is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 5, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTROLE VAN HANDELS-ZAAIZADEN.

Dat het voor een landbouwer zeer goed mogelijk is, om zaden van Grassen als de beide lolium-soorten van aanmerkelijk betere kwaliteit te leveren dan men ze gewoonlijk inden bandel aantreft, is reeds door voorbeelden bewezen. O. a. maakt Dr. Stebler op bl. 25 van zijn reeds vroeger genoemd „Techn. Jahresber.”, in Juli 1879 uitgegeven, melding van twee zulke partijen Eaaigraszaad. De eene, van het Engelsehe Eaaigras, bezat 86 pCt. kiemkracht en 83.7 pCt. gebruikswaarde, en de andere van het Italiaansohe Eaaigras 85 pCt. kiemkracht en 79.4 pCt. gebruikswaarde! In hetzelfde verslag wordt ook gewezen op het somtijds aanwezig zijn van Cuscuta-zaadkorrels tusschen het zaad van het ïimothee-gras, als bewijs dat het inden handel voorkomende zaad van het genoemde Gras, soms vermengd wordt met uitziftsel van klaverzaad. Het is trouwens bekend dat zulk uitziftsel door minder nauwgezette kleinhandelaren opgekocht, dikwijls dienen moet tot bijvoegsel van goed zaad. Den koopers van zulk zaad wordt dan allerlei onzuiverheid in handen gestopt en zij zaaien zelf het onkruidzaad soms in groote hoeveelheden op hunnen akker uit. Het is een verblijdend teeken, dat er ook reeds in ons vaderland pogingen gedaan worden, om, door het verbouwen van kultuurgewassen uitsluitend voor het winnen van zaaizaad, gedeeltelijk ook voor den handel, verbetering aan te brengen en anderen tot navolging aan te sporen. Zoo lezen wij inde Landb.-Courant n°. 64 van 1879 dooreen afzonderlijk schrijven aan steller dezes nader bevestigd dat de Heer Bauduin op zijne „Java-hoeve” inden Houtrakpolder (voormalig IJ) zich reeds op vrij groote schaal met dergelijke kuituur bezig houdt en ze van lieverlede denkt uitte breiden. Opmerkingswaardig is ook wat de Heer Bauduin inde Landb.- Courant n°. 29, 1880 mededeelt, vaneen bezoek aan de reusachtige onderneming van de firma Suttons & Sons te Eeading bij Londen. Dit handelshuis, dat, om slechts een enkel van de door den Heer B. medegedeelde cijfers over te nemen, niet minder dan 100 kantoorbedienden, alléén voor de correspondentie in dienst heeft, ontvangt zijne landbouwzaden van landbouwers uit verschillende oorden van Engeland, die ze op daarvoor geschikte grondsoorten bepaaldelijk ten dienste der genoemde firma verbouwen. Deze „seedgrowers” ontvangen het zaaizaad van deze firma, en ontvangen van de door hen geleverde zaden een vasten, van te voren bepaalden prijs. Van alle zaden, door de firma ten verkoop aangeboden, wordt van te voren de kiemkracht bepaald. Ook bezit zij uitgestrekte terreinen waarop practische kultuur-proeven genomen worden, terwijl de hoofden der firma in talrijke geschriften kennis omtrent de beste soorten en variëteiten van landbouwgewassen trachten te verspreiden. Wat het 2" punt betreft, de zuivering van zaai-zaden, ligt wel degelijk onder het bereik der zaadhandelaren, en, zoo deze daarbij nalatig mochten zijn, onder dat van de landbouwers zelf. Door eene goede zuivering wordt ook de kiemkracht van eene bepaalde hoeveelheid zaad verbeterd, doordien bij het zuiveren ook vele lichte en slechte zaadkorrels met de eigenlijke „onzuiverheid” verwijderd worden. Volkomen zuiverheid is overigens zelfs bij de meest zorgvuldige reiniging niet te bereiken. Sommige onkruidzaden, ook wel stukjes klei of aarde, die met het goede zaad vermengd zijn, bezitten dikwijls nauwkeurig dezelfde grootte en hetzelfde soortel. gewicht, zoo b. v. het

66