 48 uren te nemen. Daarna doet men de zaden, elke 200 afzonderlijk, ineen van te voren in het water

20