is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 2, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITKOMSTEN YAN BE VLOEIINGEN , ONTWATERINGEN ENZ.

uitgestrektheden teweeg brengen en niet dan door nadenken op hunne waarde geschat kunnen worden. Maar indien onze zintuigen er de grootheid niet van kunnen waarnemen, zoo zijn het de cijfers die de verkregen uitkomsten uitdrukken, die tot ons verstand met eene zoo onbetwistbare welsprekendheid spreken, dat men getroffen wordt van bewondering voor de wetenschap, die zulke weldaden oplevert en doordrongen wordt van erkentelijkheid voor hen, wier moeielijk te verkrijgen kundigheden zoo nuttig voor het welzijn van allen worden aangewend, door het ontwerpen en uitvoeren van zoodanige werken, zonder zelfs den troost te hebben, hun naam door den grooten hoop toegejuicht te zien. De ingénieurs van waterstaat en landbouw zijn overtuigd den openbaren rijkdom te vermeerderen, de volksgezondheid te verbeteren, de levende kracht des lands te verhoogen en dit is de belooning voor hunne taak. Daar de vlakte van Forez geene genoegzame gelegenheid voor de waterontlasting aanbood, was zij een brandpunt van ziekten geworden en de moeraskoortsen stegen uit de poelen op, die haar bedekten. In 1857 is men aan ’t werk gegaan om de plassen droog te maken, de waterloopen te verbeteren, afwateringskanalen te graven en te gelijkertijd, dat men het stilstaand water verwijderde, voerde men levend water aan tot het maken van kunstweiden door middel vaneen bevloeiingskanaal aan de Loire ontleend en ’t welk de vlakte van Forez doorsneed. De werken zijn nog slechts op een vierde der uitgestrektheid voltooid en zie hier de verkregen uitkomst: het kleine bekken der moerasbeek is geheel drooggemaakt, de koortsen hebben nagenoeg opgehouden; de uitgaven daarvoor hebben 540,000 frs. bedragen , de verhoogde waarde van den grond beloopt 4,lk millioen. Het bevloeiingskanaal is over meer dan zes kilometers geopend; als het voltooid is, zal het zeven millioen gekost hebben, het zal alsdan 8000 HA. kunnen bevloeien, waaraan het eene totale meerdere waarde van 34 millioen, of 3000 frs. per HA. geven zal. Bovendien zal het departement jaarlijks 280,000 frs. winnen door den verkoop van water. Een dergelijk bevloeiingswerk is in bewerking inde vlakte van Toulouse, °het kanaal van Saint-Martory (gevoed door de Garonne), zal 14000 HA. bevloeien. Voor de bevloeiing bragt de HA. zuiver 55 frs. ’s jaars op, na de bevloeiing 300 frs. Inde nabij gelegen vallei de I’Estelle heeft men de waarde per HA. van 3500 tot 7500 frs. en de opbrengst van 80 tot 350 frs, verheven. Het bevloeiingskanaal van de Bourne zal aan de vlakte van Valence (Dróme) eene meerdere waarde geven van 30 millioen. Het bovenstaande is reeds merkwaardig, maar’t geen nu volgt grenst aan een wonder. De ingénieurs der bruggen en wegen, doen, als beschermengelen, uit de rols eene bron van levend water ontspringen en veranderen de vervloekte velden in vruchtbare graslanden. La Dombes, ten zuiden van Bourg-en-Bresse was een van die vervloekte velden; de altijd natte wegen met diepe wagensporen doorsneden, maakten dat de paarden niet meer dan het vierde van hun gewone vracht vervoeren konden; de moerassen bedekten 19,215 HA. die koorts en dood om zich heen verspreidden; de sterke bewoners bezweken niet, maar leden aan allerlei kwalen, die er als t ware een eigenaardig ras van maakten, in 31 gemeenten overtrof de sterfte de

27