is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 6, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOEDKEGELS.

De volgende regels bij het broeden in aeht te nemen, zijn aan de Schlesisch-Holsteinsche bladeren voor vogelteelt ontleend: „Laat niet broeden voor ’t begin van Maart en niet na het begin van Juni. Wilt gij slechts eenmaal laten broeden, kies dan het begin van April, wilt gij ’t tweemaal doen, kies dan het begin van April en ’t begin van Mei. Neem de broedeieren van de beste dieren; daartoe moet men de beste legsters kennen. Neem de eieren zoo spoedig mogelijk, nadat ze gelegd zijn uit het nest, opdat ze geen begin van broeding ondergaan, anders komen de kuikens ongelijk uit. Schrijf de dagteekening op de eieren; hoogstens 14 dagen oude eieren mogen tot het broeden genomen worden; oudere eieren wel is waar ook uit, maar hoe ouder des te minder. De broedeieren moeten zuiver zijn, anders verstikken de diertjes in het ei. Breekt er onder het broeden een ei, wasch dan de overige met lauw' water voorzichtig af; leg een versch laagje hooi of verwelkt gras in het nest. Neem zoo mogclijk geene eieren van dieren beneden het jaar oud, anders worden de kuikens Hgtelijk te zwak. Onderzoek de eieren op den zesden dag of ze bevrucht of helder zijn; de heldere kunnen inde keuken gebruikt w'orden. Teeken de eieren b.v. met een kruis, zoodat de toevallig er bij gelegde onderkend en verwijderd kunnen worden. Het broednest moet op eene rustige plaats staan, beveiligd tegen andere dieren; de rand van het nest moet niet te hoog zijn, opdat de kip bij het instappen dunschalige eieren niet breke. Verzorg de broedhen met frisch water en koren, liefst maïs, deze vult spoedig de krop; plaats het water en het voeder niet naast het nest, anders verlaat de kip de eieren niet, terwijl nu en dan eenige afkoeling voor haar noodig is, en bovendien bevuilt zij dan het nest en de eieren met hare uitwerpselen. Een zand- of aardbad inde nabijheid is zeer goed; instrooien van persisch insectenpoeder belet de ontwikkeling van ongedierte. Ledig den negentienden dag het nest en leg er versch hooi of verwelkt gras in. Goede broedsters doen meermalen al de kuikens een dag vroeger, slechte daarentegen een, twee, zelfs drie dagen later uitkomen. Verricht al deze werkzaamheden terwijl de broedster aan het vreten is. RATTENVAL. Op het landgoed Eingelsbruch bij Paderborn is sedert verscheidene jaren eene rattenval ingevoerd, die zeer gemakkelijk te vervaardigen en daarbij zeer werkzaam en ook elders verdient nagevolgd te worden. Men slaat van stevige planken een kast ineen, wier grootte naar gelang van de ruimte waar men haar plaatsen wil verschillen kan. Zij kan b. v. 3—5 meter lang, 2 tot 2Va meter breed en 9 tot 12 centimeter hoog zijn. Het dekstuk schroeft men met drie of vier sterke schroeven er op, zoodat het er gemakkelijk afgenomen worden kan. Aan de beide kortere zijden van de kast snijdt men eene ruime toegangsopening uit, die dooreen schuif gesloten worden kan, zoodat de ratten gemakkelijk door de kast heen loopen kunnen. In het inwendige van de kast plaatst men afwisselend aan weerszijden dwmrsplanken, die korter

91